Условия за ползване | Skyvision

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.SKYVISION.BG

I. ПРЕДМЕТ

1. Условията за ползване уреждат взаимоотношенията с потребителите на интернет магазин www.skyvision.bg , възникващи при предоставяне и ползване на сайта и стоките и услугите, предлагани на него. Условията за ползване са публикувани на сайта и са достояние на всеки Потребител.

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ

При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:
2. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.skyvision.bg на своя компютър или ползва стоките/услугите предлагани на нея.
3. Под „Търговец“ се разбира собственикът на интернет магазина www.skyvision.bg „Хилстарт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.Йосиф Коломати 9 и идентификационен номер по ДДС BG119635751.
4. Под „Интернет магазин“ се разбира интернет страницата www.skyvision.bg и всички подстраници на същия домейн, собственост на „Хилстарт“ ЕООД.
5. Под “Поръчка” се разбира заявката за закупуване на стоки/услуги от интернет магазина при условията предвидени в него относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя/клиента.
6. “Услуга” е всяко действие от страна на “Хилстарт” ЕООД по повод направена поръчка от страна на Потребител/клиент относно предлаганото на интернет магазина.
7. Под „Ваучер“ се разбира документ издаден от Търговеца, който Потребителя/клиента получава в електронен вид или на хартиен носител и който удостоверява, че Потребителят/клиентът е заплатил рекламираната стока или услуга и съответно може да се възползва от нея.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

8. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя стоки и услуги на потребителите си посредством интернет магазина. Стоките/Услугите се предлагат и могат да бъдат закупени и ползвани при условие, че Потребителят/клиентът приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Приемам условията“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
9. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.skyvision.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
10. Стоките/услугите, които се намират на интернет магазина не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
11. След кликане на бутона “Приключи”, потребителите се съгласяват да закупят стоките/услугите, намиращи се в „Кошница“. Това действие има правно обвързваща сила и в следствие на него се счита, че договорът за покупко-продажба от разстояние е сключен. Клиентът получава потвърждение на поръчката на имейл посочен от него.
12. Стоките/Услугите, предлагани на интернет магазина могат да бъдат поръчвани единствено от лица навършили пълнолетие (навършили 18 годишна възраст или 21 годишна възраст).
13. Стоките/Услугите, предлагани на интернет магазина могат да бъдат ползвани от непълнолетни само с писменото разрешение и в присъствието на техните родителите/попечители или законните им представители и в случай, че услугата го позволява.
14. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на заявена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява Потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или чрез заместваща поръчка.
15. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.
16. Всички фотографии и видео материали публикувани на сайта са със запазени авторски права и използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.
17. Цените на Стоките/Услугите са в български лева с включено ДДС.
18. Поръчки изпращани по куриер включват подаръчна опаковка без това да завишава цената.
18а. Разходите за транспортиране на закупени стоки са за сметка на Потребителя/клиента.
18б. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят/клиентът следва да заплати и всички митнически и др. такси, свързани с износа.
19. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина.
20. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
21. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
22. Потребителят/клиентът е съгласен, че Търговецът може да има достъп до личните му данни, за технически цели при изпълнение на задълженията си по предоставяне на стоките/услугите.
23. Потребителят/клиентът е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
24. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания начин.
25. Потребителят/клиентът се задължава при ползване на стоките/услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, закона за авторските права, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Търговеца услуги;
• да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.skyvision.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
26. С приемане на обшите условия Потребителят/клиентът декларира, че като задължително условие за ползване на услугите ще подпише декларация за освобождаване от отговорност по образец в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
27 С приемане на обшите условия Потребителят/клиентът приема да спазва условията за ползване на стоките/услугите описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 3
28. Потребителят/клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
29. При направена поръчка Потребителят/клиентът се задължава да уведоми Търговеца в случай, че не получи потвърждение за поръчката си на посочения от него имейл.
30. Търговецът няма задължението да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги.
31. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация предоставени от Потребителя/клиента.
32. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва стоките и услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.skyvision.bg
33. Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока/услуга.
34. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца. Търговецът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
35. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
36. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес Търговецът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
37. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на му.
38. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя/клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 IV. ДОСТАВКА ПО КУРИЕР

39. Сумата изчислена и посочена, като цена за куриерска такса по конкретна поръчка е валидна за доставка до посочен от клиента адрес и не важи за случаи, в които клиентът изисква доставка в точен час, празнични дни или други извънредни условия, при които куриерските услуги са със завишена цена.
40. При посочени от Клиента неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката, но има право да бъде възмезден от Клиента в случай на направени разходи за куриерски услуги. Клиентът е длъжен след приключена поръчка да провери коректността на подадените от него данни на електронната си поща и в случай на нужда от корекция да се свърже с Търговеца, за да се направи необходимата поправка.
41. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставка по куриер. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
42. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила.
43. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
44. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката, както и разходи направени за опаковка. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока и Клиентът следва да му заплати направени разходи за куриерски услуги по доставка и връщане на стоката, както и разходи направени за опаковка.
45. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването ѝ.

V. ДОСТАВКА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

46. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от неполучаване на стоката/услугата по електронен път при грешно подадена от негова страна информация изискана за целта.
47. Търговецът не носи отговорност за закъснение или невъзможност за доставка по електронен път причинено от технически или други причини независещи от него.

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИ

48. Клиент направил електронна поръчка за услуга има ангажимента и носи отговорност да изтегли и разпечата условията за ползване на съответната услуга, които са му изпратени от Търговеца на посочения от него e-mail и да ги предостави на ползвателя.
49. Ваучерите са поименни и могат да се ползват единствено от лицето, чието име е изписано на ваучера.
50. Специфичните условия за ползване на различните услугите са описани по-долу в ПРИЛОЖЕНИЕ 3, както са описани и на гърба на ваучера и следва услугата да се използва съобразно тях.
51. Услугите се изпълняват след направена резервация по описания от Търговеца ред и срещу предоставен пред изпълнителя ваучер на хартиен носител и документ за самоличност.
52. Изпълнителят има право да откаже изпълнение на услугата в случай, че не са представени описаните в точка 51. документи или в случай че се усъмни в автентичността им, както и да отмени изпълнението на услугата поради възникнали непредвидени или чрезвичайни причини.

VII. РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

53. Сроковете за резервация за изпълнение на услугите предлагани от интернет магазина са различни (според спецификата на услугата) и са описани в условията за ползване на конкретната услуга, както и в инструкциите за ползване описани на гърба на ваучера.
54. Резервациите са зависими от натовареността на базите и задължително се правят по сериен номер на валиден ваучер.
55. Резервация за извършване на услуга се счита за потвърдена/направена след предявено от страна на Клиента желание и фиксирани/посочени от Търговеца дата и час (час-когато това е уместно) по електронен път или чрез в телефонен разговор между двете страни и/или на e-mail посочен от клиента.
56. Потвърдена/направена резервация може да бъде отменена минимум 48 часа или повече преди събитието /според условията за ползване на конкретната услуга/.
56.1. При отказ от вече направена резервация след посочения в т.56 срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
57. Резервации по ваучери с изтекла валидност не се правят. Такива ваучери са невалидни и услугите към тях не подлежат на използване.

VIII. ПРЕОТСТЪПЕНО ПОЛЗВАНЕ

58. Ползването на услугата може да бъде преотстъпено на трето лице в следните случаи:

58.1. В срок до 30 календарни дни от датата на поръчка, като това желание бъде предявено чрез използване на функция ЗАМЯНА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ, на бутон МОЯТ ВАУЧЕР в меню лентата на www.skyvision.bg, освен в случай на вече направена резервация за ползване на услугата.

IX. ВАЛИДНОСТ

59. Ваучерите за всяка услуга имат съобразена със спецификата ѝ валидност.
60. Валидността на всеки ваучер е отпечатана на самия него.
61. Всеки ваучер може да се използва в рамките на своята валидност, изписана на лицевата му страна. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват!
62. Валидността на ваучера може да бъде удължена, със закупуване на опция Премиум, още при първоначалната поръчка на ваучера или в последствие, но не по-късно от 30 дни след изтичане на настоящата му валидност. Закупуването на опция Премиум в последствие, може да се направи чрез функция УДЪЛЖАВАНЕ, на бутон МОЯТ ВАУЧЕР, в меню лентата на www.skyvision.bg. В случай на удължаване, новата валидност на ваучера се добавя към старата и e за период от време, посочен като валидност на съответната услуга в интернет магазина.
63. Търговецът има право да откаже удължаването по предходната точка по негова преценка според спецификата на услугата.

X. ОПЦИЯ ПРЕМИУМ

64. Добавянето на опция Премиум при поръчка на ваучер, добавя следните екстри:
64.1 Удвоява валидността на ваучера според конкретната услуга.
64.2. Позволява услугата по ваучера да бъде заменена по всяко време на валидността на ваучера, с друга/други, като в случай че цената на новоизбраните пакети е по-висока, е необходимо разликата да се доплати. В случай че новоизбраните пакети са на по-ниска стойност, то разликата не се възстановява.
65. Услугата по закупен ваучер може да бъде заменена без опция Премиум, до 30 дни от датата на поръчка, освен в случай на вече направена резервация за ползване на първоначално закупената услуга.
66. Желание за замяна на услугата може да бъде предявено чрез функция ЗАМЯНА НА УСЛУГАТА, на бутон МОЯТ ВАУЧЕР, на www.skivision.bg. В случай на замяна на услугата, бива изготвен и изпратен нов ваучер в електронен вариант за новоизбраната услуга.
67. Добавянето на опция Премиум може да стане и след закупуване на ваучера, но не по късно от 30 дни след изтичане на настоящата му валидност.

XI. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ/УСЛУГИ

68. Потребителят/клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или да замени закупената услуга с друга в 30 дневен срок, считано от датата на сключване на договора, без да е длъжен да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка на Търговеца, с изключение на разходите, предвидени в т.69.
69. За дължими по т.69 се считат следните разходи:
69.1. Разходи направени от Търговеца за отпечатване, опаковка и доставка.
69.2. Разходи по заплатени от Търговеца такси при картови/банкови плащания при закупуване на стоката/услугата и по възстановяване на сумата по отказана поръчка, в случай че последната е платена от Клиента.
70. Желание за отказ от вече закупена стока/услуга, може да се предяви чрез функция СТОРНИРАНЕ, на бутон МОЯТ ВАУЧЕР, на www.skyvision.bg. При отказ от сключен договор от разстояние Потребителят/клиентът е длъжен за собствена сметка да върне доставената му стока обратно на Търговеца.
71. Отказ или замяна на услуга в срокът предвиден в т.68 са невъзможни след направена резервация за използване на услугата.

XII. ЛИЧНИ ДАННИ

72. Търговецът гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
73. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

XIII. ИЗМЕНЕНИЯ

74. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Клиентът не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Клиента.

ХIV. СПОРОВЕ

75. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

ХV. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

76. Ползването на услуги предлагани на интернет магазина имащи екстремен характер изискват задължителното запознаване, попълване и подписване на декларацията отпечатана по-долу и на гърба на всеки ваучер или такава предоставена от екипа изпълняващ услугата. Декларацията гласи следното:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
– Осъзнавам, че услугата в този ваучер (сертификат) има екстремен характер и носи рискове от имуществени вреди, тежки физически травми и/или фатален край!
– Осъзнавам рисковете от възникване на техническа повреда при изпълнението на услугата, която да доведе до инцидент.
-Доброволно поемам тези рискове и освобождавам от отговорност и се отказвам от правото да предявявам пред съд или по друг начин всякакви претенции срещу лицата и институциите, които организират и провеждат тази дейност.
– Здравословното ми състояние и самочувствие е добро, нямам оплаквания.
– Не се намирам под въздействието на алкохол и/или други упойващи вещества.
– Получих инструктаж и указания относно услугата.
– Информиран съм, че организаторът не носи отговорност за непредвидени последствия от изпълнението на услугата.
– Давам съгласието си да получа спешна медицинска помощ и при нужда да бъда откаран до лечебно заведение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

77. Условия за ползване на програма Лоялен Клиент на www.skyvision.bg

– Включването в програма Лоялен клиент на SkyVision.bg е обвързано единствено с първоначална покупка от www.skyvision.bg. Вашата Карта „Лоялен клиент“ ще получите напълно безплатно с първата осъществена от Вас покупка. В случай, че сте избрали електронен ваучер, като първа покупка ще получите Код „Лоялен клиент“ на e-mail посочен в поръчката.
– Всеки притежател на Карта/Код „Лоялен клиент“ получава възможността да пазарува на преференциални цени от www.skyvision.bg.
– На преференциални цени могат да се закупят подаръчни пакети с изписана втора цена – „За лоялен клиент: …. лв.”
– Пазарувайки от www.skyvision.bg чрез Карта/Код Лоялен клиент в потребителския Ви акаунт се натрупват сумите от всички Ваши заплатени поръчки.
– Сумата от поръчката, с която сте получили Вашата Карта/Код „Лоялен клиент“ е първата натрупана.
– При достигане на сума от 1000лв., всеки притежател на Карта/Код „Лоялен клиент“ получава безплатен ваучер за полет. След достигане на таргет сумата, Картата/Кодът „Лоялен клиент“ автоматично се рестартира и така всеки път. Подаръкът може да се ползва, както от картодържателя/притежателя на кода, така и от посочено от него лице! Ваучерът подарък се издава в рамките на един месец след достигане на таргет сумата.
– Всеки притежател на Карта/Код „Лоялен клиент“ има възможността да провери натрупания до момента оборот по своя потребителски профил с помощта на поле и бутон „ПРОВЕРИ“ на бутон „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ“.
– Ако притежавате и Код за отстъпка и Карта/Код „Лоялен клиент“, можете да пазарувате само с една от посочените отстъпки. Едновременното им използване при пазаруване е невъзможно.
– Допълнителна информация относно програма „Лоялен клиент“ на SkyVision.bg можете да получите като се свържете с нас по e-mail или на телефон 0700 20 200.
– В случай на спиране на програмата по всички вече получени кодове ще продължат да се натрупват суми до достигане на таргет и спечелване на награда, но вече няма да е на преференциални цени.
– SkyVision.bg си запазва правото да спре програма „Лоялен клиент“ , както и да променя условията на програмата „Лоялен клиент“ на SkyVision.bg по всяко време.

78. ПРОГРАМА „ТЪРСАЧИ НА ПРИКЛЮЧЕНИЯ“

Изживейте 7 от нашите приключения включени в програмата, а 8-то ще е подарък от нас!
Залепете 7-те събрани от Вас стикера на определените за това места и ни ги изпратете с препоръчано писмо или по куриер, заедно с имена, тел. за връзка и актуален имейл адрес, а ние ще Ви изпратим ваучер за липсващото 8-мо приключение – подарък от нас!
Талонът „За да откриеш истинското, винаги търси различното“ се получава напълно безплатно с всеки ваучер за приключение.
Стикери за талона „За да откриеш истинското, винаги търси различното“ се получават напълно безплатно с всеки ваучер за приключение, участващо в програмата!
*В програмата участват само избрани приключения, а не всички предлагани на сайта www.skyvision.bg
* 8-мо приключение – подарък от нас имат право да получат само лица, които лично са изживели останалите 7, като за целта се прави справка по ползвател в системата на SkyVision!
Старт на програмата 18.07.2014г.
Ако сте приключенствали с нас преди старта на програмата, можете да се свържете с нас, за да си набавите талонче като това по-горе и/или стикер за вече изживяното приключение.
Допълнителна информация относно програмата можете да получите като се свържете с нас на office@skyvision.bg или на телефон 0700 20 200.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

79. Допълнителни условия за ползване на различните услуги предлагани на интернет магазина www.skyvision.bg са описани по-долу и следва да се спазват от ползвателите на тези услуги:

Условия за ползване на услуга по ваучер “Полет по избор”

Настоящият ваучер дава правото на тандемен полет за един човек с паратрайк, парапланер или мотоделтапланер по избор.

Услугата включва:
– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.
– Инструкции на място преди полета.
– Мотивационен полет с продължителност около 20 мин.
– Видео заснемане (само ако на ваучера е изрично упоменато “+ видеозаснемане”).

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Информация къде и кога се изпълняват полетите можете да намерите на www.skyvision.bg  на страницата „ПРОГРАМА“. Следете страницата редовно, защото са възможни промени.
– Резервация можете да направите до четири дни преди избраната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон “МОЯТ ВАУЧЕР”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– В полетите мога да участват хора с теглото до 110кг.
– За непълнолетни лица над 12 години се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– Полетите са силно зависими от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Носете топли дрехи (според сезона), а за безмоторните полети и удобни обувки пристягащи глезена.
– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.
– Към този ваучер получавате и безплатен бонус – едночасова разходка с ветроходна лодка (условията за ползване ще намерите в допълнителната листовка)

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПЛАТЕН БОНУС към ваучер за “Полет по избор”  РАЗХОДКА С КАТАМАРАН или ВЕТРОХОДНА ЛОДКА

1. „РАЗХОДКА С КАТАМАРАН или ВЕТРОХОДНА ЛОДКА“ наричана по-долу БОНУС УСЛУГА е безплатен подарък към подаръчен пакет закупен от интернет магазин www.skyvision.bg, наричан по-долу ПОДАРЪЧЕН ПАКЕТ.
2. БОНУС УСЛУГАТА представлява разходка с ветроходна лодка/катамаран с продължителност 1 час и от нея могат да се възползват хора, които могат да плуват.
3. Притежателят на ПОДАРЪЧНИЯ ПАКЕТ има право да ползва БОНУС УСЛУГАТА през месец август в района на гр. Царево, обл. Бургас.
4. Преди да ползва БОНУС УСЛУГАТА притежателят на ваучера задължително трябва да е ползвал основната услуга от ПОДАРЪЧНИЯ ПАКЕТ .
5. ПОДАРЪЧНИЯ ПАКЕТ е поименен и притежателят му няма право да преотстъпва за ползване или да продава подарената му безплатна БОНУС УСЛУГА към него на трети лица.
6. Преди изпълнение на БОНУС УСЛУГАТА ползвателят задължително трябва да представи горната част от ваучера за подарък от ПОДАРЪЧНИЯ ПАКЕТ и документ за самоличност.
7. БОНУС УСЛУГАТА може да се ползва до края на месец август в календарната година, в която изтича валидността на ПОДАРЪЧНИЯ ПАКЕТ.
8. Преди ползване на БОНУС УСЛУГАТА притежателят трябва да направи резервация поне една седмица по-рано на телефон 0700 20 200. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
9. От съображения за сигурност по метеорологични, технически и други обективни причини екипът на Скайвижън има право да отложи изпълнението на БОНУС УСЛГАТА.
10. Тези условия за ползване са публикувани на сайта www.skyvision.bg и задължително са били приети преди закупуването на ПОДАРЪЧНИЯ ПАКЕТ.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Скок с бънджи”

Този ваучер дава право на скок с бънджи за един от избрано при закупуването място и отбелязано на лицето на ваучера.

Услугата включва:
– Необходимата екипировка и опитен екип, който ще се погрижи за изпълнението.
– Инструкции на място преди скока.
– Видео заснемане на скока (само ако е изрично упоменато на лицето на ваучера).
– Скок в тандем (за двама) – (само ако е изрично упоменато на лицето на ваучера).
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди скока. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Информация къде и кога има скокове и как да стигнете до мястото, можете да видите на www.skyvision.bg на страницата ПРОГРАМА. Следете страницата редовно, защото са възможни промени.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон “МОЯТ ВАУЧЕР”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Преживяването е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане.
– Скоковете са предвидени за лица тежащи до 110кг. По-тежки хора могат да скочат с тандемна остановка от Буново и Проходна.
– За непълнолетни лица над 12 години се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– За скок от Буново внимавайте къде отивате в България има две села с това име – Вижте на сайта!
– Преди скока ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– Бънджи скоковете не се препоръчват за хора с проблеми със сърдечно-съдовата система (високо кръвно, сърдечни проблеми и пр.), бременни жени и хора с тежка форма на очни заболявания.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Ветроходство”
Този ваучер дава право на разходка/урок по ветроходство за един или двама (според избрания пакет) в района на южното черноморие.

Според избрания пакет услугата може да включва:
* точната услуга е изписана на лицето на ваучера*
– Опитен инструктор и спасителна жилетка за всеки участник.
– Инструкции преди и по време на плаването.
– Едночасова ветроходна разходка/урок с времетраене 1 час.
– Двучасово ветроходство за двама с кратка почивка за къпане и/или гмуркане с шнорхел, маска и плавници (лични или предоставени от базата).
– Три часа ветроходно приключение за двама – общо 2 часа ветроходство + 1 час за пикник, гмуркане и/или къпане, със собствени храна и напитки.

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди отплаване. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Ветроходните разходки се правят в района на Лозенец (южното ни черноморие) всеки ден през летния сезон до края на м.август при минимум двама записани.
– Резервация може да направите в деничен ден, минимум три дни преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон “МОЯТ ВАУЧЕР”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Преживяването е зависимо от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди отплаване ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Рафтинг по Струма”

Този ваучер дава право на рафтинг спускане по р.Струма за един или повече души (според закупения пакет).

Услугата включва:
– Пълна екипировка необходима за рафтинга (каска, неопрен, спасителна жилетка, яке….)
– Транспорт по рафтинг трасето.
– Квалифициран рафтинг инструктор + инструктаж на място.
– Застраховка за рафтинг спускането.

Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Рафтинг спускания се организират всеки уикенд от началото на април до началото на юни, когато условията са подходящи за такива активности.
– Резервация за избрана дата може да направите не по-късно от четири дни преди избраната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон “МОЯТ ВАУЧЕР”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Услугата е зависима от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето. Предвид краткия сезон за рафтинг спускания не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока.
– До сборния пункт се стига с личен транспорт и за собствена сметка.
– Преди спускането ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Полет със самолет (опитен урок)”

Този ваучер дава право на полет-опитен урок с двуместен ултралек самолет за един, с продължителност избрана при закупуването и изписана на лицето на ваучера.

Услугата включва:
– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.
– Инструкции на място преди полета.
– Полет- опитен урок с продължителност 20 или 30 мин. (според закупения пакет)

Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Полетите се изпълняват целогодишно почти всеки уикенд в близост до София, Плевен, Казанлък и Разград.
– Резервации се правят от понеделник до сряда за предстоящия уикенд по начина указан по-долу и са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Полетите са зависими от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– Минималната възраст на желаещите да получат опитен урок по пилотиране е 12 години, а ограничението за тегло на пасажер е 100кг. За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Скок с парашут в тандем”

Този ваучер дава право на тандемен скок с парашут за един човек.

Услугата включва:
– Сертифицирана екипировка и опитен инструктор, който ще се погрижи за всичко.
– Инструкции на място преди скока.
– Тандемен скок от 3500м. или 4000 м. височина според избрания пакет (изписано на лицето на ваучера).
– Скок в тандем (заедно с инструктор).
– Видео заснемане (само ако е изрично упоменато на ваучера).
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Услугата не се изпълнява през най-студените зимни месеци. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на скока. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Скоковете се изпълняват през почти цялата година от дропзона до Казанлък, Ихтиман и Монтана. Предвид ниските температури скокове не се организират през най-студените зимни месеци.
– Резервации се правят в делнични дни, поне три дни преди желаната дата по начина указан по-долу и са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Необходими са удобни топли дрехи (според сезона) и удобни обувки пристягащи глезена, които нямат отворени куки по тях.
– Скоковете са зависими от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди скока ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Полет с топловъздушен балон”
Този ваучер дава право на полет с топловъздушен балон за:
– един човек (в група от мин. 3 души)
или
– за двама самостоятелно (романтичен) – При общо тегло на пасажерите (без пилота) до 180 кг.
Забележка: Точната услуга е изписана на лицето на ваучера
Услугата включва:
– Необходимата екипировка и опитен екип, който ще се погрижи за изпълнението.
– Инструкции на място преди полета.
– Полет с продължителност около един час (в зависимост от метеорологичните условия).
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Полети с топловъздушен балон се правят на територията на цялата страна, при подходящ терен и метеорологични условия.
– Резервациите са зависими от натовареността на екипа и се правят поне две седмици преди желаната дата по начина описан по-долу.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото си за използване на ваучера!
– Преживяването е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди полета пасажерите трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена им от екипа.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– Транспортните разходи на екипа и екипировката не влизат в цената и следва да бъдат заплатени в случай, че вашето желание е полетът да се проведе на място различно от това, на което в момента има стационирана екипировка.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Акробатичен полет с парапланер”
Този ваучер дава право на тандемен акробатичен полет с парапланер за един човек.
Услугата включва:
– Летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.
– Инструкции на място преди полета.
– Полет с продължителност 10-15мин. включващ въздушна акробатика.
– Видео заснемане на полет (само ако е изрично упоменато на ваучера „+ видео заснемане“).
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Тандемни акро полети с парапланер се изпълняват всеки уикенд от април до октомври в района на гр. Сопот (до Карлово).
– Резервация за полет можете да направите от понеделник до сряда за предстоящия уикенд по начина описан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят правото да ползва ваучера.
– Носете топли дрехи (според сезона) и удобни обувки пристягащи глезена.
– Полетите са зависими от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– При полети с видео заснемане пасажерът трябва да държи камерата по време на акробатиката.
– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Урок по езда”

Този ваучер дава право на обучение по конна езда за един в база по избор: Витоша, Боровец, Родопи, Елена, Варна.

Услугата включва:
– Необходимата екипировка.
– Опитен инструктор по езда.
– Урок по езда с продължителност 40-50 мин.
или
– Курс по езда включващ пет урока с продължителност по 40-50 мин.
Забележка: точната услуга, за която е валиден ваучера е изписана на лицето му.

Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан при пристигане в базата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата се изпълнява целогодишно всеки ден от седмицата.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Изпълнението е зависимо от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди изпълнение на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– В случаите, когато е закупен курс по езда, петте урока трябва да се извършат в рамките на един месец от първия урок.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Поход на кон”
Този ваучер дава право на Поход на кон за един при избрани при закупуването продължителност и маршрут от предложените на www.skyvision.bg
Услугата включва:
– Подходящ ездитен кон екипиран за езда.
– Опитен водач-инструктор по езда.
– Разходка-поход на кон по избрания маршрут и със съответната продължителност (указани на лицето на ваучера)
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан при пристигане в базата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва целогодишно, всеки ден от седмицата.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Преживяването е зависимо от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да ви уверим, че времето е подходящо и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди изпълнение на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по- долу или такава предоставена му от екипа.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Ездови уикенд за двама”

Този ваучер дава право на двудневен отдих за двама в района на Крушунски водопади и Деветашка пещера включващ уроци по конна езда
Услугата включва:
– Нощувка за двама в къща “Лукс”, “Уют” или “Стандарт” (според закупения пакет – виж на лицето)
– Домашно приготвена закуска.
– Едночасов урок по конна езда за двама с инструктор.

Според закупения пакет може да са включени още (виж на лицето):
– Вечеря за двама (тристепенно меню).
– Сауна за двама 30 мин.
– 60 мин. масаж (може да се ползва 60 мин. за един или 2 х 30 мин. за двама последователно).
– Стрелба с лък за двама.
***Лукс + Екстри включва в едно – масаж, сауна и стрелба с лък (от горе изброените).

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан при настаняването. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата. Възможно е къща “Лукс” да не работи в месеците Декември, Януари и Февруари!
– Настаняване след 14:00ч. и освобождаване до 12:00 ч.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– По Ваше желание и по преценка на инструктора е възможно вместо езда на корда да се направи едночасов поход свободна езда.
– Преди ездата ползвателите на ваучера трябва да подпишат декларацията отпечатана по-долу. За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Родопи оф-роуд с бъги”
Този ваучер дава право на офроуд шофиране на бъги за двама в района на гр.Пещера при избрана при закупуването му продължителност.
Услугата включва:
– Необходимата екипировка – Заредено с необходимото гориво бъги и каска.
– Квалифициран водач и инструктаж.
– Офроуд шофиране с продължителност избрана при закупуването на ваучера и отбелязана на лицето му.
Забележка! Изисква се ползването на боне под каската! В случай, че нямате налично, можете да закупите на място. (1,50 лв./бр.)
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан при пристигане в базата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата се изпълнява целогодишно всеки ден от седмицата. Базата се намира в гр.Пещера.
– При желание времетраенето може да бъде удължено с доплащане преди резервацията.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Изпълнението е зависимо от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди изпълнението на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Гмуркане с акваланг”
Този ваучер дава право на гмуркане с акваланг във водолазен център избран при закупуването от предложените на www.skyvision.bg и отбелязан на лицето му.
Услугата включва:
– Пълното оборудване необходимо за гмуркането.
– Квалифициран водолазен инструктор, който ще ви придружава през цялото време.
– Подробен инструктаж, екипиране, влизане във водата и няколко минутно адаптиране към дишането с водолазен регулатор, подводна разходка с придружител-инструктор.
– Заснемане (само ако е изрично упоменато на лицето на ваучера).
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан при пристигане в дайвинг центъра. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Подводните разходки се правят от 10-15-ти юни до 31-ви август за Созопол и до 10-ти септември за останалите места и са зависими от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Да се гмурка с акваланг може всеки клинично здрав човек. Долната възрастова граница е 10 години, а горна такава няма.
– Преди гмуркането ползвателят на ваучера трябва да подпише медицинско уведомление предоставено му от екипа, а също и декларацията напечатана по-долу.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– Важно е да не се употребяват алкохол и/или други упойващи вещества 24 часа преди гмуркането.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Участие във формат “Бързи срещи”
Този ваучер дава право на участие в Бързи срещи за един в гр. София.
Услугата включва:
– едно участие в Бързи срещи за необвързани с продължителност около 2 часа, където ще се срещнете с десетима участника от противоположния пол за по 6 мин. с всеки, след което имате на разположение 18 часа, за да решите с кого бихте желали да се срещнете повторно.
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан преди изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Участие в бързите срещи могат да вземат само необвързани пълнолетни лица над 23 годишна възраст!
– Бързите срещи се провеждат в гр. София. До мястото на провеждане всеки стига за собствена сметка.
– Форматът се провежда около 100 пъти годишно, средно 2-3 пъти седмично в различни възрастови групи, с начален час около 19:30.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността.
– Ползването на услугата изисква лична онлайн резервация, след първоначалното обаждане на 0700 20 200, с цел гарантиране правата на участниците, запознаване на участника с общите условия на организатора и личния му избор на възрастов диапазон за срещите.
– В бързи срещи общуваш на живо с хора близки до твоята възраст. Всеки има възможност да избира измежду поне 2 различни възрастови групи, т.е. сам можеш да определиш дали да се срещнеш с относително по-млади или по-възрастни участници от отсрещния пол. За да се гарантира това се прави проверка по лична карта на входа на събитието!
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 72 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото на ползване на пакета.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Екстремен ден”
Този ваучер дава право на екстремен ден за един от място по избор м/у Клисура и Проходна.
Осигурени са:
– Необходимата екипировка, инструкции и опитен екип, който ще се погрижи за изпълнението.
Екстремен ден Клисура включва: бънджи скок, Via Ferrata, алпийско скоростен тролей и каньонинг.
Екстремен ден Проходна включва: бънджи скок, спускане с алпийски рапели в пещера с възможност за разглеждането ѝ и скално катерене.
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан преди изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Информация за датите, на които може да ползвате услугата, можете да видите на www.skyvision.bg на страница „ПРОГРАМА“. Следете страницата редовно, защото са възможни промени.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Преживяването е зависимо от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Скоковете с бънджи са предвидени за лица тежащи до 110 кг. и не се препоръчват за хора с проблеми със сърдечно-съдовата система (високо кръвно, сърдечни проблеми и пр.), бременни жени и хора с тежка форма на очни заболявания.
– Преди изпълнение ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Полет с хеликоптер (опитен урок)”

Този ваучер дава право на полет-опитен урок с хеликоптер за един обучаващ се и един придружител с общо тегло до 220 кг. и продължителност на полета избрана при закупуването и изписана на лицето на ваучера.

Услугата включва:
– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.
– Инструкции на място преди полета.
– Полет-опитен урок с продължителност според закупения пакет
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Полетите се изпълняват целогодишно почти всеки уикенд в района на Разград.
– Общото тегло на двамата пасажери (обучаващ се и придружител) не може да надвишава 220 кг.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие
– Резервации се правят от понеделник до сряда за предстоящия уикенд по начина указан по-долу и са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Полетите са зависими от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Участие в реална Ескейп игра”
Този ваучер дава право на 60 минутно участие в реална ескейп игра в стая на име „Колекционерът“ намираща се в гр. София.
Пакетът е за двама, трима или повече участници, спрямо описаното на лицето на ваучера.
Всички гости на „Колекционера“ имат право да отморят след играта в джакузи и басейн, намиращи се на неговата територия (важи за летните месеци).
Условия за ползване!
– Върху ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан преди изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва целогодишно всеки ден от седмицата.
– Ползва се отборно от минимум двама души – точният брой, за който е този ваучер е отпечатан на лицето му!
– Лица под 12 г. могат да участват само в компанията на възрастен придружител. Минималната възраст за желаещите да участват е 8 г.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Резервациите са зависими от натовареността на базата, затова не изчакайте до последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди изпълнение ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Риболовен уикенд”
Този ваучер дава право на риболов с нощувка в риболовна база по избор от предложените на www.skyvision.bg. Услугата включва:
– Два или три риболовни дни (според избрания пакет) за един човек с по две въдици.
– Една или две нощувки в бунгало, за един или двама възрастни (всичко според избрания пакет).
Осигурени – барбекю, телевизор, хладилник, баня, тоалетна, безплатен интернет, охраняем паркинг.
ЗАБЕЛЕЖКА: За деца под 7 г. нощувката е безплатна.
– Разрешен нощен риболов. При желание на рибарите на разположение е и лодка.
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера-подарък е отбелязан срока на неговата валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди използването. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Риболовната база работи от март до ноември и може да се ползва всеки ден от седмицата, при минимум двама души в бунгало!
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Настаняване в 13:00ч., освобождаване до 12:00ч.
– Не се разрешава – изхвърляне на отпадъци във водата и по брега, рязане на клони, дървета и др. растения, насилствено и неконтролируемо вадене на риба, прихващане на рибата със сухи ръце, прихващане на рибата откъм очите и хрилете и откачване на куката със забранени средства (клещи и сл.), не използване на дюшек за трофейни екземпляри, влизане във водата.
– Дюшекът и кепът винаги да са мокри, хванатата риба след снимане ВЕДНАГА се връща във водата.
– Разрешава се купуване на хванатата риба с тегло от 1-3кг. Хваната риба под 1кг и над 3кг. задължително се връща. Охраната има право по всяко време да извършва контрол на риболовците с цел спазване на правилата.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Екоотдих в юрта за двама”
Този ваучер дава право на отдих с нощувка за двама в еко селище с юрти в района на гр.Варна.
Услугата включва:
– Една или две нощувки (според избрания пакет) за двама в юрта или бъчва (по избор) – при нужда е осигурен спален чувал.
– Био закуска.
– разходка с бъги за всеки от гостите.
– стрелба с лък или пушка.
– до 45 мин. езда (с инструктор) – (само ако е изрично упоменато на лицето на ваучера)
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан при пристигане в еко селището. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– В еко селището може да се отсяда от началото на април до средата на октомври (според времето).
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Ако пътувате от далеч е добре да се обадите преди тръгване, за да се информирате за времето.
– Настаняването е в 14:00ч., а освобождаването в 12:00ч.
– Конната езда е с инструктор и може да се ползва от напълно начинаещи и неопитни.
– Преди ездата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Уикенд в Рая за двама”
Този ваучер дава право на отдих с нощувка за двама в еко селище до гр. Гоце Делчев.
Услугата включва:
– Нощувка за двама в еко селище Омая.
– разходки из комплекса, ползване на басейн, разходка с лодка в двете езера.
– практикуване на спортове като спортен риболов, пинг понг, колоездене и др.
Може да включва още: (според закупения пакет – виж изписаната на лицето услуга)
– Закуска + вечеря.
– Допълнителни нощувки за двама.
– дегустация на вино във винарска изба с мезета и сирена
– разходка в резерват Алиботуш с водач.
– 60 мин. конна езда с инструктор за двама.
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан при пристигане в еко селището. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– В еко селището може да се отсяда целогодишно, като за месец юни, юли и август, резервации за уикенда се приемат при минимум две нощувки.
– Резервациите са зависими от натовареността на базата и се правят в делнични дни, най-малко седмица преди желаната дата по начина указан по-долу.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Настаняване след 14:00ч. , освобождаване до 12:00ч.
– Има възможност за настаняване на доп. легло срещу доплащане от 50лв. за нощувка.
– Конната езда е с инструктор и може да се ползва от напълно начинаещи и неопитни.
– Преди ездата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Управление на флайборд – 15 мин.”
Този ваучер дава право на управление на флайборд за един човек в района на Созопол.
Услугата включва:
– Необходимата екипировка – каска, ръкавици, спасителна шок жилетка
– Предварителен инструктаж за управление на флайборд
– Управление на флайборд с продължителност 15 мин.
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва всеки ден от 01 юни до 15-ти септември в района на Созопол и е зависима от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност на ваучера и се обадете преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Услугата може да се ползва от всеки клинично здрав човек с телесно тегло над 35кг. и под 120 кг.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– Преди ползване на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по- долу или такава предоставена му от екипа изпълняващ услугата.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението на услугата, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Парасейлинг – 10 мин. полет с парашут”
Този ваучер дава право на полет с парашут за един човек* от борда на паракрафт в района на Созопол; * Освен ако на лицето на ваучера, изрично, не е упоменато, че услугата е за двама или трима души!
Услугата включва:
– Необходимата екипировка – обезопасителни колани, спасителна жилетка
– Предварителен инструктаж за полет с парашут
– Излитане и приземяване от борда на специализиран плавателен съд – паракрафт
– Полет с парашут с продължителност 10 мин. на височина до 100-150 метра.
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва от всеки клинично здрав човек с телесно тегло над 20кг.
– Парасейлинг се предлага от 01 юни до 30-ти септември в района на Созопол и е зависим от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност на ваучера.
– Резервации се правят не по-късно от два дни преди желаната дата по начина указан по-долу и са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа изпълняващ услугата.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Управление на ховърборд за 15 мин.”
Този ваучер дава право на управление на хoвърборд за един човек в района на Созопол.
Услугата включва:
– Необходимата екипировка – каска, ръкавици, спасителна шок жилетка
– Предварителен инструктаж за управление на хoвърборд.
– Управление на хoвърборд с продължителност 15 мин.
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва всеки ден от 01 юни до 15-ти септември и е зависима от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност на ваучера.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Услугата може да се ползва от всеки клинично здрав човек с телесно тегло над 35кг. и под 120 кг.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– Преди ползване на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа изпълняващ услугата.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Винен туризъм”

Този ваучер дава право на отсядане в хотел Соли Инвикто с посещение на винарска изба Едоардо Миролио.
Услугата включва:
– Нощувка в бутиково студио + закуска
– Дегустация на 5 селектирани вина: 1 естествено пенливо вино, 2 бели вина и 2 червени, с подходящо подбрани мезета и минерална вода във винарска изба Едоардо Миролио.
– Разходка с професионален сомелиер във винарската изба и беседа за сортовете грозде.
– Разходка извън винарската изба с показване на частната зоологическа градина и лозовите масиви.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ваучерът може да е за един или двама души, за една или повече нощувки, което е описано на лицето му.

Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан при настаняването. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Може да се ползва целогодишно, всеки ден от седмицата.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– До мястото на отсядане в с. Еленово, общ. Нова Загора се стига с личен транспорт и за собствена сметка.
– Настаняване след 14:00ч. , освобождаване до 12:00ч.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Подарък от SkyVision полет с парапланер”

Този ваучер е безплатен и е издаден като награда при достигане на таргет сума по програма Лоялен Клиент и дава право на тандемен полет за един човек с парапланер.

Услугата включва:
– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.
– Инструкции на място преди полета.
– Мотивационен полет с парапланер с продължителност около 20 мин.

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Полетите в района на Сопот се организират всеки уикенд от април до ноември и всеки ден през юли и август. Полети за Бургас се правят по предварителна уговорка и предимно през летния период, когато условията го позволяват.
– Резервация можете да направите от понеделник до сряда за предстоящия уикенд по начина описан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базите.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– В полетите мога да участват хора с теглото до 100кг.
– За непълнолетни лица над 12 години се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– Полетите са силно зависими от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Носете топли дрехи (според сезона), а за безмоторните полети и удобни обувки пристягащи глезена.
– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Условията за ползване следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Шнорхелинг”
Този ваучер дава право на гмуркане за един в района на Созопол с шнорхел, маска и плавници в присъствието на инструктор.
Услугата включва:
– Пълното оборудване необходимо за гмуркането.
– Квалифициран водолазен инструктор, който ще ви придружава през цялото време.
– Подробен инструктаж, екипиране и 30 минутно гмуркане с придружител-инструктор.
– Заснемане (само ако е изрично упоменато на лицето на ваучера).
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан при пристигане в дайвинг центъра. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва всеки ден от 10-15-ти юни до 31-ви август и е зависима от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Да се гмурка с шнорхел, маска и плавници може всеки клинично здрав човек. Долната възрастова граница е 10 години, а горна такава няма. За непълнолетни лица се изисква писмено съгласие, както и присъствие на родител.
– Преди гмуркането ползвателят на ваучера трябва да подпише медицинско уведомление предоставено му от екипа, а също и декларацията напечатана по-долу.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– Важно е да не се употребяват алкохол и/или други упойващи вещества 24 часа преди гмуркането.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Яхт пикник”
Този ваучер дава право на целодневен или полудневен яхт пикник, според избрания пакет.
Услугата включва:
– при Полудневен яхт пикник – продължителност 4 часа /от 9:30ч. до 13:30ч./ включва: панорамна разходка на платна и мотор, пикник, къпане, плаж на борда, риболов, обяд и напитки.
– при Целодневен яхт пикник – продължителност 6 часа / от 9.30ч. до 16.30ч./ включва: панорамна ветроходна разходка с яхта, пикник на борда, возене на банан и ринг, риболов, къпане, плаж на борда, обяд и напитки
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан при пристигане. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва всеки ден от началото на май до края на септември.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Преживяването е зависимо от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да ви уверим, че времето е подходящо и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди изпълнение на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението на услугата, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Управление на водни ски или wakeboard”
Този ваучер дава право на управление на водни ски или уейкборд (по избор) за един човек в района на Созопол.
Услугата включва:
– Необходимата екипировка – каска, ръкавици, спасителна шок жилетка.
– Предварителен инструктаж.
– Управление на водни ски или уейкборд (по избор) с продължителност 15-20 мин.
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата се предлага всеки ден от 01 юни до 15-ти септември и е зависима от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност на ваучера.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Важно е да не се употребяват алкохол и/или други упойващи вещества 24 часа преди управлението на джет.
– Услугата е зависима от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди ползване на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа изпълняващ услугата.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Управление на джет”
Този ваучер дава право на управление на джет за един човек в района на Созопол.
Услугата включва:
– Необходимата екипировка – джет (зареден с необходимото гориво), спасителна жилетка и каска.
– Предварителен безплатен инструктаж за управление на джет.
– Управление на избран при закупуването модел джет с продължителност 10, 20 или 30 мин. според заплатения пакет.
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва от лица над 16 годишна възраст, като за непълнолетни се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– Услугата може да се ползва всеки ден от 01 юни до 15-ти септември и е зависима от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност на ваучера.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Важно е да не се употребяват алкохол и/или други упойващи вещества 24 часа преди управлението на джет.
– Преди ползване на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа изпълняващ услугата.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Курс по оцеляване”
Този ваучер дава право на участие в курс по оцеляване при избран от предложените модули.
Услугата включва:
– Инструктор под чието ръководство се провежда курса.
– Индивидуална бивачна екипировка.
– Допълнителна екипировка /според избрания район/.
– Обучение в рамките на два дни според избрания модул – “Карстов район”, “Широколистни гори” или “Висока планина”. Повече информация за отделните модули можете да намерите на www.skyvision.bg на бутон “ПРОГРАМА”, раздел “Курс по оцеляване”.
Забележда: Носете си – раница, наилонови торби, челник, обувки за планински преходи, топли чорапи, термо-бельо, резервни панталони, топли дрехи, предпазващо от дъжд и вятър яке, топла шапка и 2 чифта топли ръкавици. Носете си храна и вода по лична преценка.
Условия за ползване!
Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан при пристигане. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Участие могат да вземат единствено пълнолетни лица в добра физическа форма.
– Услугата може да се ползва на точно определени дати, обявени на www.skyvision.bg на страница Програма.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум месец преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 10 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Ако пътувате от далеч е добре да се обадите преди тръгване, за да се информирате за времето.
– Преди началото ползвателят на ваучера трябва да подпише договор с организатора.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ПАРТИ ПИЛОН”
Този ваучер дава право на пол денс в изпълнение на инструктори по пол денс проведено на място по избор в рамките на гр.София.
Услугата включва:
– Парти Пилон с продължителност една, две или четири песни (според избрания пакет)
– Един или двама изпълнители (според избрания пакет)
Забележка: точната услуга, вид и продължителност са изписани на лицето на ваучера.
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва всеки ден от седмицата целогодишно. Не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност на ваучера.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– За изпълнението на услугата е необходимо свободно пространство от 3 метра в диаметър с гладък под. Пилонът е подвижен и може да бъде позициониран без да се налага нараняване на повърхностите в избраното от Вас помещение. Разполага със своя собствена стойка и не е необходимо да бъде фиксиран за тавана.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Seabreacher”
Този ваучер дава право на 10 минутно возене за един на машина за гмуркане „Seabreacher в района на Слънчев бряг.
Услугата включва:
– Опитен пилот, който ще управлява
– 10 минутна разходка с машина за гмуркане seabreacher
+ БЕЗПЛАТЕН Бонус разходка с надуваем воден атракцион.
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва всеки ден от 15 май до 30 септември.
– Резервация за избрана дата може да се направи в делнични дни по начина указан по-долу и е зависима от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Преди изпълнение на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ДЕГУСТАЦИЯ НА КАФЕ ИЛИ ЧАЙ”
Услугата по този ваучер може да се ползва в гр.София и според закупения пакет може да включва:
– Дегустация на кафе или чай с продължителност 2 часа.
или
– Курс бариста любител с продължителност 3 часа.
Забележка: точната услуга е изписана на лицето на ваучера.
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Дегустации и курсове се правят веднъж в месеца. Можете да получите информация за следваща възможна дата на тел. 0700 20 200.
– Резервация можете да направите в делнични дни по начина указан по-долу и е зависима от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-
Условия за ползване на услуга по ваучер “ДРИФТ ТАКСИ”
Този ваучер дава право на 5 минутно дрифт возене със състезателен автомобил Ауди 90 в района на Сапарева баня.
Услугата включва:
– Опитен пилот, който ще управлява.
– 5 минутно дрифт возене със състезателен автомобил Ауди 90 с двигател 4.2l V8 300 к.с. и боди кит на Шевролет Камаро, за един (при група или индивидуално – според закупения пакет)
– време за снимки
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва всеки ден от седмицата, целогодишно в района на Сапарева баня при следните условия:
– за един (при група) – изпълнява се при записани минимум шест души за деня.
– за един (индивидуално) – не се изчаква събирането на група, а се организира индивидуално и специално за Вас.
– Резервация за избрана дата може да се направи в делнични дни по начина указан по-долу.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Преди изпълнение на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “УРОЦИ ПО ПОЛДЕНС”
Този ваучер дава право на уроци по танци на пилон (Pole dance) с професионален инструктор в гр.София.
Според избрания пакет услугата може да включва:
– Инструктор
– Урок в група с продължителност 2 часа
или
– Индивидуален урок с продължителност 2 часа
или
– Курс от 4, 8 или 12 урока, всеки с продължителност 2 часа
Забележка: точната услуга е изписана на лицето на ваучера.
Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва всеки ден от седмицата целогодишно в гр.София. Не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност на ваучера.
– Резервации за избрана дата се правят в делнични дни по начина указан по-долу и са зависими от натовареността на базата.
– Необходимо е спортно облекло-къси панталонки/клин, тениска или потник. Да не се използват лосиони за тяло преди тренировка.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ПЪРВА ПОМОЩ”
Този ваучер дава право на участие в курс по първа помощ.
Услугата включва:
– Квалифицирани инструктори.
– Необходимите материали.
– Курс с продължителност според избрания модул.
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди началото. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Курсове се организират поне веднъж месечно в гр. София.
– Резервации се правят в делнични, поне седмица преди обявената дата, по начина указан по-долу. Датите може да следите на сайта ни.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ОФРОУД С ДЖИП”
Този ваучер дава право на офроуд шофиране на джип 4 х 4 в района на София с до трима участника при избрана при закупуването му продължителност.
Този ваучер дава право на офроуд шофиране на джип 4 х 4 в района на София с до трима участника при избрана при закупуването му продължителност.
Услугата включва:
– Необходимата екипировка, Зареден с необходимото гориво джип и каски.
– Квалифициран водач и инструктаж.
– Управление на джипа по специално подготвен полигон и фри райд трасета с продължителност избрана при закупуването на ваучера и отбелязана на лицето му.
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан при пристигане в базата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата се изпълнява целогодишно всеки ден от седмицата. Базата се намира в с. Долни Пасарел.
– При желание времетраенето може да бъде удължено с доплащане преди резервацията.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Изпълнението е зависимо от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди изпълнението на услугата участниците трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена от екипа.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ЕНДУРО ПРИКЛЮЧЕНИЕ”

Този ваучер дава право на офроуд шофиране на Мотоциклет КТМ 2011г в района на София при избрана при закупуването му продължителност.

Услугата включва:
– Необходимата екипировка – предпазна каска и очила, ръкавици, боне и зареден с необходимото гориво мотоциклет.
– Квалифициран водач и инструктаж.
– Шофиране по специално подготвен полигон и фри райд трасета с продължителност избрана при закупуването на ваучера и отбелязана на лицето му.

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан при пристигане в базата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата се изпълнява целогодишно всеки ден от седмицата, освен при наличие на снежна покривка. Базата се намира в с. Долни Пасарел.
– При желание времетраенето може да бъде удължено с доплащане преди резервацията.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Изпълнението е зависимо от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди изпълнението на услугата участниците трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена от екипа.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ДЕГУСТАЦИЯ НА ШОКОЛАД”

Услугата по този ваучер може да се ползва в гр. София и включва:
– Участие в групова дегустация на шоколад с продължителност 60-90 мин
– Дегустация на 6 вида шоколад от различни производители и сортове какао
– Минерална вода
– Гид в света на шоколада
– БОНУС – безплатна първа консултация за 6 месечна персонализирана здравна програма за постигането на баланс в режима на хранене и начина на живот, включваща консумацията на шоколад

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Дегустации се правят поне веднъж в месеца. Можете да получите информация за следваща възможна дата на тел. 0700 20 200. Дегустация може да се организира и извън обявените дати за групи от минимум 6 души и максимум 12 души с предварително запитване.
– Резервация можете да направите в делнични дни по начина указан по-долу и е зависима от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “КУРС ЗАНАЯТЧИЙСКИ ХЛЯБ”

Услугата по този ваучер може да се ползва в гр. София и включва:
– Участие в групов кулинарен курс “Занаятчийски хляб за начинаещи” с продължителност около 4 часа.
– Всички продукти необходими за приготвянето на занаятчийски хлябове и пица (традиционна домашна пица, фокача, френски багети, пълнозърнест хляб)
– Кафе, чай, минерална вода и чаша вино.
– Подробни инструкции, рецепти и съвети за готвене, престилки, дъски и ножове, за времето на курса.
– Похапване на приготвените по време на курса вкусотии.
– Малки подаръци, с които да приготвите хляб у дома.

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Курсовете се правят по предварително обявени дати. Можете да получите информация за следваща възможна дата на тел. 0700 20 200. Курсът може да се организира и извън обявените дати за групи от минимум 8 души и максимум 14 души с предварително запитване.
– Резервация можете да направите в делнични дни по начина указан по-долу и е зависима от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 7 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Услугата не може да се ползва от непълнолетни лица.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера. .

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “СЛАДОЛЕДЕН КЛАС”

Услугата по този ваучер може да се ползва в гр. София и включва:
– Участие в Сладоледен клас включващ две посещения в рамките на един уикенд с обща продължителност около 5 часа.
– Гост инструктор и двама други инструктори, които да следят за безопасността на участниците
– Всички продукти необходими за приготвянето на рецептите в курса (италиански шоколадов сладоледен кейк, сметанов сладолед с череши, сладолед от праскови,
малиново сорбе, ментов сладолед, ванилов сладолед, домашни фунийки за сладолед
– Подробни инструкции, рецепти и съвети за готвене, учебна кухня с всичките ѝ удобства, престилки, дъски и ножове, за времето на курса.
– Чай, кафе, минерална вода и похапване на приготвените по време на курса вкусотии.

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Курсовете се правят по предварително обявени дати. Можете да получите информация за следваща възможна дата на тел. 0700 20 200. Сладоледен клас може да се организира и извън обявените дати за групи от минимум 8 души и максимум 14 души с предварително запитване.
– Резервация можете да направите в делнични дни по начина указан по-долу и е зависима от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 7 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Услугата не може да се ползва от непълнолетни лица.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “КУРС ДОМАШНА ПАСТА”

Услугата по този ваучер може да се ползва в гр. София и включва:

– Участие в курс Домашна паста, включващ две посещения в рамките на един уикенд с обща продължителност около 6 часа.
– Квалифицирани инструктори, презентация на тема паста, приготвяне, форми и история
– Всички продукти необходими за приготвянето на рецептите в курса
– Подробни инструкции, рецепти и съвети за готвене, учебна кухня с всичките ѝ удобства за времето на курса.
– Чай, кафе, минерална вода и похапване на приготвените по време на курса вкусотии.

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Курсовете се правят по предварително обявени дати. Можете да получите информация за следваща възможна дата на тел. 0700 20 200. Курсът може да се организира и извън обявените дати за групи от минимум 8 души и максимум 14 души с предварително запитване.
– Резервация можете да направите в делнични дни по начина указан по-долу и е зависима от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 7 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Услугата не може да се ползва от непълнолетни лица.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ГОТВАЧ ПОД НАЕМ”

Услугата по този ваучер може да се ползва в гр. София и включва:

– Наем на сертифициран готвач от кулинарно у-ще, който ще приготви обяд или вечеря за 4-ма на терен, осигурен от Вас
– всички продукти необходими за приготвянето на избраното (тристепенно) меню, пазаруване и доставка
– Почистване на кухнята, след готвенето;
***Менюто и деня за изпълнение се договарят предварително и са зависими от натовареността на готвача!

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се изпълни всеки ден от седмицата, целогодишно.
– Резервация можете да направите в делнични дни по начина указан по-долу и е зависима от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 7 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “УРОЦИ ПО СТРЕЛБА”

Този ваучер дава право на урок по стрелба на закрито в рамките на гр.София.

Услугата включва:
– Брой патрони и оръжия (според избрания пакет)
– Предпазни средства – антифони и очила
– Oбучение с квалифициран инструктор по стрелба
– Сертификат за проведено обучение за стрелба с огнестрелни оръжия
– Почерпка след стрелбата с кафе, безалкохолно, бира или др.

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата се изпълнява целогодишно, всеки ден от седмицата от 10:30 до 22:30 ч.
– Резервация може да направите в делничен ден, поне три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва услугата.
– Преди изпълнение на услугата, всеки участник трябва да подпише декларация, като отпечатаната по-долу.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– До стрелбището не се допускат лица в нетрезво състояние, използвали упойващи вещества, с психични заболявания и личностни разстройства!
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по “ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК НА СТОЙНОСТ”

ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящият ваучер Ви дава правото да ползвате отстъпка при пазаруване от www.skyvision.bg в размер на посочената в него стойност.
За да се възползвате от отстъпката, моля, влезте на сайта ни и следвайте стъпките:
1. Добавете в кошница едно или повече желани приключения.
2. В поле `код за отстъпка` в кошница въведете серийния номер на този ваучер (изписан е най-отдолу на тази страница).
3. Натиснете бутон `Приложи`, за да се намали общата стойност на добавените в “кошница” пакети, със сумата по ваучера Ви.
– В случай че стойността на избраните от Вас продукти е по-висока от стойността на ваучера, следва да доплатите разликата.
– В случай че стойността на избраните от Вас продукти е по-ниска от стойността на ваучера, можете да добавите допълнителен продукт. В случай, че не желаете да се възползвате от това си право, разликата не се възстановява.
4. Попълнете всички останали полета, които са изискани и приключите поръчката.

След приключване на поръчката, ще получите ваучер/и за избраната/ните услуга/и със съответната нова валидност, посочена като срок за използване на конкретната услуга.

Важно!
– Върху този ваучер е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от него, използвайки го като код за отстъпка, при пазаруване от www.skyvision.bg. Ваучери с изтекла валидност се анулират автоматично и не могат да се ползват.
– Ваучерът за отстъпка може да се използва еднократно (в рамките на една поръчка).
– Стойността на ваучера не може да бъде изплатена в паричната му равностойност, нито в цялост, нито частично.
– Ваучера можете да използвате при закупуване на повече от един продукт от предложените на сайта ни, като поне един от тях задължително трябва да е на Ваше име.
– Ваучерът не може да се използва за закупуването на друг ваучер на стойност.
– Използването на ваучера не може да бъде комбинирано с други ваучери и кодове за отстъпка, промоционални кодове, включително код Лоялен клиент.
– Различните продукти, предлагани на www.skyvision.bg, можете да разгледате на бутон „избери подарък“.
– Ваучерът може да бъде изцяло върнат единствено в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията, описани на сайта.
– Общите условия за ползване, поместени на сайта www.skyvision.bg, са приети при закупуването на този ваучер и следва да се спазват от притежателя му.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по “Промо – Урок по пилотиране + Ветроходство”

Този ваучер дава право на полет-опитен урок с двуместен ултралек самолет за един, с продължителност избрана при закупуването и изписана на лицето на ваучера.

Услугата включва:
– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.
– Инструкции на място преди полета.
– Полет- опитен урок с продължителност 20 или 30 мин. (според закупения пакет)

Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Полетите се изпълняват целогодишно почти всеки уикенд в близост до София, Плевен, Казанлък и Разград.
– Резервации се правят от понеделник до сряда за предстоящия уикенд по начина указан по-долу и са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Полетите са зависими от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу или предоставена му от екипа на място.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– Минималната възраст на желаещите да получат опитен урок по пилотиране е 12 години, а ограничението за тегло на пасажер е 100кг. За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– Услугата към ваучера може да бъде заменена или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.
– Към този ваучер получавате и безплатен бонус – едночасова разходка с ветроходна лодка (условията за ползване ще намерите в допълнителната листовка)

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по “Промо – Полет с парапланер + бонус ветроходство”

Настоящият ваучер дава правото на тандемен полет за един човек с парапланер от Сопот или Бургас (по избор).

Услугата включва:
– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.
– Инструкции на място преди полета.
– Мотивационен полет с продължителност около 20 мин.
– Видео заснемане (само ако на ваучера е изрично упоменато + видео заснемане).

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Полетите в района на Сопот се организират всеки уикенд от април до ноември и всеки ден през август. Полети за Бургас се правят по предварителна уговорка и предимно през летния период, когато условията го позволяват.
– Резервации за полет се правят от понеделник до сряда за предстоящия уикенд или седмица преди желаната дата за ежедневните полети и са зависими от натовареността на базите. Как да направите резервация вижте по-долу. Резервации не се правят през почивните дни.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– В полетите мога да участват хора с теглото до 110кг.
– За непълнолетни лица над 12 години се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– Полетите са силно зависими от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Носете топли дрехи (според сезона) и удобни спортни или туристически обувки.
– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– Услугата към ваучера може да бъде заменена или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.
– Към този ваучер получавате и безплатен бонус – едночасова разходка с ветроходна лодка (условията за ползване ще намерите в допълнителната листовка)

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по “Maximal Adventure”

Този ваучер дава право на участие в групово приключенско мероприятие включващ различни активности.

Осигурени са:
– Нощувки на открито или закрито – броя нощувки варират спрямо програмата
– Храна за периода на протичане на събитието
– Организирани спортни игри със състезателен и друг характер
– Запознаване с историята и традициите на района, в който се провежда събитието
– Инструктаж за безопасност
– Инструктори, спомагащи за гладкото протичане на събитието и организиране на игрите

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан преди изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Датата, на която стартира Вашето Maximal Adventure мероприятие е написана на лицето на ваучера.
– Заявка за участие/резервация може да направите в делничен ден, минимум един месец преди датата на събитието, по начина указан по-долу.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум две седмици преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Преди изпълнение ползвателят на ваучера трябва да подпише декларация за съгласие за участие предоставена му от екипа.
– Не се разрешава участието на непълнолетни лица.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Терапия за тяло”

Според направения при поръчка избор, пакетът може да включва:
– Пакет релаксиращ масаж включва два масажа в един за един ден – Арома масаж в комбинация с рефлексо терапия. Процедурата е с продължителност 80 мин.
– Пакет източни терапии включва три различни вида източни масажи – Шиацу, Гуаша и Ан Мо – Туй На. Всеки от масажите е с продължителност 50 мин. Всеки масаж се извършва в различен ден, като за всеки следващ масаж предварително се записва час.
– Пакет възстановяване включва три различни вида източни масажи – Класически, Оздравителен и Тай масаж. Всеки от масажите е с продължителност 50 мин. Всеки масаж се извършва в различен ден, като за всеки следващ масаж предварително се записва час.
*** По-подробно описание на различните пакети и масажи можете да видите в описанието на пакета на skyvision.bg

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан при настаняването. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум два дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Виртуална реалност”

Този ваучер дава право на 60 минутно участие в играта “Виртуална реалност” провеждаща се в гр.София.
Ваучерът е за един, двама, трима или четири участници, спрямо описаното на лицето на ваучера.
ВАЖНО!!! Играта може да се играе от минимум двама и максимум четирима души.

Условия за ползване:
– Върху ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан преди изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва целогодишно всеки ден от седмицата.
– Ползва се отборно от минимум двама души – точният брой, за който е този ваучер е отпечатан на лицето му.
– Лица под 12 г. не могат да участват.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Резервациите са зависими от натовареността на базата, затова не изчаквайте до последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди изпълнение ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер подарък “Виртуална реалност” към промоция от 01.12.2016г. до 03.12.2016г.

Този ваучер е безплатен и е издаден по Промоция от skyvision.bg. Ваучерът дава право на 60 минутно участие за един в играта Виртуална реалност намираща се в гр.София
ВАЖНО!!! Играта може да се играе от минимум двама и максимум четирима души.

Условия за ползване:
– Този ваучер е подарък и е поименен и не може да бъде ползван от лице, различно от лицето, чието име е изписано на лицето му.
– Върху ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан преди изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата може да се ползва в делнични дни до 17:00 ч.
– Ползва се отборно от минимум двама души.
– Лица под 12 г. не могат да участват.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител за подписване на декларация за съгласие.
– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Резервациите са зависими от натовареността на базата, затова не изчакайте до последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди изпълнение ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Промо Полет с балон в група”

Този ваучер дава право на полет с топловъздушен балон за един или двама (според закупения пакет) в група от мин. 3 души

Услугата включва:
– Необходимата екипировка и опитен екип, който ще се погрижи за изпълнението.
– Инструкции на място преди полета.
– Полет с продължителност около един час (в зависимост от метеорологичните условия).
– Почерпка с лека закуска с чаша шампанско за всеки след полета.
– Видео заснемане на полета.

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Полетите се изпълняват в района на гр. Карлово при подходящи метеорологични условия, обикновено рано сутрин.
– Резервациите са зависими от натовареността на екипа и се правят поне две седмици преди желаната дата по начина описан по-долу.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото си за използване на ваучера!
– Изпълнението е силно зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди полета пасажерите трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена им от екипа.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Каякинг”

Този ваучер дава право на каякинг за един или повече души, според закупения пакет (виж изписаното на лицето).
Каякинг в бързи води включва:
– Пълната екипировка за спускането (каска, неопрен, спасителна жилетка, двуместен каяк, гребло, боти за вода….)
– Обратен транспорт по трасето + застраховка за спускането.
– Квалифициран инструктор + инструктаж на място.
Каякинг в спокойни води включва:
– Екипировка – шприцка, двуместен каяк, гребло, спасителна жилетка със свирка.
– Квалифициран инструктор + инструктаж на място и около 3 часа каякинг.
Условия за ползване!
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Каякинг спускания по р. Струма се организират всеки уикенд от началото на април до средата на юни, когато условията са подходящи за такива активности.
– Каякинг в спокойни води се провежда по програма от април до октомври на следните места и дати при събрана група от минимум 6 души: яз. Душанци, яз. Тополница, яз. Пчелина, яз. Огняново, яз. Искър, яз. Студена. Датите можете да видите на сайта ни, на бутон КЪДЕ И КОГА в описанието на самия пакет.
– Резервация за избрана дата можете да направите между понеделник и петък по начина указан по-долу и зависи от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Услугата е зависима от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и предвид краткия сезон за каякинг спускания не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока.
– До сборния пункт се стига с личен транспорт и за собствена сметка.
– Преди спускането ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– Непълнолетни лица над 12 години могат да участват само в каякинг в спокойни води и с придружител.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Ски или Сноуборд уроци”

Този ваучер дава право на уроци по ски или сноуборд за един, двама или трима, с продължителност 2 или 4 часа, всичко според избрания при закупуването на ваучера пакет. Точната услуга е отбелязана на лицето му.

Услугата включва:
– Необходимата екипировка – ски, обувки и щеки или сноуборд и обувки (екипировката е включена, само ако е упоменато на лицето на ваучера).
– Квалифициран ски или сноуборд инструктор.
– Урок по ски или сноуборд с продължителност 2 или 4 часа (според избрания пакет).
Забележка: Можете да закупите допълнително време на място.

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Услугата се изпълнява от 22-ри декември до 10-ти април всеки ден от 9:00ч. до 15:00ч. и е зависима от снежната покривка.
– Резервации се правят в делнични дни, но не по-късно от четири дни преди желаната дата по начина указан по-долу и са зависими от натовареността на базата.
– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Препоръчително облекло – Зимни яке и панталон или гащеризон, шапка или каска, ръкавици предназначени за зимни спортове.
– До ски училището се стига с личен транспорт и за собствена сметка.
– Услугата е зависима от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.
– Преди ползването на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена от екипа.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “”

Последна промяна: 05.01.2017 г.

Защитено от авторското право.                                   © Всички права запазени. 2017 „ХИЛСТАРТ”ЕООД; “СКАЙ АДВЕНЧЪР” ЕООД

Christmas Pop-up