Общи Условия до 31.12.2022г. | Skyvision

Общи условия за ползване на специализираната платформа за обяви за развлекателни преживявания „SkyVision“ от потребители

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. За „SkyVision“

1.1. „SkyVision“ е специализирана платформа за обяви за развлекателни преживявания, достъпна на интернет адрес https://www.skyvision.bg („Платформата“). Собственик и оператор на платформата е „Скайвижън България“ ООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 204550997, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ № 81-Б, вх. Б, ет. 8, ап. 11, с телефон за контакт 0700 20 200 и имейл за контакт info@skyvision.bg (наричано по-долу „Скайвижън“).

1.2. Платформата дава възможност на нейните потребители да закупуват ваучери за услуги, свързани с развлекателни преживявания, да използват тези ваучери за закупуването на услуги, свързани с развлекателни преживявания, и да управляват направените резервации за така закупени услуги.

1.3. Настоящите общи условия (наричани по-долу „Общите условия“) уреждат отношенията между Скайвижън и два вида Ползватели на Платформата: (а) лица, които закупуват издавани от Скайвижън Ваучери и (б) лица, които използват издаден от Скайвижън Ваучер за закупуването на услуги, свързани с развлекателни преживявания, предлагани през Платформата от трети лица – Доставчици на съответните услуги.

1.4. С Общите условия се уреждат условията, при които Ползвателите могат да получат и да осъществяват достъп до Платформата, да закупуват Ваучери от Скайвижън и/или да използват такива Ваучери за закупуването на услуги, свързани с развлекателни преживявания, от Доставчици, предлагащи услугите си през Платформата. Общите условия не уреждат отношенията между Ползвател и Доставчика, от когото Ползвателят е закупил услуга през Платформата. Общите условия не уреждат и отношенията между Скайвижън и Доставчиците, предлагащи услугите си през Платформата.

1.5. Настоящите Общи условия не изключват уреждането на отделни аспекти от ползването на Платформата, закупуването на Ваучери или услуги, свързани с преживявания, чрез указания, правила, съобщения и друго съдържание, което се представя (визуализира) пред Ползвателя съгласно изискванията на приложимото законодателство, преди същият да направи поръчка за съответната покупка.

1.6. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят, приемащ Общите условия, се съгласява договорните отношения между него и Скайвижън относно закупуването и/или ползването на издаван от Скайвижън Ваучер през Платформата, да бъдат уреждани от така приетите Общи условия.

1.7. Преди приемането на Общите условия, съответно преди закупуването на Ваучер и преди сключването на договор с Доставчик на услуга, предлагана през Платформата, Ползвателите следва внимателно да се запознаят с целия текст на Общите условия и съдържащата се в тях важна информация за всеки Ползвател.

2. Определения

2.1. За целите на тези Общи условия следните понятия ще имат значението, определено за всяко от тях, както следва:

Ваучер – подаръчен ваучер с характеристиките по чл. 8.1, закупен през Платформата, който може да се използва за закупуването на Услуги
Договор от разстояние – договор от разстояние по чл. 45 и сл. от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), сключен през Платформата между доставчик на услуга, свързана с развлекателно преживяване, и Притежател на Ваучер
Купувач на Ваучер – физическо или юридическо лице, закупило Ваучер през Платформата
Общи условия – настоящия документ – Общи условия за ползване на специализираната платформа за обяви за развлекателни преживявания „SkyVision“ от потребители
Ползвател – всяко физическо лице, което използва Платформата, като разглежда публикуваните в нея обяви за Услуги, закупува Ваучер или използва притежаван Ваучер за сключването на Договор от разстояние
Притежател на Ваучер – физическо лице, което притежава издаден през Платформата Ваучер и/или разполага с идентификационния номер на такъв Ваучер, без значение дали това физическо лице е Купувач на Ваучера
Страни – Скайвижън, от една страна, и Купувач на Ваучер и/или Притежател на Ваучер, от друга страна

2.2. Използваните в Общите условия заглавия на членове служат само за удобство и не следва да бъдат съобразявани при тълкуването на съдържанието на самите разпоредби.

II. достъп до платформата. потребителски профил

3. Достъп до Платформата

3.1. Възможност да разглежда всички предлагани през Платформата услуги има всеки интернет потребител. Такъв достъп до съдържанието на Платформата е свободен и не изисква регистрация.

3.2. Платформата изисква създаване и вход в потребителски профил в следните случаи:

3.2.1. за закупуване на Ваучер за някое от преживяванията, предлагани през Платформата;
3.2.2. за използването на притежаван Ваучер за закупуването на съответното преживяване, предлагано през Платформата чрез сключване на Договор от разстояние;
3.2.3. за управление на направени резервации по сключени Договори от разстояние и контакт с доставчика на услуга по Договор от разстояние.

3.3. За създаването на потребителски профил съответният Ползвател следва да попълни в Платформата съответната информация, с която се идентифицира и предоставя данни за контакт със себе си. Създаването и поддържането на потребителски профил е безплатно.

3.4. При създаването на потребителски профил Ползвателят следва да предостави пълна и точна информация в маркираните като задължителни за попълване полета.

3.5. Потребителският профил винаги принадлежи физическото лице Ползвател, което го създава. При закупуването на Ваучер Ползвателят може да посочва юридическо лице като Купувач на Ваучера, при което се счита, че Ползвателят е закупил Ваучера от името и за сметка на това юридическо лице.

3.6. Един Ползвател не може да има повече от един потребителски профил.

4. Използване на потребителски профили

4.1. Потребителският профил в Платформата може да бъде използван за закупуването на Ваучери за преживявания, за закупуването на преживявания с притежаван Ваучер, както и за управление на направените резервации за закупени през Платформата преживявания.

4.2. Всеки регистриран Ползвател може да дава отзиви и коментари за услуги, които е закупил през Платформата и е ползвал. В тези случаи Ползвателят има право да споделя впечатления, да дава препоръки и да споделя снимков или видео материал от собственото си преживяване. Във всички случаи Ползвателят е длъжен:

4.2.1. да използва език, отговарящ на общоприетите норми за възпитание;
4.2.2. да споделя единствено лични впечатления за коментираната услуга, съответно без да се позовава на разкази на трети лица, слухове или други източници на информация;
4.2.3. не разпространява лични данни в нарушение на изискванията на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни;
4.2.4. да не публикува снимков материал, аудио и видео съдържание, с което се нарушава правото на лична неприкосновеност или се накърняват авторски и други права на интелектуалната собственост на трети лица;
4.2.5. да не публикува порнографско съдържание, както и съдържание, което насърчава преследването на забранени от закона цели, включително, но не само, радикални идеологии, тероризъм и други престъпления.

4.3. Скайвижън ще модерира съдържанието на отзивите и коментарите в Платформата и ще изтрива публикации, които не отговарят на изискванията на чл. 4.2 или за които Скайвижън има обосновано предположение, че не отговарят на изискванията на чл. 4.2. В такива случаи Скайвижън може по собствена преценка и да ограничи правото на съответния Ползвател да публикува други отзиви и коментари.

5. Управление на потребителски профили

5.1. Всеки Ползвател следва да пази грижливо данните за достъп (потребителско име и парола) до потребителския си профил, да не ги споделя с трети лица и да не ги прави леснодостъпни за трети лица.

5.2. Всеки Ползвател е длъжен да поддържа по всяко време актуален телефонен номер или имейл адрес в потребителския си профил.

6. Изтриване на потребителски профил

6.1. Всеки Ползвател може да изтрие потребителския си профил, ако:

6.1.1. Профилът не е асоцииран с Ваучери, които са валидни и не са били използвани;
6.1.2. Профилът не е асоцииран със сключен Договор от разстояние по чл. 15, който не е изпълнен.

6.2. Скайвижън може да изтрие потребителски профил:

6.2.1. който не е бил използван за закупуване на Ваучер или за закупуване на услуга, свързана с преживяване в продължение на 24 месеца;
6.2.2. създаден в нарушение на ограничението по чл. 3.6;
6.2.3. на Ползвател, който системно нарушава изискванията на чл. 4.2.

6.3. При изтриването на потребителски профил Скайвижън изтрива или анонимизира всички лични данни на Ползвателя титуляр на профила, включително историята на покупките, персонализирана информация, съдържание по чл. 7.1 и т.н. Скайвижън може да продължи да обработва данни, които е Скайвижън е длъжно да съхранява за целите на счетоводното отчитане, данъчното облагане или с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

6.4. Ползвател, чиито потребителски профил е бил изтрит (от самия Ползвател или от Скайвижън), може да създаде нов профил в Платформата. В такъв случай е възможно Скайвижън да прилага ограничения относно използвания от Ползвателя псевдоним, имейл адрес за кореспонденция и др.

7. Използване на обекти на интелектуалната собственост

7.1. Скайвижън има право безвъзмездно да използва в Платформата цялото съдържание (текст, аудио и видеоматериали), въведено и публикувано от Ползвател в Платформата под формата на коментари, отзиви, споделени преживявания и т.н. за целите и в контекста, в който това съдържание е публикувано от Ползвателя.

7.2. Скайвижън може без да иска съгласието на Ползвател и без да му дължи възнаграждение да използва отделни текстови фрази, които Ползвателят е публикувал в Платформата, без да използва цялото име на Ползвателя, за целите на популяризирането на Платформата и предлаганите през нея услуги.

III. ЗАКУПУВАНЕ на ваучери

8. Характеристики на Ваучерите, издавани от Скайвижън

8.1. Ваучерите, издавани от Скайвижън чрез Платформата, представляват многоцелеви ваучери по смисъла на § 1, т. 90 от допълнителните разпоредби към Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Към момента на закупуването му всеки Ваучер отразява единствено заплащането на цената, срещу която същият е закупен. Съответно, продажбата на Ваучер не представлява нито продажба на развлекателната услуга, посочена върху него, нито заявка или договор за ползването на такава услуга.

8.2. Всеки Ваучер има характер на депозит, заплатен на Скайвижън, и дава на Ползвателя, който го е закупил, следните права:

8.2.1. да използва Ваучера за заплащането на посочената върху него услуга, предлагана през Платформата, или за заплащането на част от или пълната цена на друга услуга, предлагана през Платформата, в рамките на срока на валидност на Ваучера;
8.2.2. в срок от 14 дни от закупуването на Ваучера да се откаже от договора за покупка на ваучер, да върне Ваучера и да иска връщане на заплатената за него цена;
8.2.3. да подари Ваучера на трето физическо лице, което да го използва съгласно чл. 8.2.1.

8.3. Скайвижън е издател на Ваучерите, които се продават през Платформата, но не е доставчик на услугите, свързани с развлекателни преживявания, които могат да бъдат закупени през Платформата с издадените от Скайвижън Ваучери. Доставчици на всички такива услуги са трети юридически и физически лица, с които Притежателят на Ваучер може да сключи договор за предоставянето на съответната услуга чрез интерфейса на Платформата, като заплати изцяло или частично цената на закупената услуга с притежавания от него Ваучер, издаден от Скайвижън.

8.4. Върху издаваните през Платформата Ваучери се посочва конкретно развлекателно преживяване, за което Ваучерът е предназначен. Посочването на това преживяване има характер единствено на пожелание към лицето, за което Ваучерът е предназначен, да използва Ваучера за закупуването на това „пожелано“ преживяване. Независимо от това, Притежателят на Ваучера не е ограничен да използва Ваучера за закупуването на това „пожелано“ преживяване, а може да заплати с него частично или изцяло всяка друга услуга, предлагана през Платформата.

8.5. Скайвижън осигурява наличност на услугите, предлагани през Платформата, като встъпва в договорни отношения с доставчиците на тези услуги, които се задължават да поддържат достатъчно предлагане на съответните услуги. Наред с това, Скайвижън предлага единствено услугите на надеждни доставчици на развлекателни услуги, с които се стреми да поддържа дългосрочни устойчиви партньорски отношения. Независимо от това, възможно е всеки такъв доставчик да преустанови дейността си или да бъде заменен или изключен от Платформата с цел гарантиране на най-високо качество на предлаганата услуга. Поради това, Скайвижън не може да гарантира и не гарантира, че:

8.5.1. всяка услуга, свързана с развлекателно преживяване, която е била налична към момента на закупуване на Ваучер, с който се пожелава ползването на такава услуга съгласно чл. 8.4, ще бъде налична към момента, в който Притежателят на Ваучера реши да използва Ваучера за закупуването на тази услуга;
8.5.2. развлекателна услуга ще може да бъде ползвана на място (локация), на която услугата се е предлагала към момента на закупуване на Ваучера, с който услугата се пожелава съгласно чл. 8.4.
8.5.3. развлекателна услуга ще може да бъде ползвана по време (период от годината, месеца или седмицата), за което услугата се е предлагала към момента на закупуване на Ваучера, с който услугата се пожелава съгласно чл. 8.4.

8.6. Независимо от чл. 8.5, Скайвижън гарантира, че ако услугата, посочена върху издаден Ваучер, продължава да се предлага от съответния доставчик, в тримесечен срок от датата на издаване на Вачера тази услуга ще може да бъде закупена единствено чрез използване на Ваучера, т.е. без допълнително заплащане, дори когато доставчикът на услугата е увеличил цената на същата.

8.7. Всеки Купувач Ваучер може да го използва лично или да го подари на друго физическо лице, което да го използва за закупуването на услуга, предлагана през Платформата. Предназначението на Ваучера за трето лице може да бъде отразено върху него чрез персонализирането му чрез посочване на името на третото лице върху Ваучера и/или чрез фактическото предаване на Ваучера на третото лице. Посочването на дадено трето лице като получател на Ваучера не ограничава Купувача на Ваучера да използва Ваучера сам или да го подари на лице, различно от посоченото върху Ваучера.

8.8. Издаваните от Скайвижън Ваучери могат бъдат използвани единствено чрез Платформата. Ваучер не може да бъде предявяван директно на доставчик на услуги, предлагани през Платформата.

9. Валидност на Ваучерите

9.1. Всеки Ваучер има срок на валидност, който се посочва в момента на закупуване на Ваучера. В срока на валидност на Ваучера:

9.1.1. същият трябва да бъде използван за закупуването на услуга през Платформата и
9.1.2. закупената услуга трябва да бъда ползвана (предоставена от доставчика на услугата).

9.2. Срокът на валидност на Ваучер не гарантира, че дадена услуга, за която Купувачът на Ваучера или Притежателят на Ваучера желае да използва Ваучера, ще бъде налична (ще се предлага) до крайния срок на валидност на Ваучера. Например, някои от услугите, които се предлагат през Платформата, имат ясно изразен сезонен характер (напр. зимен), поради което е възможно за съответния сезон дадена услуга да спре да се предлага значително време преди крайния срок на валидност на съответния Ваучер. В такива случаи, Притежателят на Ваучера може да го използва при закупуването на всяка друга услуга, предлагана през Платформата, която е налична в рамките на срока на валидност на Ваучера.

9.3. С изтичането на срока на валидност на Ваучера, същият няма да може да бъде използван за закупуването на услуги през Платформата, а Скайвижън няма да дължи връщане на заплатената за Ваучера цена нито на Купувача на Ваучера, нито на Притежателя на Ваучера.

9.4. За някои Ваучери Скайвижън може да предложи срещу допълнително заплащане удължаване на срока на валидност на Ваучера. Във всички случаи срокът на валидност на Ваучер (включително след удължаването му) не може да бъде по-дълъг от 12 месеца от момента на издаването на Ваучера.

9.5. След използването му за закупуване на услуга през Платформата, всеки Ваучер става невалиден и не може да бъде използван повторно за закупуване на услуги през Платформата.

10. Закупуване на Ваучер

10.1. Всеки регистриран Ползвател на Платформата може да закупи Ваучер чрез интерфейса на Платформата. За регистриран Ползвател се смята и всяко лице, което подава заявка за регистрация в Платформата едновременно с подаването на поръчката за закупуване на Ваучер.

10.2. Всеки закупен Ваучер може да бъде заплатен:

10.2.1. в момента на подаване на поръчката за Ваучер чрез банкова карта или онлайн платежна услуга (напр. ePay);
10.2.2. чрез EasyPay, когато е избран метод на плащане „EasyPay“; или
10.2.3. с пощенски паричен превод, когато е избран метод на плащане „наложен платеж“.

10.3. Когато Купувач на Ваучер желае да заплати Ваучер с банкова карта, Купувачът на Ваучера може да използва единствено банкова карта, издадена на негово име.

10.4. За подаването на поръчка за закупуване на Ваучер Ползвателят трябва да приеме настоящите Общи условия, както и да потвърди запознаването си с уведомлението за обработка на лични данни, чрез поставяне на отметки в менюто за подаване на поръчката. С подаването на поръчката за закупуване на Ваучер, Ползвателят сключва със Скайвижън договор от разстояние с предмет доставката на поръчания Ваучер.

10.5. Поръчката за закупуване на Ваучер се счита за подадена:

10.5.1. в момента на натискане на бутона за подаване на поръчката в менюто за подаване на поръчката, когато Купувачът на Ваучера е избрал да заплати цената му чрез пощенски паричен превод или чрез EasyPay;
10.5.2. в момента на успешното заплащане на цената на Ваучера, когато Купувачът на Ваучера е избрал да заплати цената му чрез банкова карта.

10.6. С подаването на поръчката за закупуване на Ваучер възникват всички права и задължения за Купувача на Ваучера и Скайвижън, предвидени в настоящия раздел, включително задължението за заплащане на цената Ваучера (ако същата не е била заплатена в момента на подаване на заявката).

10.7. Всеки Ваучер се издава в електронна (PDF) форма и може да бъде изтеглен от потребителския профил на Ползвателя в Платформата. По желание на Купувача на Ваучера същият може да бъде издаден и на хартиен носител и да бъде изпратен по куриер на посочено от Купувача на Ваучера лице или да му бъде предаден в офиса на Скайвижън. За издаването на Ваучер на хартиен носител Купувачът на Ваучер заплаща отделна такса.

10.8. Когато Купувачът на Ваучер е пожелал издаването и изпращането на закупения Ваучер на хартиен носител, Скайвижън изпраща издадения Ваучер в деня на закупуването му, ако Ваучерът е закупен преди 16:00 часа в работен ден. Ако Ваучерът е закупени след 16:00 в работен ден или в почивен ден, Скайвижън го изпраща на следващия работен ден.

10.9. Независимо от избрания начин на плащане, всеки издаден Ваучер става активен и може да бъде използван единствено след като Скайвижън получи продажната му цена или получи потвърждение за заплащането на продажната цена от съответната платежна институция.

11. Връщане на Ваучер

11.1. Купувачът на Ваучер може да упражни правото си по чл. 8.2.2 чрез заявление за връщане на Ваучер, което се подава чрез потребителския профил на Купувача на Ваучер в Платформата. Притежател на Ваучер, различен от Купувача на Ваучера, не може да иска връщане на Ваучера или изплащане на неговата продажна цена.

11.2. За мълчаливо заявено желание за връщане на Ваучер ще се счита всеки отказ на Купувач на Ваучер да заплати Ваучера в срок по избрания от Купувача на Ваучер начин.

11.3. След получаването на валидно заявление за връщане на Ваучер, Скайвижън анулира Ваучера и предприема действия по връщане на продажната му цена съгласно настоящия член, освен когато продажната цена не е била заплатена от Купувача. Купувачът на Ваучера не е длъжен да връща на Скайвижън хартиения носител на Ваучера.

11.4. Купувачът на Ваучер няма право да използва Ваучер, който е заявил, че ще върне, нито да предоставя възможност на трети лица да използват такъв Ваучер. Ако въпреки това Ваучерът бъде използван преди възстановяването на неговата продажна цена, ще се счита, че Купувачът на Ваучера се е отказал от желанието си да го върне и няма да има право да упражни това свое право повторно.

11.5. Възстановяването на заплатената от Купувача на Ваучер цена на Ваучера се извършва единствено по банков път по банкова сметка на Купувача на Ваучер, посочена от Купувача на Ваучер.

11.6. Правото на връщане на закупен Ваучер се погасява при настъпването на което и да е от следните събития:

11.6.1. изтичането на срока по чл. 8.2.2;
11.6.2. използването на Ваучера за закупуването на услуга, предлагана през Платформата, съгласно чл. 15.

11.7. След погасяването на правото на връщане на закупен Ваучер, Купувачът на Ваучера не може повече да иска връщане на заплатената за Ваучера цена, а ако тя не е била заплатена, не може да откаже заплащането ѝ.

11.8. Купувачът на Ваучер дължи на Скайвижън разноски поради връщането на Ваучер единствено, когато Купувачът на Ваучер е пожелал закупеният Ваучер да бъде издаден на хартиен носител и да бъде изпратен с куриер. Разноските се в размер на заплатената или дължимата от Купувача на Ваучер такса за издаване на Ваучера на хартиен носител и могат се удържат от сумата, която Скайвижън възстановява на Купувача на Ваучер.

12. Съхранение на Ваучери

12.1. Всеки Купувач на Ваучер и Притежател на Ваучер е длъжен да съхранява грижливо своя Ваучер, да го пази от повреждане, унищожаване и достъп на трети лица.

12.2. Идентификационният код на всеки Ваучер гарантира възможността на неговия притежател да го използва за закупуването на услуги през Платформата. Поради това, всеки Притежател на Ваучер следва да пази идентификационния код на своя Ваучер от узнаване от трети лица. Скайвижън няма да отговаря, ако Притежателят на Ваучер не може да използва своя Ваучер поради това, че трето лице вече е използвало идентификационния код на Ваучера за закупуването на услуги през Платформата.

12.3. Скайвижън не извършва подмяна на загубен или унищожен Ваучер.

13. Използване на Ваучер от лице, различно от Купувача на Ваучера

13.1. Условията, при които Ваучерът може да бъде използван от Притежател на Ваучер, различен от Купувача на Ваучера, представляват уговорка в полза на трето лице (Притежателя на Ваучера) между Купувача на Ваучера и Скайвижън. С приемането на настоящите Общи условия Притежателят на Ваучер, използващ Ваучер, който му е бил подарен от Купувач на Ваучер, се съгласява с всички предвидени в настоящия документ условия за ползване на Ваучера, съответно с всички следващи от това свои права и задължения.

13.2. С предаването (подаряването) на закупен Ваучер на трето лице, Купувачът на Ваучер поставя възможността за упражняване на част от правата си съгласно тези Общи условия (напр. правото на връщане на Ваучер) в зависимост от волята на това трето лице. С приемането на Общите условия Купувачът на Ваучер се съгласява, че всички правни и фактически действия на лицето, на което е предал (подарил) закупения Ваучер, ще бъдат обвързващи за Купувача на Ваучера с правните последици, предвидени в тези общи условия.

IV. ЗАКУПУВАНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕЖИВЯВАНИЯ

14. Покупка на услуги през Платформата

14.1. Платформата осигурява възможност на всеки Притежател на Ваучер да използва притежавания Ваучер за закупуването (заплащането) на всички услуги, свързани с развлекателни преживявания, предлагани през Платформата.

14.2. Платформата не може да бъде използвана за закупуване на предлаганите през нея услуги от лице, което не притежава закупен през Платформата Ваучер.

14.3. Закупуването на услуга през Платформата се извършва през интерфейса на Платформата срещу въвеждане на идентификационния код на валиден Ваучер. Така въведеният Ваучер автоматично се зарежда в количката за покупки на Притежателя на Ваучер.

14.4. Когато стойността на услугата, която Притежателят на Ваучер желае да закупи, е по-малка от стойността на Ваучера, Притежателят на Ваучер може да използва Ваучера за заплащането на услугата без Скайвижън или доставчикът на услугата да му дължат разликата между стойността на Ваучера и цената на закупената услуга.

14.5. Когато стойността на услугата, която Притежателят на Ваучер желае да закупи, е по-голяма от стойността на Ваучера, Притежателят на Ваучер може да доплати тази разлика през интерфейса за закупуване на услуга на Платформата. За заплащането на една услуга не може да се използва повече от един Ваучер.

15. Договор от разстояние

15.1. Притежател на Ваучер може да закупи услуга, свързана с развлекателно преживяване, през Платформата, като сключи с доставчика на услугата договор за предоставянето на услуга. Всеки такъв договор е „Договор от разстояние“ по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

15.2. Страни по Договор от разстояние са доставчикът на съответната услуга, предмет на Договора от разстояние, и Притежателят на Ваучер, закупил услугата (наричан по-долу „Клиент“). Скайвижън не е страна по Договора от разстояние, но има спрямо Клиента правата и задълженията, свързани с Договора от разстояние, предвидени в настоящите Общи условия.

15.3. Договорът от разстояние се състои от условията на съответната услуга, посочени в описанието на услугата на екрана в Платформата за представяне на услугата, и общите условия на доставчика на услугата или друг подобен документ, регулиращ отношенията между Притежателя на Ваучер и доставчика на услугата с оглед предоставянето на услугата. Настоящите Общи условия не са част от Договора от разстояние.

15.4. За сключването на Договор от разстояние Притежателят на Ваучер трябва:

15.4.1. да се впише в потребителския си профил в Платформата;
15.4.2. да избере услугата, която желае да закупи, да определи параметрите на услугата, които могат или е необходимо да се изберат при закупуването ѝ, и да посочи цялата допълнителна информация, която доставчикът на услугата е възможно да изисква (напр. информация за ползвателите на услугата, необходима за осигуряването на подходящо оборудване за изпълнение на услугата);
15.4.3. да се запознае и да приеме общите условия на доставчика на услугата или друг подобен документ, регулиращ отношенията между Притежателя на Ваучера и доставчика на услугата с оглед предоставянето на услугата;
15.4.4. да се запознае и да приеме настоящите Общи условия;
15.4.5. да потвърди запознаването си с уведомленията за обработка на лични данни на доставчика на услугата и на Скайвижън;
15.4.6. да заяви сключването на Договора от разстояние чрез натискане на бутона „ХХ“.

15.5. Договор от разстояние може да бъде сключен единствено при пълно заплащане на цената на услугата, предмет на Договора от разстояние, съгласно чл. 14.4 и 14.5.

15.6. Договорът от разстояние се счита за сключен от момента, в който на екрана на Платформата се изобрази потвърждение за сключването на Договора.

15.7. Притежателят на Ваучер получава потвърждение за сключения Договор от разстояние и за извършеното плащане с Ваучер и на имейл адреса си, с който е регистриран в Платформата.

16. Изисквания към потребителите на услуги

16.1. Освен ако е уговорено друго в Договора от разстояние, ползватели на услугите, предлагани през Платформата, могат да бъдат само пълнолетни лица, които не са поставени под запрещение. Във всички случаи непълнолетни и малолетни лица могат да бъдат ползватели на услуги, предлагани през Платформата, единствено като придружители на пълнолетен Клиент. В такива случаи е възможно за ползването на услугата доставчикът на услугата да изисква писменото съгласие за ползването на услугата от родителя или настойника на малолетно или непълнолетно лице, независимо от това, че същото е само придружител на Клиента.

16.2. Определени услуги, предлагани през Платформата, е възможно да изискват потребителят на услугата да отговаря на определени изисквания (напр. минимално или максимално тегло, ръст и др.) с оглед гарантиране на безопасността на ползвателя на услугата. Доставчикът на услуга може да откаже сключването на Договор от разстояние, ако ползвателят на услугата не отговаря на изискванията за предоставяне на услугата.

17. Управление на резервации. Отмяна на резервация от доставчик на услуга

17.1. Първоначална резервация за дата и час за ползване на закупена през Платформата услуга се прави в момента на закупуване на услугата. Клиентът получава потвърждение за направената резервация заедно с потвърждението за сключен Договор от разстояние.

17.2. При различните услуги е възможно доставчикът на съответната услуга да разреши на Клиента извършването на промени в първоначално направената резервация за ползване на услугата, напр. промяна на деня и/или часа на ползване на услугата. Възможно е за промяната на резервацията да бъдат дължими допълнителни такси и/или промяната да може да бъде извършена до определен краен срок преди първоначално уговорения ден и час за предоставяне на услугата.

17.3. Доставчиците на услуги могат да отменят направени резервации единствено при форсмажорни обстоятелства, които не позволяват на съответния доставчик да предостави услугата съгласно първоначално направената резервация. В такъв случай доставчикът на услугата следва да предложи на Клиента друг удобен за последния ден и час за ползване на услугата. Ако доставчикът услугата и Клиентът не могат да постигнат съгласие за заместващ ден и час в срок от 36 часа от отмяната на резервацията от страна на доставчика, тогава услугата се счита за окончателно отказана от страна на доставчика. В такъв случай Скайвижън:

17.3.1. ще активира повторно Ваучера, използван за заплащане на отказаната услуга, така че Клиентът да сключи нов Договор от разстояние със същия или друг доставчик на услуга, за същата или за друга услуга, предлагана през Платформата, и
17.3.2. ще възстановява на Клиента евентуално доплатените от Клиента пари при сключването на Договора от разстояние по банков път по банкова сметка на Клиента, посочена от Клиента.

17.4. Всички промени в резервацията на услуга се извършват през Платформата. Когато промяна на резервация се извършва по желание или със съгласието на Клиента, за извършена ще се счита всяка промяна, за която е визуализирано потвърждение чрез интерфейса на Платформата в момента на приемането на промяната от Клиента. Когато промяна се извършва едностранно от доставчик на услуга, както и при окончателен отказ на услугата, промяната на резервацията, съответно отказът на услугата, ще се считат за извършени от момента на уведомяване на Клиента за това по предвидения в тези Общи условия ред.

17.5. Възможността за извършване на промени в резервация, включително приложимите такси, се посочват като част от описанието и условията на услугата на екрана в Платформата за представяне на услугата.

18. Ползване на закупена услуга

18.1. Ползвател на услугата по Договор от разстояние е винаги Притежателят на Ваучер, закупил услугата. Когато закупената услуга е колективна, т.е. предвидена е за ползване от две или повече лица, едно от тези лица задължително трябва да бъде Притежателят на Ваучер, закупил услугата. Доставчикът на услугата може да откаже предоставянето на услугата на лице, което не е Клиента по Договора от разстояние или не е включено в списъка на придружителите на Клиента (при колективни услуги).

18.2. При явяването си, за да ползва закупената услуга, Клиентът е длъжен да представи пред доставчика на услугата идентификационния номер на резервацията, получен заедно с потвърждението по чл. 17.1. Доставчикът на услугата може да откаже да предостави услугата, ако Клиентът не предостави идентификационния номер на резервацията.

18.3. Доставчикът на услугата може да откаже предоставянето на услугата по отношение на един или повече ползватели, ако:

18.3.1. Клиентът и/или един или повече от ползвателите на услугата (при колективна услуга) не отговарят на някое от изискванията по чл. 16;
18.3.2. по отношение на който и да е ползвател е била предоставена неточна информация по чл. 15.4.2, необходима за техническото обезпечаване на услугата; или
18.3.3. ако поради друга причина по преценка на доставчика на услугата предоставянето на услугата е възможно да застраши живота или здравето на Клиента и/или на някой друг от ползвателите на услугата (при колективна услуга).

18.4. В случаите по чл. 18.3.1 и 18.3.2 съответната услуга се смята за предоставена и Клиентът няма да има право на възстановяване на каквато и да е част от заплатената цена за отказаните услуги. В случаите по чл. 18.3.3 Клиентът има правата по чл. 17.3.

19. Отказ от Договори от разстояние

19.1. Услугите, предлагани през Платформата, са такива, свързани с развлекателни преживявания, като при сключването на Договор от разстояние доставчиците на такива услуги и Притежателите на Ваучери уговарят конкретна дата за предоставяне на съответните услуги. В тези хипотези чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите предвижда изключение от общото правило, даващо възможност на потребителя да се откаже от договор от разстояние в 14-дневен срок от сключването му. Поради това, при Договорите от разстояние, сключени през Платформата, Клиентът има право да се откаже от съответния Договор от разстояние, само ако това е предвидено в Договора от разстояние и то в сроковете и при другите условия, уговорени в Договора от разстояние. В тези случаи законовите правила за право на отказ не се прилагат.

19.2. Когато Клиент има право да се откаже от Договор от разстояние по силата на закона или въз основа на Договора от разстояние, Клиентът следва да упражни правото си на отказ чрез интерфейса на Платформата. При постъпването на изявление за отказ:

19.2.1. ще се счита, че са спазени изискваните от закона или от Договора от разстояние формалности за упражняване на правото на отказ, ако изявлението е подадено в законоустановения срок, съответно в срока, определен в Договора от разстояние;
19.2.2. Скайвижън ще активира повторно Ваучера, използван за заплащане на услугата, предмет на Договора от разстояние, така че Клиентът да сключи нов Договор от разстояние със същия или друг доставчик на услуга, за същата или за друга услуга, предлагана през Платформата, и
19.2.3. Скайвижън ще възстановява на Клиента евентуално доплатените от Клиента пари при сключването на Договора от разстояние по банков път по банкова сметка на Клиента, посочена от Клиента.

19.3. Ако Клиентът не използва Платформата за упражняването на правото си на отказ, а отправи изявление директно до доставчика на услугата по Договора от разстояние, тогава Скайвижън ще предприеме действията по чл. 19.2.2 и 19.2.3, само ако в срока за отказ от Договора от разстояние получи нареждане от доставчика на услугата да предприеме тези действия. В Скайвижън не получи такова нареждане, Клиентът следва да насочи претенциите си, следващи от отказа му от Договора от разстояние, директно към доставчика на услугата.

20. Съдействие и отговорност

20.1. Скайвижън може да съдейства на Клиентите за упражняването на правата им по сключените Договори от разстояние, доколкото съществуващите търговски и делови отношения между Скайвижън и доставчиците на услуги, предлагани през Платформата, позволяват това. Независимо от това, отговорност за изпълнението, неизпълнението или некачественото изпълнение на всички услуги, предмет на Договор от разстояние, носи единствено доставчикът на съответната услуга.

20.2. Доколкото с тези Общи условия Скайвижън поема известни задължения във връзка с упражняването на правата на Клиентите по Договори от разстояние, пределите на задълженията и отговорността на Скайвижън ще бъдат тези, дефинирани в Общите условия. Определянето на задълженията и отговорността на Скайвижън следа да бъде извършвано на принципа „което не е включено, е изключено“.

20.3. Доколкото е допустимо от закона, Скайвижън ще отговаря единствено за умисъл и груба небрежност и няма да отговаря за лека небрежност. Доколкото е допустимо от закона, Скайвижън няма да отговаря за пропуснати ползи и ще отговаря единствено за вредите, които са могли да бъдат предвидени към момента на възникване на задължението, въз основа на което Скайвижън носи отговорност.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

21. Кореспонденция и уведомления

21.1. Освен в изрично предвидените случаи, кореспонденцията между Ползвател на Платформата и Скайвижън, съответно доставчик на услуги по Договор от разстояние, ще се осъществява по електронна поща, както и чрез функционалностите на Платформата за изпращане на съобщения и известяване.

21.2. Всяко съобщение ще се счита за получено, както следва:

21.2.1. ако е изпратено по имейл – в деня на изпращането му, когато е изпратено до 17:00 ч. в работен ден, или в първия работен ден след деня на изпращането му, когато е изпратен в неработен ден или след 17:00 ч. в работен ден;
21.2.2. ако е изпратено чрез Платформата – съгласно чл. 21.3.

21.3. Всеки Ползвател има възможност да настройва Платформата по отношение на случаите, в които получава известия по имейл относно обстоятелства от значение за статуса му на Потребител, за закупени от него Ваучери или за сключени от него Договори от разстояние. Когато Ползвателят е изключил опцията за уведомяване по имейл относно дадено обстоятелство, Ползвателят ще се счита за известен за съответното обстоятелство от момента на постъпването на съобщението за това обстоятелство в потребителския му профил в Платформата. Всички уведомления, изпращани чрез Платформата, ще се считат за извършени в писмена форма.

21.4. Ползвателят задължително се уведомява и по телефон или друга форма, осигуряваща узнаване на съответното съобщение от страна на Клиента, при отмяна на резервация съгласно чл. 17.3.

22. Поверителност

22.1. Скайвижън се задължава да пази като поверителна всяка информация, отнасяща се до Ползвател, която е била предоставена от Ползвателя в рамките на правоотношенията, възникващи между Страните съгласно тези Общи условия („Поверителна информация“). Скайвижън няма да разкрива Поверителна информация на Ползвател пред трети лица без предварителното съгласие на Ползвателя за това.

22.2. Скайвижън се задължава да полага максимални усилия, за предотвратяването на неразрешеното разкриване, разпространение или използване на Поверителна информация, които усилия при всички положения следва да бъдат не по-малки от тези, които Скайвижън полага по отношение на собствената си поверителна информация.

22.3. Задължението за поверителност няма да се прилага по отношение на:

22.3.1. предоставянето на информация за Ползвател на доставчик на услуги, с който Ползвателят е сключил Договор от разстояние – за целите на сключването и изпълнението на Договора от разстояние;
22.3.2. информация, която е или стане публично известна не поради неизпълнение на задължението за поверителност на Скайвижън, включително, но не само, информация и материали, публикувани от самия Ползвател или от трето лице в публични платформи (напр. Платформата, Facebook, Instagram, YouTube и др.);
22.3.3. информация, която следва да бъдат разкрита в изпълнение на изискване на закона по искане на компетентен орган в рамките на съдебно или административно производство.

23. Лични данни

23.1. Скайвижън e администратор на лични данни и събира и обработва лични данни съгласно всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 (известен още като ОРЗД или GDPR) и приложимото национално законодателство. Подробна информация за обработването на лични данни от страна на Скайвижън е налична в Политиката за поверителност на Скайвижън.

23.2. При сключването на Договор от разстояние за колективна услуга Притежателят на Ваучер следва да предостави лични данни за всички ползватели на услугата. Притежателят на Ваучер следва да предостави личните данни за тези лица, които са отбелязани като задължителни. Непопълването на полета (данни), отбелязани като задължителни, се счита за отказ от страна на Притежателя на Ваучер да сключи Договора от разстояние. Притежателят на Ваучер може по своя преценка да не предостави лични данни, които не са отбелязани като задължителни. Непредоставянето на такива данни обаче е възможно да затрудни ползването на услугата по Договора от разстояние от страна на останалите ползватели на услугата.

23.3. Притежателят на Ваучер е длъжен да информира останалите ползватели на услугата за предоставянето техните лични данни на Скайвижън, съответно на доставчика на услугата.

24. Непреодолима сила

24.1. Скайвижън няма да отговаря пред Ползвател за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия в случай на непреодолима сила: непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер (включително пожар, наводнение, земетресение, буря, ураган или друго природно бедствие), война, чужди вражески действия, военни действия (независимо дали е обявена война), гражданска война, бунт, революция, въстание, военна или узурпаторка власт или конфискация, терористични действия, национализация, блокада, ембарго, стачка, локаут и др. Когато Скайвижън се позовава на непреодолима сила, Скайвижън ще уведоми Ползвателя в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на задълженията на Скайвижън по тези Общи условия.

24.2. Ако непреодолимата сила продължи повече от 30 дни, тогава Ползвателят може едностранно да прекрати договорните си отношения със Скайвижън, без да дължи за това допълнително предизвестие или обезщетение.

25. Срокове

25.1. Отношенията, които възникват между Страните въз основа на тези Общи условия при създаването на потребителски профил в Платформата, са безсрочни. Тези отношения се прекратяват с изтриването на потребителския профил.

25.2. Отношенията, които възникват между Страните въз основа на тези Общи условия при закупуването на Ваучер се прекратяват с настъпването на по-ранното измежду:

25.3. Отношенията, които възникват между Страните въз основа на тези Общи условия при закупуването на Ваучер (съответно придобиването на Ваучер от лице, различно от Купувача на Ваучера) се прекратяват с настъпването на по-ранното измежду:

25.3.1. изтичането срока на Ваучера и
25.3.2. предоставянето на услугата по Договор от разстояние, заплатена изцяло или частично с Ваучера.

25.4. Отношенията, които възникват между Страните въз основа на тези Общи условия при сключването на Договор от разстояние се прекратяват при предоставянето на услугата, предмет на Договора от разстояние, или уреждането на отношенията между Страните при условията на отказ от Договора от разстояние (чл. 17.3 или чл. 19.2).

26. Жалби и сигнали срещу Скайвижън и доставчици на услуги, предлагани през Платформата

26.1. Скайвижън поддържа организация за разглеждане на жалби на потребители на Платформата, свързани единствено с посредническата дейност на Скайвижън. Скайвижън регистрира, разглежда и отговаря на такива жалби в срок до един месец от датата на постъпването им. Скайвижън анализира постъпилите жалби и предприема мерки за отстраняване на слабости в дейността си, констатирани въз основа на жалбите. Когато Скайвижън получи жалба от Ползвател на Платформата, която по преценка на Скайвижън се отнася до закупена през Платформата услуга на Доставчик (а не до дейността на Скайвижън), Скайвижън препраща жалбата на Доставчика в тридневен срок от получаването ѝ.

26.2. Ползвателите могат да подават жалби и сигнали срещу Скайвижън и/или доставчиците на услуги, предлагани през Платформата, и пред Комисията за защита на потребителите (КЗП). Жалбите, сигналите и предложенията се подават до КЗП лично в писмена форма на хартиен носител в някой от регионалните центрове на КЗП или по електронен път чрез електронната форма за подаване на жалба/сигнал на уебсайта на КЗП. Законовият срок за разглеждане на жалбите е един месец. След приключването на проверката по жалбата/сигнала, подателят се уведомява за резултата по същия път, по който е подал жалбата/сигнала си.

27. Приложимо право и решаване на спорове

27.1. Настоящите Общи условия и всички аспекти на отношенията между Скайвижън и Ползвател ще бъдат подчинени на законодателството на Република България.

27.2. Всички спорове между Скайвижън и Ползвател във връзка с което и да е правоотношение между тях, възникнало във връзка с ползването на Платформата, закупуването на Ваучери или услуги, предлагани през Платформата, ще бъдат решавани от компетентния съд в гр. София.

27.3. Потребителските спорове между Ползвател и Скайвижън или между Ползвател и доставчик на услуги, предлагани през Платформата, могат да бъдат решавани и по извънсъдебен ред с помощта на функциониращите към Комисията за защита на потребителите Общи помирителна комисия за разглеждане на потребителски спорове. Повече информация за алтернативното (извънсъдебно) решаване на спорове и за дейността на помирителните комисии може да бъде получена от Комисията за защита на потребителите на адрес гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02 9330 588, интернет страница www.kzp.bg, имейл: adr.sofia@kzp.bg, както и от Европейския потребителски център на адрес гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 14, тел. 02 986 76 72, интернет адрес www.ecc.bg, имейл: info@ecc.bg.

28. Съотношение между документите

28.1. Ако Договор от разстояние и настоящите Общи условия си противоречат по какъвто и да е начин, засягащ правата на Клиент, тези Общи условия ще имат приоритет пред Договора от разстояние по отношение на правата на Клиента, съответно задълженията на Скайвижън, произтичащи от Договора от разстояние.

28.2. Скайвижън ще отговаря пред Клиента единствено в пределите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако Договорът от разстояние предвижда повече права за Клиента от настоящите Общи условия, Клиентът следва да насочи претенциите си, произтичащи от тези права, директно към доставчика на услугата по Договора от разстояние.

29. Разни разпоредби

29.1. Услугите, предлагани през Платформата, не включват застраховка на живота и здравето на ползвателите им, освен ако това е посочено изрично по отношение на дадена услуга.

29.2. Когато доставчиците на услуги, предлагани през Платформата, имат законови задължения, свързани с лицензиране, регистрация поддържане на определена застраховка и т.н., Скайвижън изисква от тези доставчици да представят доказателства за спазването на съответните законови задължения. Независимо от това, Скайвижън не гарантира, че във всички случаи разполага с актуална информация за съществуването и спазването на всички приложими законови задължения на всички доставчици, предлагащи услугите си през Платформата.

29.3. Скайвижън записва извършените от Ползвателя действия в Платформата, включително, но не само, предоставянето настоящите Общи условия на вниманието на Ползвателя, тяхното приемане от Ползвателя при закупуването на Ваучери и/или на услуга, предлагана през Платформата, изпращането на информация и документи на Ползвателя по имейл, както и осъществената между Ползвателя и Скайвижън комуникация по имейл и телефон.

29.4. Това, че някоя от Страните не е упражнила свое право по Договора в даден случай, няма да означава, че Страната се отказва от упражняването на това право при последващ такъв случай или от упражняването на други права по Договора.

29.5. Скайвижън има право едностранно да изменя настоящите Общи условия, за което ще уведомява Ползвателите своевременно. Изменението на Общите условия няма за засяга отношенията между Страните, свързани със закупуването и използването на Ваучери, закупени преди датата, от която изменението на Общите условия влиза в сила, както и отношенията свързани с Договори от разстояние, сключени въз основа на Ваучер, закупен преди тази дата.

29.6. Настоящите Общи условия влизат в сила на 10.04.2022 г.

ВАЖНО!!! За ваучери, закупени преди датата на влизане в сила на настоящите Общи условия на Skyvision (10.04.2022г.), важат Общите условия към момента на покупка:

– за ваучери, закупени в периода 01.03.2020г.-09.04.2022г. вкл.  виж тук

– за ваучери, закупени до 29.02.2020г. вкл. виж тук

ВАЖНО!!! За ваучери, закупени по време на кампания важат условията на конкретната кампания. Виж по-долу.

Условия по кампания “ПРИКЛЮЧЕНСКИ ПЕТЪК 2020”

I. Период на провеждане на кампанията

1. Кампанията стартира в 00:00 часа на 20.11.2020 г. и приключва в 23:59 часа на 23.11.2020 г.

II. Обхват на кампанията

2. По време на кампания „Приключенски Петък 2020“ могат да бъдат закупени с отстъпка ваучери за следните услуги:

2.1. Полет с жирокоптер CAVALON 30 мин. – Сапарева баня

2.2. Урок по пивоварство от малц за двама – 7 часа

2.3. Панорамна разходка със самолет над яз. Искър за до трима души

2.4. Офроуд с АТВ Хасковски Мин. Бани

2.5. На яхта с приятели – яз. Искър за 10 души

2.6. Пейнтбол игра за 8 души

2.7. Акробатичен полет с парапланер

2.8. Аз се возя – Дрифт такси

2.9. Дрифт Микс за един – возене и шофиране

2.10. Дрифт – Аз шофирам

2.11. Дрифт обучение

2.12. Самостоятелен скок с парашут от 3500 м

2.13. Самостоятелен скок с парашут от 1200 м

2.14. Курс по парашутизъм AFF

2.15. Полет с Моторен Парапланер около София + видео

2.16. Полет с Моторен Делтапланер около София + видео

2.17. Урок по конна езда – Арбанаси

2.18. Поход на кон в района на Арбанаси

2.19. Kапитански курс 40бт

2.20. Гмуркане с акваланг + видео заснемане АРАПЯ

2.21. Гмуркане с акваланг + видео заснемане Шкорпиловци

2.22. Пакет – Вино и камина за двама

2.23. Мотивационен полет с CAVALON на Приморско

2.24. Мотивационен полет с MTO SPORT на Приморско

III. Условия за ползване на ваучери, закупени при промоционални условия по време на кампанията

3. Условията за ползване, определени от Изпълнителите на услугите, са описани в съответните обяви.

4. Всеки ваучер има срок на валидност, който се посочва в момента на закупуване на Ваучера.

5. Услугата по закупен ваучер не може да бъде използвана извън срока на неговата валидност.

6. Всеки ваучер важи единствено и само за изписаната върху него услуга, избрана към момента на закупуване.

7. Услугите към ваучери, закупени по кампания „Приключенски Петък 2020“ НЕ могат да бъдат заменяни за други услуги, предложени на сайта.

8. Условията на кампанията влизат в сила на 19.11.2020г.

9. Общите условия, публикувани по-горе на тази страница, които не противоречат условията на кампанията, са в сила.

Условия по кампания “ПРИКЛЮЧЕНСКИ ПЕТЪК 2021”

I. Период на провеждане на кампанията

1. Кампанията стартира в 00:00 часа на 19.11.2021 г. и приключва в 23:59 часа на 22.11.2021 г.

II. Обхват на кампанията

2. По време на кампания „Приключенски Петък 2021“ могат да бъдат закупени с отстъпка ваучери за следните услуги:

2.1. ЕДИН МУЗИКАЛЕН УРОК ПО ИЗБОР
2.2. МОТИВАЦИОНЕН ПОЛЕТ С МОТОРЕН ДЕЛТАПЛАНЕР ОКОЛО СОФИЯ + ВИДЕО
2.3. МОТИВАЦИОНЕН ПОЛЕТ С МОТОРЕН ПАРАПЛАНЕР ОКОЛО СОФИЯ + ВИДЕО
2.4. ГМУРКАНЕ С АКВАЛАНГ + ВИДЕО НА АРАПЯ
2.5. ПОЛЕТ С ЖИРОКОПТЕР MTO SPORT – ПРИМОРСКО
2.6. СЕМЕЙНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ С КАМИЛИ
2.7. ПОЛЕТ С ЖИРОКОПТЕР CAVALON – ПРИМОРСКО
2.8. ДРИФТ – АЗ СЕ ВОЗЯ
2.9. САМОСТОЯТЕЛЕН СКОК С БЪНДЖИ ОТ БАЛОН В РАЙОН ПЛОВДИВ
2.10. ПАКЕТ ВИНО И КАМИНА
2.11. КОНЕН ПОХОД В РАЙОНА НА БОРОВЕЦ
2.12. САМОСТОЯТЕЛЕН СКОК С БЪНДЖИ ОТ МОСТ ВИТИНЯ
2.13. ДВА ЧАСА ГРУПОВ ЯХТИНГ ЗА 10 ДУШИ
2.14. ОФРОУД ШОФИРАНЕ НА ДЖИП DAIHATSU ЗА ДВАМА
2.15. ЕКСТРЕМЕН ДЕН С БЪНДЖИ СКОК – КЛИСУРА ИЛИ ПРОХОДНА
2.16. ПОЛЕТ С ЖИРОКОПТЕР CAVALON – САПАРЕВА БАНЯ
2.17. СЕМЕЙНА СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА
2.18. ПАНОРАМЕН ПОЛЕТ С МАЛЪК САМОЛЕТ ОКОЛО ВИТОША ЗА ДО 3-МА
2.19. ПЕЙНТБОЛ ИГРА ЗА 8 ДУШИ
2.20. ДРИФТ – АЗ ШОФИРАМ
2.21. ОФРОУД С АТВ ХАСКОВСКИ МИН. БАНИ
2.22. САМОСТОЯТЕЛЕН СКОК С БЪНДЖИ ОТ МЯСТО ПО ИЗБОР
2.23. СТАЯ СЪС ЗАГАДКИ КОЛЕКЦИОНЕРЪТ ЗА ШЕСТИМА
2.24. ПРЕХОД С МОТОРНА ШЕЙНА
2.25. РАФТИНГ ПО СТРУМА ЗА ШЕСТИМА
2.26. ТАНДЕМЕН СКОК С БЪНДЖИ ОТ БАЛОН В РАЙОН ПЛОВДИВ
2.27. ОФРОУД С АТВ В РАЙОНА НА БАНСКО
2.28. САФАРИ БАР НА КОЛЕЛА
2.29. ЕДНОДНЕВНО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО КАРТИНГ
2.30. ВОДОЛАЗЕН КУРС
2.31. МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА С БАРАБАНИ ЗА ДЕТСКИ РОЖДЕН ДЕН
2.32. ПАНОРАМНО ИЗДИГАНЕ С БАЛОН В РАЙОН ПЛОВДИВ
2.33. ВЕТРОХОДСТВО С КАТАМАРАН НА ЯЗ. ИСКЪР
2.34. 90 МИН. КАРТИНГ ОБУЧЕНИЕ
2.35. КАЯКИНГ В СПОКОЙНИ ВОДИ НА МЯСТО ПО ИЗБОР
2.36. АКРОБАТИЧЕН ПОЛЕТ С ПАРАПЛАНЕР
2.37. ГМУРКАНЕ С АКВАЛАНГ + ВИДЕО НА ШКОРПИЛОВЦИ
2.38. ДРИФТ МИКС
2.39. КОНЕН ПОХОД + ПИКНИК ЗА ДВАМА
2.40. ОФРОУД ШОФИРАНЕ НА SMART FOR TWO ЗА ДВАМА
2.41. KАПИТАНСКИ КУРС 40БТ
2.42. КОРПОРАТИВНА РИТЪМ ПРОГРАМА DRUMSHOT® ЗА 25 ДУШИ
2.43. ДРИФТ ОБУЧЕНИЕ
2.44. ИНДИВИДУАЛНА СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА
2.45. ТРИ МУЗИКАЛНИ УРОКА ПО ИЗБОР
2.46. ДВУДНЕВНО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО КАРТИНГ

III. Условия за ползване на ваучери, закупени при промоционални условия по време на кампанията

3. Условията за ползване, определени от Изпълнителите на услугите, са описани в съответните обяви.

4. Всеки ваучер има срок на валидност, който се посочва в момента на закупуване на Ваучера.

5. Услугата по закупен ваучер не може да бъде използвана извън срока на неговата валидност.

6. Всеки ваучер важи единствено и само за изписаната върху него услуга, избрана към момента на закупуване.

7. Услугите към ваучери, закупени по кампания „Приключенски Петък 2021“ НЕ могат да бъдат заменяни за други услуги, предложени на сайта.

8. Условията на кампанията влизат в сила на 18.11.2021г.

9. Общите условия, публикувани по-горе на тази страница, които не противоречат условията на кампанията, са в сила.

Условия по кампания “ПРИКЛЮЧЕНСКИ ПЕТЪК 2022”

I. Период на провеждане на кампанията

1. Кампанията стартира в 00:01 часа на 18.11.2022 г. и приключва в 23:59 часа на 21.11.2022 г.

II. Обхват на кампанията

2. По време на кампания „Приключенски Петък 2022“ могат да бъдат закупени с отстъпка ваучери за следните услуги:

2.1. ЕДИН МУЗИКАЛЕН УРОК ПО ИЗБОР

2.2. ПОЛЕТ С ЖИРОКОПТЕР MTO SPORT – ПРИМОРСКО

2.3. ДРИФТ МИКС – ВОЗЕНЕ И ШОФИРАНЕ

2.4. ГМУРКАНЕ С АКВАЛАНГ + ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА АРАПЯ

2.5. ПАКЕТ ВИНО И КАМИНА ЗА ДВАМА

2.6. ПОЛЕТ С ЖИРОКОПТЕР CAVALON – ПРИМОРСКО

2.7. ОФРОУД САФАРИ С 4Х4 АВТОБУС

2.8. ПАКЕТ ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ

2.9. РАФТИНГ ПО СТРУМА ЗА ШЕСТИМА

2.10. ПАНОРАМЕН ПОЛЕТ С ПАРАПЛАНЕР

2.11. САМОСТОЯТЕЛЕН СКОК С БЪНДЖИ НА МЯСТО ПО ИЗБОР (ПЕЩЕРА ПРОХОДНА; МОСТОВЕ ДО ГР. КЛИСУРА; С. ПИСАНЕЦ, РУСЕ ИЛИ С. КОВАЧ, БУРГАС)

2.12. ПЕЙНТБОЛ ИГРА ЗА 10 ДУШИ

2.13. УРОК ПО ЕЗДА В РАЙОНА НА БОРОВЕЦ

2.14. ОФРОУД ШОФИРАНЕ НА ДЖИП DAIHATSU ЗА ДВАМА

2.15. 2 ЧАСА ОФРОУД РАЗХОДКА С ДВУМЕСТНО БЪГИ 150СС

2.16. КАЯКИНГ В СПОКОЙНИ ВОДИ НА МЯСТО ПО ИЗБОР (ЯЗ. ДУШАНЦИ, ЯЗ. ТОПОЛНИЦА, ЯЗ. ПЧЕЛИНА, ЯЗ. ОГНЯНОВО, ЯЗ. ИСКЪР, ЯЗ. ДЯКОВО, ЯЗ. ОГОСТА, ЯЗ. СОПОТ, ЯЗ. ПЯСЪЧНИК ИЛИ НА Р. ИСКЪР)

2.17. ГМУРКАНЕ С АКВАЛАНГ + ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ШКОРПИЛОВЦИ

2.18. ДЕТОКС И РЕЛАКС ЗА ДВАМА В ТРОЯНСКИЯ БАЛКАН

2.19. 2 ЧАСА ОФРОУД С ДВУМЕСТНО АТВ – CF MOTO 450CC

2.20. САМОСТОЯТЕЛЕН СКОК С БЪНДЖИ ОТ БАЛОН В РАЙОН ПЛОВДИВ

2.21. 2 ЧАСА ГРУПОВ ЯХТИНГ ЗА 12 ДУШИ

2.22. ОФРОУД РАЗХОДКА НА ДЖИП УАЗ ЗА ШЕСТИМА

2.23. СТАЯ СЪС ЗАГАДКИ КОЛЕКЦИОНЕРЪТ ЗА ШЕСТИМА

2.24. КАЯКИНГ НА О-В ДИАПОРОС ИЛИ О-В АМУЛИАНИ

2.25. ПРЕХОД С МОТОРНА ШЕЙНА В РИЛА

2.26. KАПИТАНСКИ КУРС 40БТ

2.27. ЕДИНИЧЕН СКОК ПАНДЮЛ

2.28. ОФРОУД ШОФИРАНЕ ЗА ДВАМА НА МОДИФИЦИРАН SMART FOR TWO

2.29. СКОК С БЪНДЖИ В ТАНДЕМ – ПРОХОДНА ИЛИ БУРГАС

2.30. ПАНОРАМНО ИЗДИГАНЕ С БАЛОН В РАЙОН ПЛОВДИВ

2.31. КОНЕН ПОХОД В РАЙОНА НА БОРОВЕЦ

2.32. ОФРОУД ШОФИРАНЕ НА ДЖИП УАЗ ЗА ШЕСТИМА

2.33. ЕКСТРЕМЕН ДЕН С БЪНДЖИ СКОК – КЛИСУРА ИЛИ ПРОХОДНА

2.34. ЕСКЕЙП СТАЯ MAGIC SCHOOL ЗА ШЕСТИМА

2.35. АКРОБАТИЧЕН ПОЛЕТ С ПАРАПЛАНЕР

2.36. САМОСТОЯТЕЛЕН СКОК С БЪНДЖИ ОТ МОСТ ВИТИНЯ

2.37. УЧАСТИЕ В РАДИОКУРС НА RYA ЗА ОПЕРАТОР НА МОРСКА УКВ РАДИОСТАНЦИЯ

2.38. КОРПОРАТИВНА РИТЪМ ПРОГРАМА DRUMSHOT® ЗА ДО 25 ДУШИ

2.39. ОФРОУД С АТВ В РАЙОНА НА БАНСКО

2.40. ЕДНОДНЕВНО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО КАРТИНГ

2.41. 90 МИН. КАРТИНГ ОБУЧЕНИЕ

2.42. СКОК С БЪНДЖИ В ТАНДЕМ – БУНОВО

2.43. ТРИ МУЗИКАЛНИ УРОКА ПО ИЗБОР

2.44. ОНЛАЙН АНГЛИЙСКИ КАПИТАНСКИ КУРС ESSENTIAL NAVIGATION

2.45. КАЯКИНГ ПО РЕКА ДУНАВ

2.46. ТАНДЕМЕН СКОК С БЪНДЖИ ОТ БАЛОН В РАЙОН ПЛОВДИВ

2.47. ЕКСТРЕМЕН ДЕН БЕЗ БЪНДЖИ СКОК – КЛИСУРА ИЛИ ПРОХОДНА

2.48. 2 ЧАСА ОФРОУД С БЪГИ CF MOTO 550СС ЗА ДВАМА

2.49. ВИА ФЕРАТА НА МАЛЬОВИЦА

2.50. САМОСТОЯТЕЛЕН СКОК С БЪНДЖИ НА МЯСТО ПО ИЗБОР
(РУСЕ, ГАБРОВО, БУНОВО ИЛИ ДУНАВ МОСТ 2 ВИДИН)

2.51. КАЯКИНГ В СПОКОЙНИ ВОДИ НА МЯСТО ПО ИЗБОР (ЯЗ. СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ, КЪРДЖАЛИ И ИВАЙЛОВГРАД; ЯЗ. БЕЛМЕКЕН; ЯЗ. БЕГЛИКА И ШИРОКА ПОЛЯНА; ЯЗ. КОПРИНКА; ЯЗ. ЖРЕБЧЕВО; ЯЗ. БАТАК И ЯЗ. ВЪЧА)

2.52. ТАНДЕМЕН СКОК ПАНДЮЛ

2.53. ДВУДНЕВНО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО КАРТИНГ

2.54. КАЯКИНГ НА О-В ЛЕФКАДА

III. Условия за ползване на ваучери, закупени при промоционални условия по време на кампанията

3. Условията за ползване, определени от Изпълнителите на услугите, са описани в съответните обяви.

4. Всеки ваучер има срок на валидност, който се посочва в момента на закупуване на Ваучера.

5. Услугата по закупен ваучер не може да бъде използвана извън срока на неговата валидност.

6. Всеки ваучер важи единствено и само за изписаната върху него услуга, избрана към момента на закупуване.

7. Услугите към ваучери, закупени по кампания „Приключенски Петък 2022“ НЕ могат да бъдат заменяни за други услуги, предложени на сайта.

8. Условията на кампанията влизат в сила на 17.11.2022г.

9. Общите условия, които не противоречат на условията на кампанията, са в сила.