ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ в игра „Сподели Емоцията” | Skyvision

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ в игра „Сподели Емоцията”

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ в игра „Сподели Емоцията”

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:

 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.”Игра”- Конкурс за снимка с цел ползване за рекламни материали за „Скайвижън България“ ООД, с име „Сподели Емоцията”, която се провежда от Организатора на фейсбук страницата “https://www.facebook.com/skyvision.bg/” и https://www.skyvision.bg/блог/skyvision-игра/
в съответствие с определените в настоящите общи условия правила.

1.1.1 Тема на снимката – „Сподели Емоцията”

1.1.2. Снимката може да бъде заснета с камера или мобилен телефон, и трябва да съдържа Участника по време на екстремно преживяване или непосредствено след него. На снимката Участникът трябва да е сам. Изключение правят случаите, в които в преживяването трябва да участва инструктор (например при скок с парашут).

1.2 “Организатор” – „Скайвижън България“ ООД.

1.3.”Правила” – Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.

1.4.”Участник” – Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, по-голямо от 18 години и притежава само един валиден профил във Facebook.

1.5.”Страница на играта”– интернет адрес:

https://www.facebook.com/skyvision.bg/

1.6.„Сайт на играта” – https://www.skyvision.bg/блог/skyvision-игра/

1.7.„Продължителност на играта“ – от 17.08.2018г. до 17.09.2018г.- до 17,00 ч., като Организаторът си запазва правото да удължи срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.

1.8. Награди: Три ваучера от SkyVision на парична стойност.

3-та награда – SkyVision ваучер на стойност 100 лева.

2-ра награда – SkyVision ваучер на стойност 200 лева.

1-ва награда – SkyVision ваучер на стойност 500 лева.

* Ваучерите ще могат да бъдат използвани в 3 месечен срок след получаването им.

1.9 “Печеливш”– Участник в играта, избран да получи награди съгласно реда, определен в настоящите Правила.

1.10 Участникът, е съгласен тя (снимката) да се ползва с рекламна цел върху рекламни материали, клипове, публикации, билбордове и др., на „Скайвижън България“ ООД.

 

2.УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1.За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:

2.1.1.да прочете настоящите общи условия и след като се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях и се съгласява с тях, да приеме приложението на Играта;

2.1.2.да отговаря на условията на играта;

2.2.В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие, като публикува снимка в сайта на играта, в периода, в който е описано в условията на Играта.

2.3.Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора в търговската мрежа. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта, всяко лице, което не отговаря на описаните общи условия. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.

2.4 Настоящите Правила са публикувани на сайта на играта и в страницата на играта

 

3. НАГРАДИ, ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

3.1 Победителите от конкурса ще бъдат обявени на 17.09.2018г. в 18.00 часа

3.2.Определянето на печелившите се извършва чрез преброяване на събрани най-много харесвания или съответно сърца на снимките, които ще бъдат публикувани и предоставени за гласуване във Фейсбук страницата на играта в периода 17.08.2018г. до 17.09.2018г.- до 17,00 ч.
На 17.08.2018 снимките отговарящи на условията на играта ще бъдат публикувани на Facebook страницата на SkyVision Bulgaria

3.3 Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.

3.4 Имената на печелившите в играта ще бъдат обявени на Facebook страницата на SkyVision на 17.09.2018

3.6 Получаването на наградите ще стане в рамките на 10 (десет) работни дни след обявяване на победителите.

Организаторът или негов представител ще се свърже чрез лично съобщение или по телефон с всеки победител, за да уточнят детайлите по получаване на наградата.

Участникът ще трябва лично да дойде до офиса на SkyVision на адрес булевард България 81-Б, София 1404, за да получи наградата си.

В случай, че спечелилият не отговори на 5 съобщения и/или 5 последователни обаждания в рамките на 7 работни дни, той губи правото си да получи наградата и тя се получава от следващия в класирането.

3.7 При получаване на наградата се изисква оригинала на снимката да бъде предоставен на „Скайвижън България“ ООД, придружен с декларация за прехвърляне на авторските и права, предварително изпратена от „Скайвижън България ООД.

 

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящите Правила влизат в сила от 17.07.2018г. и са валидни до приключване на Играта

4.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет-страницата на Играта.

4.3. В случай че даден участник желае да прекрати участието си в Играта и/или не желае да получава информация във връзка с Играта, то следва да уведоми писмено Организатора или негов представител за това, чрез лично съобщение, като задължително посочи имена и профила, с който се е регистрирал, като надеждно удостовери, собствеността върху посоченият профил.