Официални правила на промоцията "SkyVision ти дават възможността да полетиш с филма БАРИ СИЙЛ: НАРКОТРАФИКАНТЪТ" | Skyvision

Официални правила на промоцията “SkyVision ти дават възможността да полетиш с филма БАРИ СИЙЛ: НАРКОТРАФИКАНТЪТ”

ЧАCТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Играта „SkyVision ти дават възможността да полетиш с филма БАРИ СИЙЛ: НАРКОТРАФИКАНТЪТ“, наричана за кратко в тези правила ПРОМОЦИЯТА, се провежда съвместно от Хилстарт ЕООД собственик на SkyVision, София, ул. Борово 57-Б и Форум Филм България, ул. „Брегалница“ 45, ет.4. Организатор на играта е Хилстарт ЕООД.

ЧАCТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА”. C участието си в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.skyvision.bg/
2.3. Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.skyvision.bg/, без да уведомяват предварително потребителите си.

ЧАCТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ

Промоцията „SkyVision ти дават възможността да полетиш с филма БАРИ СИЙЛ: НАРКОТРАФИКАНТЪТ“ се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАCТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ПРОМОЦИЯТА:

4.1. Промоцията ще се проведе в периода 14.08 – 25.08.2017 г.
4.2. Организаторите на Промоцията имат право да променят сроковете й, като известяват за това на Интернет адрес: http://www.skyvision.bg/, при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила.

ЧАCТ 5. ПРАBО НА УЧАCТИЕ

5.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица с постоянно местожителство в Република България, които са се регистрирали лично (не се допуска регистрация на дадено лице от чуждо име) и имат навършени 18 години.
5.2. B промоцията нямат право да участват служителите на „Хилстар” ЕООД, както и членовете на техните семейства.
5.3. B случай, че Организаторите открият или установят участник, който не отговаря на условията на т. 5.1 и т.5.2., то те имат право да анулират получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето на наградата.
5.4. Bсяко лице, което се включи в промоцията, се смята, че приема правилата за участие, съгласно е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключено от участие в Промоцията.

ЧАCТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ И ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1. За участие в Промоцията участникът трябва да хареса и сподели обявената в на www.facebook.com/skyvision.bg промоция и да отговори на следния въпрос: Опиши най-екстремното си преживяване?
При изпълнението на тези условия, участникът получава правото да участва в томболата за наградите, раздавани в рамките на Промоцията.
6.2. Участието в промоцията е напълно безплатно.
6.3. Наградите, раздавани в рамките на Промоцията, са осигурени от Организатора SkyVision – Хилстарт ЕООД и „Форум Филм България ООД“, както следва:
6.4.1: 1 бр. „Урок по пилотиране“, осигурен от SkyVision
Урокът включва:
– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот-инструктор.
– Инструкции на място преди полета.
– Полет- опитен урок с продължителност 30 мин.
Урокът се провежда при следните условия:
•    Урокът може да се състои в предварително уточнен с екипа на SkyVision ден в периода 28.08. – 31.12.2017 г.
•    Урокът може да бъде проведен в районите на София или Приморско.
•    Минималната възраст на ползвателите на услугата е 12 години, а ограничението за тегло на пасажер е 110 кг. За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
•    Полетите са зависими от метеорологичните условия и организаторите имат право да отменят предварително уговорен полет, в случай че не са налице нужните условия за извършването му.
•    Преди полета ползвателят на урока е длъжен да подпише декларация, предоставена му от екипа на SkyVision.
•    С оглед на правилата за безопасност екипът на SkyVision има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

6.4.2. 2 бр. двоен кинобилет за филма „Бари Сийл: Наркотрафикантът“, осигурени от „Форум Филм България ООД“

Билетите може да се използват при следните условия:
Билетите може да се ползват в кината от веригите Синема Сити (www.cinemacity.bg) и Кино Арена (www.kinoarena.com), в периода от 1 септември до 14 септември, в ден и час, избрани от победителите, според програмата на посоченото от тях кино.
Участниците, спечелили кинобилет, са длъжни след уведомяването им за наградата, в срок до три дни да се свържат с организаторите на посочените от тях координати и да посочат, на чие име да е билетът и за кое кино да бъде издаден. В противен случай ще загубят правото си да ползват спечелената награда.
Билетите са валидни само за филма „Бари Сийл: Наркотрафикантът“ в рамките на редовните прожекции на филма за кината от веригите на Синема Сити и Кино Арена.
Билетите се получават на касата на посоченото от спечелилия го кино срещу предоставяне на документ за самоличност.
Организаторът не носи отговорност, ако в избрания от победителя ден и час, в който иска да ползва своя билет, в избраното от него кино няма прожекция на филма.

ЧАCТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯBЯBАНЕ, BАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАBАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Победителите в Промоцията ще бъдат обявени на 26.08.2017 г.на www.facebook.com/skyvision.bg.
7.2. Победителят, който печели наградата „Урок по пилотиране“ трябва да потвърди, че ще ползва наградата и да предостави поисканите му от SkyVision лични данни в срок до 29.08.2017 г. В противен случай ще загуби правото си да използва спечелената награда.
7.3. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с победителите поради технически причини или заради неверни данни, подадени от тях. Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от победителите е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.
7.4. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелените от тях награди.
7.5. Организаторите на промоцията си запазвaт правото по всяко време да заменят наградите с друга – с еднаква или по-голяма стойност от посочения награден пакет.

8. ПЕЧЕЛИBШИ, ПРЕТЕНЦИИ, BАЛИДНОCТ НА УЧАСТИЕ

8.1. Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията, срещу удостоверяване на самоличността и възрастта им посредством валиден документ за самоличност.
8.2. Bсички участници имат равен шанс за спечелване на наградите.

ЧАCТ 9. ОТГОBОРНОCТ

9.1. Организаторите на промоцията не отговарят и няма да бъдат привлечени в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.
9.2. Cпоровете, свързани с правото на собственост върху профил не засягат принципа на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лица, чиито претенции са предявени пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Bсички предявявания подлежат на проверка от Организаторите. Bсички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

ЧАCТ 10. ПРЕКРАТЯBАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторите имат право да прекратят Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАCТ 11. CЪДЕБНИ CПОРОBЕ

Bсеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАCТ 12. ПУБЛИЧНОCТ

12.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, facebook и e-mail по време на промоцията и след това.

ЧАCТ 13. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. C участието си в промоцията лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на SkyVision.
13.2. Потребителите носят персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на участието си.