Общи условия до 29.02.2020 | Skyvision

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.SKYVISION.BG

В СИЛА ДО 29.02.2020 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

I. ПРЕДМЕТ

1. Условията за ползване уреждат взаимоотношенията с потребителите на интернет магазин www.skyvision.bg , възникващи при предоставяне и ползване на сайта и стоките и услугите, предлагани на него. Условията за ползване са публикувани на сайта и са достояние на всеки Потребител.

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ

При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:
2. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.skyvision.bg на своя компютър или ползва стоките/услугите предлагани на нея.
3. Под „Търговец“ се разбира собственикът на интернет магазина www.skyvision.bg, а именно  – Скайвижън България ООД.
4. Под „Интернет магазин“ се разбира интернет страницата www.skyvision.bg и всички подстраници на същия домейн, собственост на Търговеца.
5. Под “Поръчка” се разбира заявката за закупуване на стоки/услуги от интернет магазина при условията предвидени в него относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя/клиента.
6. “Услуга” е всяко действие от страна на Търговеца по повод направена поръчка от страна на Потребител/клиент относно предлаганото на интернет магазина.
7. Под „Ваучер“ се разбира документ издаден от Търговеца, който Потребителя/клиента получава в електронен вид или на хартиен носител и който удостоверява, че Потребителят/клиентът е заплатил рекламираната стока или услуга и съответно може да се възползва от нея.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

8. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя стоки и услуги на потребителите си посредством интернет магазина. Стоките/Услугите се предлагат и могат да бъдат закупени и ползвани при условие, че Потребителят/клиентът приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Приемам условията“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
9. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.skyvision.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
10. Стоките/услугите, които се намират на интернет магазина не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
11. След кликане на бутона \”Приключи\”, потребителите се съгласяват да закупят стоките/услугите, намиращи се в „Кошница“. Това действие има правно обвързваща сила и в следствие на него се счита, че договорът за покупко-продажба от разстояние е сключен. Клиентът получава потвърждение на поръчката на имейл посочен от него.
12. Стоките/Услугите, предлагани на интернет магазина могат да бъдат поръчвани единствено от лица навършили пълнолетие (навършили 18 годишна възраст или 21 годишна възраст).
13. Стоките/Услугите, предлагани на интернет магазина могат да бъдат ползвани от непълнолетни само с писменото разрешение и в присъствието на техните родителите/попечители или законните им представители и в случай, че услугата го позволява.
14. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на заявена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява Потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или чрез заместваща поръчка.
15. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.
16. Всички фотографии и видео материали публикувани на сайта са със запазени авторски права и използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.
17. Цените на Стоките/Услугите са в български лева с включено ДДС.
18. Поръчки изпращани по куриер включват подаръчна опаковка.
18а. Разходите за транспортиране на закупени стоки са за сметка на Потребителя/клиента.
18б. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят/клиентът следва да заплати и всички митнически и др. такси, свързани с износа.
19. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина.
20. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
21. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
22. Потребителят/клиентът е съгласен, че Търговецът може да има достъп до личните му данни, за технически цели при изпълнение на задълженията си по предоставяне на стоките/услугите.
23. Потребителят/клиентът е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
24. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания начин.
25. Потребителят/клиентът се задължава при ползване на стоките/услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, закона за авторските права, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Търговеца услуги;
• да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (\”троянски коне\”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.skyvision.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
26. С приемане на обшите условия Потребителят/клиентът декларира, че като задължително условие за ползване на услугите ще подпише декларация за освобождаване от отговорност по образец в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
27 С приемане на обшите условия Потребителят/клиентът приема да спазва условията за ползване на стоките/услугите описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 3
28. Потребителят/клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
29. При направена поръчка Потребителят/клиентът се задължава да уведоми Търговеца в случай, че не получи потвърждение за поръчката си на посочения от него имейл.
30. Търговецът няма задължението да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги.
31. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация предоставени от Потребителя/клиента.
32. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва стоките и услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.skyvision.bg
33. Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока/услуга.
34. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца. Търговецът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
35. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
36. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес  Търговецът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
37. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на му.
38. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя/клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 IV. ДОСТАВКА ПО КУРИЕР

39. Сумата изчислена и посочена, като цена за куриерска такса по конкретна поръчка е валидна за доставка до посочен от клиента адрес и не важи за случаи, в които клиентът изисква доставка в точен час, празнични дни или други извънредни условия, при които куриерските услуги са със завишена цена.
40. При посочени от Клиента неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката, но има право да бъде възмезден от Клиента в случай на направени разходи за куриерски услуги. Клиентът е длъжен след приключена поръчка да провери коректността на подадените от него данни на електронната си поща и в случай на нужда от корекция да се свърже с Търговеца, за да се направи необходимата поправка.
41. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставка по куриер. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
42. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила.
43. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
44. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката, както и разходи направени за опаковка. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока и Клиентът следва да му заплати направени разходи за куриерски услуги по доставка и връщане на стоката, както и разходи направени за опаковка.
45. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването ѝ.

V. ДОСТАВКА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

46. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от неполучаване на стоката/услугата по електронен път при грешно подадена от негова страна информация изискана за целта.
47. Търговецът не носи отговорност за закъснение или невъзможност за доставка по електронен път причинено от технически или други причини независещи от него.

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИ

48. Клиент направил електронна поръчка за услуга има ангажимента и носи отговорност да изтегли и разпечата условията за ползване на съответната услуга, които са му изпратени от Търговеца на посочения от него e-mail и да ги предостави на ползвателя.
49. Ваучерите са поименни и могат да се ползват единствено от лицето, чието име е изписано на ваучера.
50. Специфичните условия за ползване на различните услугите са описани по-долу в ПРИЛОЖЕНИЕ 3, както са описани и на гърба на ваучера и следва услугата да се използва съобразно тях.
51. Услугите се изпълняват след направена резервация по описания от Търговеца ред и срещу предоставен пред изпълнителя ваучер на хартиен носител и документ за самоличност.
52. Изпълнителят има право да откаже изпълнение на услугата в случай, че не са представени описаните в точка 51. документи или в случай че се усъмни в автентичността им, както и да отмени изпълнението на услугата поради възникнали непредвидени или чрезвичайни причини.

VII. РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

53. Сроковете за резервация за изпълнение на услугите предлагани от интернет магазина са различни (според спецификата на услугата) и са описани в условията за ползване на конкретната услуга, както и в инструкциите за ползване описани на гърба на ваучера.
54. Резервациите са зависими от натовареността на базите и задължително се правят по сериен номер на валиден ваучер.
55. Резервация за извършване на услуга се счита за потвърдена/направена след предявено от страна на Клиента желание и фиксирани/посочени от Търговеца дата и час (час-когато това е уместно) по електронен път или чрез в телефонен разговор между двете страни и/или на e-mail посочен от клиента.
56. Потвърдена/направена резервация може да бъде отменена минимум 48 часа или повече преди събитието /според условията за ползване на конкретната услуга/.
56.1. При отказ от вече направена резервация след посочения в т.56 срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
57. Резервации по ваучери с изтекла валидност не се правят. Такива ваучери са невалидни и услугите към тях не подлежат на използване.

VIII. ПРЕОТСТЪПЕНО ПОЛЗВАНЕ

58. Ползването на услугата може да бъде преотстъпено на трето лице в следните случаи:

58.1. В срок до 30 календарни дни от датата на поръчка, като това желание бъде предявено чрез използване на функция ЗАМЯНА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ, на бутон МОЯТ ВАУЧЕР в меню лентата на www.skyvision.bg, освен в случай на вече направена резервация за ползване на услугата.

IX. ВАЛИДНОСТ

59. Ваучерите за всяка услуга имат съобразена със спецификата ѝ валидност.
60. Валидността на всеки ваучер е отпечатана на самия него.
61. Всеки ваучер може да се използва в рамките на своята валидност, изписана на лицевата му страна. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват!
62. Валидността на ваучера може да бъде удължена, със закупуване на опция Премиум, още при първоначалната поръчка на ваучера или в последствие, но не по-късно от 30 дни след изтичане на настоящата му валидност. Закупуването на опция Премиум в последствие, може да се направи чрез функция УДЪЛЖАВАНЕ, на бутон МОЯТ ВАУЧЕР, в меню лентата на www.skyvision.bg. В случай на удължаване, новата валидност на ваучера се добавя към старата и e за период от време, посочен като валидност на съответната услуга в интернет магазина.
63. Търговецът има право да откаже удължаването по предходната точка по негова преценка според спецификата на услугата.

X. ОПЦИЯ ПРЕМИУМ

64. Добавянето на опция Премиум при поръчка на ваучер, добавя следните екстри:
64.1 Удвоява валидността на ваучера според конкретната услуга.
64.2. Позволява услугата по ваучера да бъде заменена по всяко време на валидността на ваучера, с друга/други, като в случай че цената на новоизбраните пакети е по-висока, е необходимо разликата да се доплати. В случай че новоизбраните пакети са на по-ниска стойност, то разликата не се възстановява.
65. Услугата по закупен ваучер може да бъде заменена без опция Премиум, до 30 дни от датата на поръчка, освен в случай на вече направена резервация за ползване на първоначално закупената услуга.
66. Желание за замяна на услугата може да бъде предявено чрез функция ЗАМЯНА НА УСЛУГАТА, на бутон МОЯТ ВАУЧЕР, на www.skivision.bg. В случай на замяна на услугата, бива изготвен и изпратен нов ваучер в електронен вариант за новоизбраната услуга.
67. Добавянето на опция Премиум може да стане и след закупуване на ваучера, но не по късно от 30 дни след изтичане на настоящата му валидност.

XI. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ/УСЛУГИ

68. Потребителят/клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или да замени закупената услуга с друга в 30 дневен срок, считано от датата на сключване на договора, без да е длъжен да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка на Търговеца, с изключение на разходите, предвидени в т.69.
69. За дължими по т.69 се считат следните разходи:
69.1. Разходи направени от Търговеца за отпечатване, опаковка и доставка.
69.2. Разходи по заплатени от Търговеца такси при картови/банкови плащания при закупуване на стоката/услугата и по възстановяване на сумата по отказана поръчка, в случай че последната е платена от Клиента.
70. Желание за отказ от вече закупена стока/услуга, може да се предяви чрез функция СТОРНИРАНЕ, на бутон МОЯТ ВАУЧЕР, на www.skyvision.bg. При отказ от сключен договор от разстояние Потребителят/клиентът е длъжен за собствена сметка да върне доставената му стока обратно на Търговеца.
71. Сумата може да бъде завърната по банкова сметка на лицето заплатило поръчката или в случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.
72. Отказ или замяна на услуга в срокът предвиден в т.68 са невъзможни след направена резервация за използване на услугата.

XII. ЛИЧНИ ДАННИ

73. Търговецът гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
74. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

XIII. ИЗМЕНЕНИЯ

75. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Клиентът не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Клиента.

ХIV. СПОРОВЕ

76. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

ХV. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

77. Ползването на услуги предлагани на интернет магазина имащи екстремен характер изискват задължителното запознаване, попълване и подписване на декларацията отпечатана по-долу и на гърба на всеки ваучер или такава предоставена от екипа изпълняващ услугата. Декларацията гласи следното:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
– Осъзнавам, че услугата в този ваучер (сертификат) има екстремен характер и носи рискове от имуществени вреди, тежки физически травми и/или фатален край!
– Осъзнавам рисковете от възникване на техническа повреда при изпълнението на услугата, която да доведе до инцидент.
-Доброволно поемам тези рискове и освобождавам от отговорност и се отказвам от правото да предявявам пред съд или по друг начин всякакви претенции срещу лицата и институциите, които организират и провеждат тази дейност.
– Здравословното ми състояние и самочувствие е добро, нямам оплаквания.
– Не се намирам под въздействието на алкохол и/или други упойващи вещества.
– Получих инструктаж и указания относно услугата.
– Информиран съм, че организаторът не носи отговорност за непредвидени последствия от изпълнението на услугата.
– Давам съгласието си да получа спешна медицинска помощ и при нужда да бъда откаран до лечебно заведение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

78. Условия за ползване на програма Лоялен Клиент на www.skyvision.bg

– Включването в програма Лоялен клиент на SkyVision.bg е обвързано единствено с първоначална покупка от www.skyvision.bg. Вашата Карта „Лоялен клиент“ ще получите напълно безплатно с първата осъществена от Вас покупка. В случай, че сте избрали електронен ваучер, като първа покупка ще получите Код „Лоялен клиент“ на e-mail посочен в поръчката.
– Всеки притежател на Карта/Код „Лоялен клиент“ получава възможността да пазарува на преференциални цени от www.skyvision.bg.
– На преференциални цени могат да се закупят подаръчни пакети с изписана втора цена – „За лоялен клиент: …. лв.\”
– Пазарувайки от www.skyvision.bg чрез Карта/Код Лоялен клиент в потребителския Ви акаунт се натрупват сумите от всички Ваши заплатени поръчки.
– Сумата от поръчката, с която сте получили Вашата Карта/Код „Лоялен клиент“ е първата натрупана.
– При достигане на сума от 1000лв., всеки притежател на Карта/Код „Лоялен клиент“ получава безплатен ваучер за полет. След достигане на таргет сумата, Картата/Кодът „Лоялен клиент“ автоматично се рестартира и така всеки път. Подаръкът може да се ползва, както от картодържателя/притежателя на кода, така и от посочено от него лице! Ваучерът подарък се издава в рамките на един месец след достигане на таргет сумата.
– Всеки притежател на Карта/Код „Лоялен клиент“ има възможността да провери натрупания до момента оборот по своя потребителски профил с помощта на поле и бутон „ПРОВЕРИ“ на бутон „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ“.
– Ако притежавате и Код за отстъпка и Карта/Код „Лоялен клиент“, можете да пазарувате само с една от посочените отстъпки. Едновременното им използване при пазаруване е невъзможно.
– Допълнителна информация относно програма „Лоялен клиент“ на SkyVision.bg можете да получите като се свържете с нас по e-mail или на телефон 0700 20 200.
– В случай на спиране на програмата по всички вече получени кодове ще продължат да се натрупват суми до достигане на таргет и спечелване на награда, но вече няма да е на преференциални цени.
– SkyVision.bg си запазва правото да спре програма „Лоялен клиент“ , както и да променя условията на програмата „Лоялен клиент“ на SkyVision.bg по всяко време.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

79. Допълнителни условия за ползване на различните услуги предлагани на интернет магазина www.skyvision.bg са описани по-долу и следва да се спазват от ползвателите на тези услуги:

Условия за ползване на услуга по ваучер “Полет по избор”

Този ваучер дава правото на тандемен полет за един човек с паратрайк, парапланер или мотоделтапланер по избор.

Услугата включва:

– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.

– Инструкции на място преди полета.

– Мотивационен полет с продължителност около 20 мин.

– Видео заснемане (само ако на ваучера е изрично упоменато).

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Информация къде и кога се изпълняват полетите можете да намерите на www.skyvision.bg на страница \”ПРОГРАМА\”. Следете страницата редовно, защото са възможни промени.

– Резервация можете да направите до три дни преди избраната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– В полетите мога да участват хора с теглото до 110кг.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– Полетите са силно зависими от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Носете топли дрехи (според сезона), а за безмоторните полети и удобни обувки пристягащи глезена.

– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Скок с бънджи”

Този ваучер дава право на скок с бънджи за един от избрано при закупуването място и отбелязано на лицето на ваучера.

Услугата включва:

– Необходимата екипировка и опитен екип, който ще се погрижи за изпълнението.

– Инструкции на място преди скока.

– Видео заснемане на скока (само ако е изрично упоменато на лицето на ваучера).

– Скок в тандем (за двама) – (само ако е изрично упоменато на лицето на ваучера).

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Информация къде и кога има скокове и как да стигнете до мястото, можете да видите на www.skyvision.bg на бутон ПРОГРАМА или МОЯТ ВАУЧЕР. Следете програмата редовно, защото са възможни промени.

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Преживяването е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Скоковете са предвидени за лица тежащи до 110кг. По-тежки хора могат да скачат с тандемна остановка.

– За непълнолетни лица (над 12 години) се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– Преди скока ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– Бънджи скоковете не се препоръчват за хора с проблеми със сърдечно-съдовата система (високо кръвно, сърдечни проблеми и пр.), бременни жени и хора с тежка форма на очни заболявания.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Ветроходство”

Този ваучер дава право на ветроходна разходка за двама в района на южното ни черноморие.

Услугата включва:

– Ветроходна разходка за двама + опитен инструктор и спасителна жилетка за всеки участник + инструкции преди и по време на плаването.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Ветроходните разходки се правят в района на Лозенец (южното ни черноморие) всеки ден през летния сезон до края на м.август.

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди отплаване ползвателите на ваучера трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Рафтинг по Струма”

Този ваучер дава право на участие в групово рафтинг спускане по р.Струма за един или повече души (според закупения пакет).

Услугата включва:

– Пълната екипировка необходима за рафтинга (каска, неопрен, спасителна жилетка, яке….)

– Транспорт по рафтинг трасето

– Квалифициран рафтинг инструктор + инструктаж на място.

– Застраховка за рафтинг спускането.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Рафтинг спускания се организират всеки уикенд от началото на април до началото на юни, когато условията са подходящи за такива активности.

– Резервация за избрана дата може да направите не по-късно от четири дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– До сборния пункт се стига с личен транспорт и за собствена сметка.

– Преди спускането ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Полет със самолет (опитен урок)”

Този ваучер дава право на полет-опитен урок с двуместен или четириместен ултралек самолет (според закупения пакет).

Услугата включва:

– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот-инструтор.

– Инструкции на място преди и по време на полета.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Полетите се изпълняват целогодишно почти всеки уикенд в районите на:
за двуместен – София, Плевен, Пловдив, Разград и Казанлък (Приморско през лятото).
за четириместен – София, Плевен и Пловдив.

– Резервации се правят минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Полетите са зависими от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– Минималната възраст е 12 години, а ограничението за тегло на пасажер е 110кг.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Тандемен скок с парашут от 3500 метра”

Този ваучер дава право на тандемен скок с парашут от 3500 м.

Услугата включва:

– Сертифицирана екипировка и опитен инструктор, който ще се погрижи за всичко.

– Инструкции на място преди скока.

– Тандемен скок от 3500м. височина.

– Видео заснемане (само ако е изрично упоменато на ваучера).

* В тандемни скокове с парашут могат да участват клинично здрави хора, с тегло до 100 кг. и ръст до 2 м. Опасността за по-тежките да се ударят при приземяването е по-голяма, а динамичният удар при отварянето на купола, би могъл да им причини болка или дори хематом.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Скокове се изпълняват почти всеки ден от дропзона Кондофрей и почти всеки уикенд от дропзона Ерден (Монтана), през по-голямата част от година. Предвид ниските температури скокове не се организират през най-студените зимни месеци.

– Резервации се правят минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Необходими са удобни топли дрехи (според сезона) и удобни обувки пристягащи глезена, които нямат отворени куки по тях.

– Преди скока ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Полет с топловъздушен балон”

Този ваучер дава право на участие в групов или VIP полет с топловъздушен балон (според закупения пакет)
Забележка: Точната услуга е изписана на лицето на ваучера

Услугата включва:

– Необходимата екипировка и опитен екип, който ще се погрижи за изпълнението.

– Инструкции на място преди полета.

– Полет с продължителност според закупения пакет (в зависимост от метеорологичните условия).

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Полети с топловъздушен балон се правят целогодишно, всеки ден от седмицата, като за груповите при минимум шест записани участника.

– Изпълнението на услугата е силно зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Резервациите са зависими от натовареността на екипа и се правят поне седмица преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни.

– Преживяването е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото си за използване на ваучера!

– Преди полета пасажерите трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена им от екипа.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Акробатичен полет с парапланер”

Този ваучер дава право на тандемен акробатичен полет с парапланер за един човек.

Услугата включва:

– Летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.

– Инструкции на място преди полета.

– Полет с продължителност 10-15 мин. включващ въздушна акробатика.

– Видео заснемане на полет (само ако е изрично упоменато на ваучера „+ видеозаснемане“).

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Тандемни акро полети с парапланер се изпълняват всеки уикенд от април до октомври в района на гр. Сопот (до Карлово).

– Резервация за полет можете да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят правото да ползва ваучера.

– Носете си топли дрехи (според сезона) и удобни обувки пристягащи глезена.

– Полетите са зависими от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– При полети с видеозаснемане пасажерът трябва да държи камерата по време на акробатиката.

– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Конна езда”

Този ваучер дава право на обучение по конна езда за един в база по избор: Витоша, Боровец, Родопи, Елена, Варна.

Услугата включва:

– Необходимата екипировка.

– Опитен инструктор по езда.

– Конна езда с продължителност 40-50 мин.

или

– Курс по езда включващ пет урока с продължителност по 40-50 мин.

Забележка: точната услуга, за която е валиден ваучера е изписана на лицето му.

Условия за ползване!

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява целогодишно всеки ден от седмицата.

– Резервация може да направите минимум седмица предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди изпълнение на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Поход на кон”

Този ваучер дава право на Поход на кон при избрани при закупуването продължителност и маршрут от предложените на www.skyvision.bg

Услугата включва:

– Подходящ ездитен кон екипиран за езда за всеки участник.

– Опитен водач-инструктор по езда.

– Разходка-поход на кон по избрания маршрут и със съответната продължителност (указани на лицето на ваучера)

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва целогодишно, всеки ден при минимум двама записани за Боровец и Витоша, целогодишно в делнични дни при минимум двама записани за Родопи и целогодишно, всеки ден за Варна.

– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди началото ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа изпълняващ услугата.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Ездови уикенд за двама”

Този ваучер дава право на отдих за двама в района на Крушунските водопади включващ езда (уроци и/или поход – според закупения пакет).

* Пакети \”Лукс\”,\”Уют\” и \”Стандарт\” включват

– Нощувка за двама в къща \”Лукс\”, \”Уют\” или \”Стандарт\” (според закупения пакет – виж на лицето)

– Домашно приготвена закуска за двама.

– Едночасов урок по конна езда за двама с инструктор.

– Възможност за отдих и слънчеви бани около открития басейн (само за къща \”Лукс\”).

* Пакет \”Стълбицата\” включва – 1 нощувка в къща Лукс + закуска, конен поход до пещера Стълбицата, 30 мин. стрелба с лък и ползване на открит басейн.

* Пакет \”Футьов гьол\” включва – 2 нощувки в къща Лукс + закуски, конен поход до пещера Футьов гьол + пикник с палене на огън и осигурени хапване и напитки, 30 мин. стрелба с лък и ползване на открит басейн.

*** Към всеки от изброените по-горе пакети може да има добавени още: Ползване на сауна, масаж по избор, 1 или 2 вечери, допълнителни уроци по езда, наем на велосипеди. Точната услуга е описана на лицето на ваучера.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Резервация може да направите минимум три дни преди желаната дата, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата. Възможно е къща \”Лукс\” да не работи в месеците Януари и Февруари!

– Настаняването в къщите е след 14:00 ч., като е силно препоръчително пристигане не по-късно от 15:00 ч., особено за пакетите с включени допълнителни услуги, за да има достатъчно време за всичко. Освобождаване до 12:00 ч.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Преди ездата ползвателите на ваучера трябва да подпишат декларацията отпечатана по-долу.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Родопи оф-роуд с бъги”

Този ваучер дава право на едночасово офроуд шофиране на бъги за двама в района на гр.Пещера.

Услугата включва:

– Необходимата екипировка – Заредено с необходимото гориво бъги и каска.

– Квалифициран водач и инструктаж.

– Едночасово офроуд шофиране на бъги.

– Билет за Музея на Автомобилите на социализма, намиращ се в хотел Хиит в гр. Пещера.

* Забележка! Изисква се ползването на боне под каската! В случай, че нямате налично, можете да закупите на място. (1,50 лв./бр.)

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява през уикендите, от април до ноември, а базата е в гр.Пещера.

– Водачът на бъгито трябва да представи шофьорска книжка.

– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни предварително, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди изпълнението на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Гмуркане с акваланг в България”

Този ваучер дава право на гмуркане с акваланг във водолазен център избран при закупуването от предложените на www.skyvision.bg и отбелязан на лицето му.

Услугата включва:

– Пълното оборудване необходимо за гмуркането.

– Квалифициран водолазен инструктор, който ще ви придружава през цялото време.

– Подробен инструктаж, екипиране, влизане във водата и няколко минутно адаптиране към дишането с водолазен регулатор, подводна разходка с придружител-инструктор.

– Видео заснемане.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Подводните разходки се правят от 10-15-ти юни до 31-ви август за Созопол и до 10-ти септември за останалите места и са зависими от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Резервация може да направите минимум седмица преди желаната дата, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Да се гмурка с акваланг може всеки клинично здрав човек. Долната възрастова граница е 14 години, а горна такава няма.

– Преди гмуркането ползвателят на ваучера трябва да подпише медицинско уведомление предоствено му от екипа, а също и декларацията напечатана по-долу.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– Важно е да не се употребяват алкохол и/или други упойващи вещества 24 часа преди гмуркането.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Участие във формат “Бързи срещи”

Този ваучер дава право на участие в Бързи срещи за един в гр. София.

Услугата включва:

– едно участие в Бързи срещи за необвързани с продължителност около 2 часа, където ще се срещнете с десетима участника от противоположния пол за по 6 мин. с всеки, след което имате на разположение 18 часа, за да решите с кого бихте желали да се срещнете повторно.

Условия за ползване!

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан преди изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Участие в бързите срещи могат да вземат само необвързани пълнолетни лица над 23 годишна възраст!

– Бързите срещи се провеждат в гр. София. До мястото на провеждане всеки стига за собствена сметка.

– Форматът се провежда около 100 пъти годишно, средно 2-3 пъти седмично в различни възрастови групи, с начален час около 19:30.

– Резервация може да направите в делничен ден, минимум седмица преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността.

– Ползването на услугата изисква лична онлайн резервация, след първоначалното обаждане на 0700 20 200, с цел гарантиране правата на участниците, запознаване на участника с общите условия на организатора и личния му избор на възрастов диапазон за срещите.

– В бързи срещи общуваш на живо с хора близки до твоята възраст. Всеки има възможност да избира измежду поне 2 различни възрастови групи, т.е. сам можеш да определиш дали да се срещнеш с относително по-млади или по-възрастни участници от отсрещния пол. За да се гарантира това се прави проверка по лична карта на входа на събитието!

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 72 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото на ползване на пакета.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Екстремен ден”

Този ваучер дава право на участие в екстремен ден от Клисура и Проходна (по избор).

Услугата включва:

– Необходимата екипировка, инструкции и опитен екип, който ще се погрижи за изпълнението.

– бънджи скок, Via Ferrata, алпийско скоростен тролей и каньонинг – важи за Клисура.

или

– бънджи скок, спускане с алпийски рапели в пещера с възможност за разглеждането ѝ и скално катерене – важи за Проходна.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Информация за датите, на които може да ползвате услугата, можете да видите на www.skyvision.bg на страница „ПРОГРАМА“ или директно в резервационната ни система на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”. Следете програмата редовно, защото са възможни промени.

– Услугата се извършва при събрана група от минимум шест души.

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Скоковете с бънджи са предвидени за лица тежащи до 110 кг. и не се препоръчват за хора с проблеми със сърдечно-съдовата система (високо кръвно, сърдечни проблеми и пр.), бременни жени и хора с тежка форма на очни заболявания.

– Преди изпълнение ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Полет с хеликоптер (опитен урок)”

Този ваучер дава право на полет-опитен урок с хеликоптер за един обучаващ се и един придружител с общо тегло до 220 кг. и продължителност на полета избрана при закупуването и изписана на лицето на ваучера.

Услугата включва:

– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.

– Инструкции на място преди полета.

– Полет-опитен урок с продължителност според закупения пакет

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Полетите се изпълняват целогодишно почти всеки уикенд в района на Разград.

– Общото тегло на двамата пасажери (обучаващ се и придружител) не може да надвишава 220 кг.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие

– Резервации се правят от понеделник до сряда за предстоящия уикенд по начина указан по-долу и са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Полетите са зависими от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.

– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Участие в реална Ескейп игра”

Този ваучер дава право на участие в реална ескейп игра в стая със загадки, намираща се в гр. София. Разполагате с 60 мин., за да разрешите загадките! За колко участници е този ваучер, е изписано на лицето му.

Условия за ползване:

– Върху ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва целогодишно всеки ден от седмицата.

– Лица под 12 г. могат да участват само в компанията на възрастен придружител. Минималната възраст за желаещите да участват е 8 г., като за непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Резервациите са зависими от натовареността на базата, затова не изчаквайте до последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.

– Преди изпълнение ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията, напечатана по-долу, или такава, предоставена му от екипа.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера, могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията, описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Екоотдих в юрта за двама”

Този ваучер дава право на отдих с нощувка за двама в еко селище с юрти в района на гр.Варна.

Услугата включва:

– Брой нощувки, според закупения пакет (виж лицето на ваучера) за двама в юрта или бъчва (по избор) – при нужда е осигурен спален чувал.

– Био закуска.

– Разходка с бъги за всеки от гостите.

– Стрелба с лък или пушка.

– До 45 мин. езда (с инструктор) – (само ако е изрично упоменато на лицето на ваучера).

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– В еко селището може да се отсяда от началото на април до средата на септември (според времето).

– Резервация може да направите минимум седмица предварително, през функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Ако пътувате от далеч е добре да се обадите преди тръгване, за да се информирате за времето.

– Настаняването е след 14:00 ч., а освобождаването до 12:00ч.

– Конната езда е с инструктор и може да се ползва и от напълно начинаещи и неопитни.

– Преди ездата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Управление на флайборд”

Този ваучер дава право на управление на флайборд за един човек в района на гр.Созопол.

Услугата включва:

– Необходимата екипировка – каска, ръкавици, спасителна шок жилетка.

– Предварителен инструктаж за управление на флайборд.

– Управление на флайборд с продължителност 15 или 30 мин. (според закупения пакет)

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от 01 юни до 15-ти септември и е зависима от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност на ваучера поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Услугата може да се ползва от всеки клинично здрав човек с телесно тегло над 35кг. и под 120 кг.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– Преди ползване на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа изпълняващ услугата.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Парасейлинг – 10 мин. полет с парашут”

Този ваучер дава право на полет с парашут за един, двама или трима души (според закупения пакет) от борда на паракрафт в района на Созопол.

Услугата включва:

– Необходимата екипировка – обезопасителни колани, спасителна жилетка.

– Предварителен инструктаж.

– Излитане и приземяване от борда на специализиран плавателен съд – паракрафт.

– Полет с парашут с продължителност 10 мин. на височина до 100-150 метра.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва от всеки клинично здрав човек с телесно тегло над 20 кг.

– Парасейлинг се предлага всеки ден от 01 юни до 30-ти септември в района на гр.Созопол.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Резервации се правят минимум два дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа изпълняващ услугата.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Управление на ховърборд”

Този ваучер дава право на управление на хoвърборд за един човек в района на гр.Созопол.

Услугата включва:

– Необходимата екипировка – каска, ръкавици, спасителна шок жилетка.

– Предварителен инструктаж за управление на хoвърборд.

– Управление на хoвърборд с продължителнос 30 мин.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от 01 юни до 15-ти септември и е зависима от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност на ваучера поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Услугата може да се ползва от всеки клинично здрав човек с телесно тегло над 35кг. и под 120 кг.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– Преди ползване на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа изпълняващ услугата.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Винен туризъм Стандарт”

ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този ваучер дава право на винен туризъм Пакет Стандарт в района на Чирпан и включва:

– Брой* нощувки в двойна стая + брой закуски* за двама (*броят е според закупения пакет и е изписан на лицето на този ваучер).

– Ползване услугите на СПА център с топъл закрит басейн, джакузи, хидромасажиращи столове, финландска сауна, римска баня, инфраред сауна и билкова сауна.

– Винен тур за двама включващ обиколка на музея на виното, запознаване с технологията на винопроизводството и дегустация на 8 вина в компанията на еноматик.

**Според закупения пакет може да са включени още и едно или повече от следните:

(виж какво е изписано на лицето на ваучера)

– вечеря за двама, велосипеди, водна аеробика, масажи.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва целогодишно, в дните от неделя до четвъртък, без национални празници.

– Резервация може да направите не по-късно от три дни преди желаната дата, през функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата. Моля, имайте предвид, че базата е изключително натоварена, поради което ранните резервации са силно препоръчителни.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 7 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– До мястото на отсядане се стига с личен транспорт и за собствена сметка.

– Настаняване след 14:00ч., освобождаване до 12:00ч.

– Винени турове се провеждат в 11:00, 13:00 и 15:00ч.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Винен туризъм Делукс”

ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този ваучер дава право на винен туризъм Пакет Делукс в района на гр. Чирпан и включва:

– Брой* нощувки в двойна стая + брой закуски* за двама (*броят е според закупения пакет и е изписан на лицето на този ваучер).

– Ползване услугите на СПА център с топъл закрит басейн, джакузи, хидромасажиращи столове, финландска сауна, римска баня, инфраред сауна и билкова сауна.

– Винен тур за двама включващ обиколка на музея на виното, запознаване с технологията на винопроизводството и дегустация на 8 вина в компанията на еноматик.

– Винотерапия за двама с продължителност 90 мин.

**Според закупения пакет може да са включени още и едно или повече от следните:

(виж какво е изписано на лицето на ваучера)

– вечеря за двама, велосипеди, водна аеробика.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва целогодишно, в дните от неделя до четвъртък, без национални празници.

– Резервация може да направите не по-късно от три дни преди желаната дата, през функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата. Моля, имайте предвид, че базата е изключително натоварена, поради което ранните резервации са силно препоръчителни.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 7 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– До мястото на отсядане се стига с личен транспорт и за собствена сметка.

– Настаняване след 14:00ч., освобождаване до 12:00ч.

– Винени турове се провеждат в 11:00, 13:00 и 15:00ч.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Подарък от SkyVision полет с парапланер”

Този ваучер е безплатен и е издаден като награда при достигане на таргет сума по програма Лоялен Клиент и дава право на тандемен полет за един човек с парапланер.

Услугата включва:

– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.

– Инструкции на място преди полета.

– Мотивационен полет с парапланер с продължителност около 20 мин.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на полета. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Полетите в района на Сопот се организират всеки уикенд от април до ноември и всеки ден през юли и август. Полети за Бургас се правят по предварителна уговорка и предимно през летния период, когато условията го позволяват.

– Резервация можете да направите от понеделник до сряда за предстоящия уикенд по начина описан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базите.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– В полетите мога да участват хора с теглото до 100кг.

– За непълнолетни лица над 12 години се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– Полетите са силно зависими от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.

– Носете топли дрехи (според сезона), а за безмоторните полети и удобни обувки пристягащи глезена.

– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Условията за ползване следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Шнорхелинг”

Този ваучер дава право на гмуркане за един в района на Созопол с шнорхел, маска и плавници в присъствието на инструктор.

Услугата включва:

– Пълното оборудване необходимо за гмуркането.

– Квалифициран водолазен инструктор, който ще ви придружава през цялото време.

– Подробен инструктаж, екипиране и 30 минутно гмуркане с придружител-инструктор.

– Заснемане (само ако е изрично упоменато на лицето на ваучера).

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от 10-15-ти юни до 31-ви август в района на Созопол.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Резервация може да направите минимум седмица предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Да се гмурка с шнорхел, маска и плавници може всеки клинично здрав човек. Долната възрастова граница е 10 години, а горна такава няма. За непълнолетни лица се изисква писмено съгласие, както и присъствие на родител.

– Преди гмуркането ползвателят на ваучера трябва да подпише медицинско уведомление предоставено му от екипа, а също и декларацията напечатана по-долу.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Яхт пикник”

Този ваучер дава право на целодневен или полудневен яхт пикник, според избрания пакет.

Услугата включва:

– при продължителност от 10:00ч. до 13:30ч., включва: панорамна разходка на платна и мотор, пикник, къпане, плаж на борда, риболов, обяд и напитки.

– при продължителност от 10.00ч. до 15.30ч., включва: панорамна ветроходна разходка с яхта, пикник на борда, возене на банан и ринг, риболов, къпане, плаж на борда, обяд и напитки

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от началото на май до края на септември, а изпълнението й е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Резервация може да направите минимум седмица предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Преди ползване на услугата участниците трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена им от екипа изпълняващ услугата.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Управление на водни ски или wakeboard”

Този ваучер дава право на управление на водни ски или уейкборд (по избор) за един човек в района на гр.Созопол.

Услугата включва:

– Необходимата екипировка – каска, ръкавици, спасителна шок жилетка.

– Предварителен инструктаж.

– Управление на водни ски или уейкборд (по избор) с продължителност 10-15 мин.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се предлага всеки ден от 01 юни до 15-ти септември и е зависима от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди ползването на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена от екипа.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Управление на джет”

Този ваучер дава право на управление на джет за един човек в района на Созопол или София (според закупения пакет).

Услугата включва:

– Необходимата екипировка – джет, зареден с необходимото гориво и спасителна жилетка.

– Предварителен инструктаж за управление на джет.

– Управление на избран при закупуването модел джет.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от 01 юни до 15-ти септември в района на к-г Смокиня и язовир до с. Кътина (София) и веднъж месечно от юни до септември на яз. Искър (при мин. 10 записани за Искър).

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Важно е да не се употребяват алкохол и/или други упойващи вещества 24 часа преди управлението на джет.

– Преди ползването на услугата участниците трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена от екипа.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Курс по оцеляване”

Този ваучер дава право на участие в курс по оцеляване при избран от предложените модули.

Услугата включва:

– Инструктор под чието ръководство се провежда курса.

– Индивидуална и допълнителна бивачна екипировка.

– Обучение в рамките на два дни според избрания модул – \”Карстов район\”, \”Широколистни гори\”, \”Висока планина\” или \”Зимно оцеляване\”.

Повече информация за отделните модули можете да намерите на www.skyvision.bg в описанието на пакет \”Курс по оцеляване\”.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Участие могат да вземат единствено пълнолетни лица в добра физическа форма.

– Услугата се изпълнява на точно определени дати, обявени на www.skyvision.bg на страница Програма и в резервационната ни система на бутон\”МОЯТ ВАУЧЕР\”.

– Резервация може да направите минимум месец преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 10 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Ако пътувате от далеч е добре да се обадите преди тръгване, за да се информирате за времето.

– Носете си – раница, наилонови торби, челник, обувки за планински преходи, топли чорапи, термо-бельо, резервни панталони, топли дрехи, предпазващо от дъжд и вятър яке, топла шапка и 2 чифта топли ръкавици. Носете си храна и вода по лична преценка.

– Преди началото ползвателят на ваучера трябва да подпише договор с организатора.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ПАРТИ ПИЛОН”

Този ваучер дава право на пол денс представление в изпълнение на инструктори по пол денс проведено на място по избор в рамките на гр.София.

Услугата включва:

– Парти Пилон с продължителност една, две или четири песни (*според избрания пакет)

– Един или двама изпълнители (*според избрания пакет)

*Забележка: точната услуга, вид и продължителност са изписани на лицето на ваучера.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от седмицата, целогодишно. Не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност на ваучера.

– Резервация може да направите минимум седмица предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– За изпълнението на услугата е необходимо свободно пространство от 3 метра в диаметър с гладък под. Пилонът е подвижен и може да бъде позициониран без да се налага нараняване на повърхностите в избраното от Вас помещение. Разполага със своя собствена стойка и не е необходимо да бъде фиксиран за тавана.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Возене на Seabreacher за 10 мин.”

Този ваучер дава право на 10 минутно возене за един на машина за гмуркане Seabreacher в района на Слънчев бряг.

Услугата включва:

– Опитен пилот, който ще управлява.

– 10 минутна разходка с машина за гмуркане seabreacher + БЕЗПЛАТЕН Бонус разходка с надуваем воден атракцион.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от 15 май до 30 септември.

– Резервация може да се направи минимум три дни преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Преди изпълнението на услугата участниците трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена от екипа.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Дегустация на кафе или чай (по избор)”

Този ваучер дава правото на участие в групова дегустация на кафе или чай (по избор), която може да се ползва в гр.София и включва:

– Дегустация на 3 вида кафе от различни региони + теория на кафето – от кафеения храст до борсата

или

– Дегустация на различни видове чай

– Наръчник за дегустация и определяне на вкусов профил;

* Дегустацията е с продължителност 2 часа и се провежда при групи от минимум 4-ма души.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.- Дегустации и курсове се правят веднъж в месеца. Можете да получите информация за следваща възможна дата на тел. 0700 20 200 или в резервационната система на сайта ни – бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”.

– Резервация можете да направите не по-късно от три дни предварително, през функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Дрифт такси 5 мин. за един”

Този ваучер дава право на 5 минутно дрифт возене със състезателен автомобил Ауди 90 в района на София.

Услугата включва:

– Опитен пилот, който ще управлява.

– 5 минутно дрифт возене със състезателен автомобил Ауди 90 с двигател 4.2l V8 300 к.с. и боди кит на Шевролет Камаро.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от седмицата, целогодишно в района на София и е зависима от натовареността на базата и условията на настилката.

– Желание за ползване на услугата можете да заявите през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Преди изпълнението на услугата участниците трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена от екипа.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “УРОЦИ ПО ПОЛДЕНС”

Този ваучер дава право на уроци по танци на пилон (Pole dance) с професионален инструктор в гр.София.

Според избрания пакет услугата може да включва:

– Урок в група с продължителност 2 часа

или

– Индивидуален урок с продължителност 2 часа

или

– Курс от 4, 8 или 12 урока, всеки с продължителност 2 часа

Забележка: точната услуга е изписана на лицето на ваучера.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите преди урока. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от седмицата целогодишно в гр. София. Не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност на ваучера.

– Резервации се правят минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Необходимо е спортно облекло-къси панталонки/клин, тениска или потник. Да не се използват лосиони за тяло преди тренировка.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ПЪРВА ПОМОЩ”

Този ваучер дава право на участие в курс по първа помощ.

Услугата включва:

– Квалифицирани инструктори.

– Необходимите материали.

– Курс с продължителност според избрания модул.

Условия за ползване!

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди началото. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Курсове се организират поне веднъж месечно в гр. София.

– Резервации се правят в делнични, поне седмица преди обявената дата, по начина указан по-долу. Датите може да следите на сайта ни.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ОФРОУД С ДЖИП”

Този ваучер дава право на офроуд шофиране на джип 4 х 4 в района на София с до трима участника при избрана при закупуването му продължителност.

Този ваучер дава право на офроуд шофиране на джип 4 х 4 в района на София с до трима участника при избрана при закупуването му продължителност.

Услугата включва:

– Необходимата екипировка, Зареден с необходимото гориво джип и каски.

– Квалифициран водач и инструктаж.

– Управление на джипа по специално подготвен полигон и фри райд трасета с продължителност избрана при закупуването на ваучера и отбелязана на лицето му.

Условия за ползване!

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан при пристигане в базата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява целогодишно всеки ден от седмицата. Базата се намира в с. Долни Пасарел.

– При желание времетраенето може да бъде удължено с доплащане преди резервацията.

– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението е зависимо от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.

– Преди изпълнението на услугата участниците трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена от екипа.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ДЕГУСТАЦИЯ НА ШОКОЛАД”

Услугата по този ваучер може да се ползва в гр. София и включва:

– Участие в групова дегустация на шоколад с продължителност 60-90 мин.

– Дегустация на 6 вида шоколад от различни производители и сортове какао.

Минерална вода или чаша вино (по Ваш избор).

– Гид в света на шоколада.

– БОНУС – безплатна първа консултация за 6 месечна персонализирана здравна програма за постигането на баланс в режима на хранене и начина на живот, включваща консумацията на шоколад.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Дегустации се правят поне веднъж в месеца. Можете да получите информация за следваща възможна дата на тел. 0700 20 200 или в резервационната система на сайта ни – бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”. Дегустация може да се организира и извън обявените дати, за групи от минимум 6 души и максимум 12 души с предварително запитване.

– Резервация можете да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “КУРС ЗАНАЯТЧИЙСКИ ХЛЯБ”

Услугата по този ваучер може да се ползва в гр. София и включва:

– Участие в групов кулинарен курс \”Занаятчийски хляб\” за начинаещи с продължителност около 4 часа.

– Квалифицирани инструктори

– Всички продукти необходими за приготвянето на занаятчийски хлябове и пица (традиционна домашна пица, фокача, френски багети, пълнозърнест хляб)

– Подробни инструкции, рецепти и съвети за готвене, учебна кухня с всичките ѝ удобства за времето на курса.

– Чай, кафе, минерална вода и похапване на приготвените по време на курса вкусотии.

– Малки подаръци, с които да приготвите хляб у дома.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Курсовете се правят по предварително обявени дати. Можете да получите информация за следваща възможна дата на тел. 0700 20 200 или в резервационната система на сайта ни – бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”. Курсът може да се организира и извън обявените дати за групи от минимум 8 души и максимум 14 души с предварително запитване.

– Резервация можете да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 7 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Услугата не може да се ползва от непълнолетни лица.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “СЛАДОЛЕДЕН КЛАС”

Този ваучер дава правото на участие в групов курс \”Сладоледен клас\” включващ две посещения в рамките на два дни, с обща продължителност около 5 часа.

Услугата включва:

– Гост инструктор и двама други инструктори, които да следят за безопасността на участниците.

– Всички продукти необходими за приготвянето на рецептите в курса (италиански шоколадов сладоледен кейк, сметанов сладолед с череши, сладолед от праскови, малиново сорбе, ментов сладолед, ванилов сладолед, домашни фунийки за сладолед).

– Подробни инструкции, рецепти и съвети за готвене, учебна кухня с всички удобства, престилки, дъски и ножове, за времето на курса.

– Чай, кафе, минерална вода и похапване на приготвените по време на курса вкусотии.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Курсовете се правят на предварително обявени дати. Можете да получите информация за следваща възможна дата в резервационната система на сайта ни – бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\” или в описанието на пакета. Сладоледен клас може да се организира и извън обявените дати за групи от минимум 8 души и максимум 14 души с предварително запитване.

– Резервация можете да направите минимум три дни преди желаната дата, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 7 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Услугата не може да се ползва от непълнолетни лица.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “КУРС ДОМАШНА ПАСТА”

Услугата по този ваучер може да се ползва в гр. София и включва:

– Участие в курс Домашна паста, включващ две посещения в рамките на два дни с обща продължителност около 6 часа.

– Квалифицирани инструктори, презентация на тема паста, приготвяне, форми и история

– Всички продукти необходими за приготвянето на рецептите в курса

– Подробни инструкции, рецепти и съвети за готвене, учебна кухня с всичките ѝ удобства за времето на курса.

– Чай, кафе, минерална вода и похапване на приготвените по време на курса вкусотии.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Курсовете се правят по предварително обявени дати. Можете да получите информация за следваща възможна дата на тел. 0700 20 200 или в резервационната система на сайта ни – бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”. Курсът може да се организира и извън обявените дати за групи от минимум 8 души и максимум 14 души с предварително запитване.

– Резервация можете да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 7 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Услугата не може да се ползва от непълнолетни лица.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “ГОТВАЧ ПОД НАЕМ”

Услугата по този ваучер може да се ползва в гр. София и включва:

– Наем на сертифициран готвач от кулинарно у-ще, който ще приготви обяд или вечеря за 4-ма на терен, осигурен от Вас.

– всички продукти необходими за приготвянето на избраното (тристепенно) меню, пазаруване и доставка на място.

– Почистване на кухнята, след готвенето.

***Менюто и деня за изпълнение се договарят предварително и са зависими от натовареността на готвача!

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се изпълни всеки ден от седмицата, целогодишно.

– Резервация можете да направите минимум седмица предварително, чрез функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 7 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “УРОЦИ ПО СТРЕЛБА”

Този ваучер дава право на урок по стрелба на закрито в рамките на гр.София.

Услугата включва:

– Мишени – 3 бр. хартиени

– Стрелба с оръжия според избрания пакет

– Предпазни средства – антифони и очила

– Oбучение с квалифициран инструктор по стрелба

– Сертификат за проведено обучение за стрелба с огнестрелни оръжия

– Почерпка след стрелбата с кафе, безалкохолно, бира или др.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява целогодишно, всеки ден от седмицата от 10:30 до 22:30 ч.

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва услугата.

– Преди изпълнение на услугата, всеки участник трябва да подпише декларация, като отпечатаната по-долу.

– Неможе да се ползва от непълнолетни лица.

– До стрелбището не се допускат лица в нетрезво състояние, използвали упойващи вещества, с психични заболявания и личностови разтройства!

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по “Подаръчен ваучер на стойност”

Настоящият ваучер Ви дава правото да ползвате отстъпка при пазаруване от www.skyvision.bg в размер на посочената в него стойност.

За да се възползвате от отстъпката, моля, влезте на сайта ни и следвайте стъпките:

    1. \n
  • Добавете в кошница едно или повече желани приключения.
    1. В поле \”код за отстъпка\” в кошница въведете серийния номер на този ваучер (изписан е най-отдолу на тази страница).
    1. Натиснете бутон `Приложи`, за да се намали общата стойност на добавените в \”кошница\” пакети, със сумата по този ваучера.

– В случай че стойността на избраните от Вас продукти е по-висока от стойността на ваучера, следва да доплатите разликата, като изберете един от предложените варианти за плащане.

– В случай че стойността на избраните от Вас продукти е по-ниска от стойността на този ваучер, можете да добавите допълнителен продукт. В случай, че не желаете да се възползвате от това си право, разликата не се възстановява.

    1. \n
  • Попълнете всички останали полета, които са изискани и приключите поръчката.

След приключване на поръчката, ще получите ваучер/и за избраната/ните услуга/и със съответната нова валидност, посочена като срок за използване на конкретната услуга.

Важно!

– Върху този ваучер е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от него, използвайки го като код за отстъпка, при пазаруване от www.skyvision.bg. Ваучери с изтекла валидност се анулират автоматично и не могат да се ползват.

– Стойността на ваучера не може да бъде изплатена в паричната му равностойност, нито в цялост, нито частично.

– Ваучерът за отстъпка може да се използва еднократно (в рамките на една поръчка).

– Ваучера можете да използвате при закупуване на повече от един продукт от предложените на сайта ни, като поне един от тях задължително трябва да е на Ваше име.

– Ваучерът не може да се използва за закупуването на друг ваучер на стойност.

– Използването на ваучера не може да бъде комбинирано с други ваучери и кодове за отстъпка, промоционални кодове, включително код Лоялен клиент.

– Различните продукти, предлагани на www.skyvision.bg, можете да разгледате на бутон \”Избери подарък\”.

– Ваучерът може да бъде изцяло върнат единствено в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията, описани на сайта.

– Общите условия за ползване, поместени на сайта www.skyvision.bg, са приети при закупуването на този ваучер и следва да се спазват от притежателя му!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по “Maximal Adventure”

Този ваучер дава право на участие в групово приключенско мероприятие включващ различни активности.

Осигурени са:

– Нощувки на открито или закрито – броя нощувки варират спрямо програмата

– Храна за периода на протичане на събитието

– Организирани спортни игри със състезателен и друг характер

– Запознаване с историята и традициите на района, в който се провежда събитието

– Инструктаж за безопасност

– Инструктори, спомагащи за гладкото протичане на събитието и организиране на игрите

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан преди изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Датата, на която стартира Вашето Maximal Adventure мероприятие е написана на лицето на ваучера.

– Заявка за участие/резервация може да направите в делничен ден, минимум един месец преди датата на събитието, по начина указан по-долу.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум две седмици преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Преди изпълнение ползвателят на ваучера трябва да подпише декларация за съгласие за участие предоставена му от екипа.

– Не се разрешава участието на непълнолетни лица.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Терапия за тяло”

Според направения при поръчка избор, пакетът може да включва:

– Пакет релаксиращ масаж включва два масажа в един за един ден – Арома масаж в комбинация с рефлексо терапия. Процедурата е с продължителност 80 мин.

– Пакет източни терапии включва три различни вида източни масажи – Шиацу, Гуаша и Ан Мо – Туй На. Всеки от масажите е с продължителност 50 мин. Всеки масаж се извършва в различен ден, като за всеки следващ масаж предварително се записва час.

– Пакет възстановяване включва три различни вида източни масажи – Класически, Оздравителен и Тай масаж. Всеки от масажите е с продължителност 50 мин. Всеки масаж се извършва в различен ден, като за всеки следващ масаж предварително се записва час.

*** По-подробно описание на различните пакети и масажи можете да видите в описанието на пакета на skyvision.bg

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Резервация може да направите минимум два дни преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер “Участие в игра за виртуална реалност”

Този ваучер дава право на 60 минутно участие в играта „Виртуална реалност“ провеждаща се в гр. София.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва целогодишно всеки ден от седмицата.

– Ползва се отборно от минимум двама души и максимум четирима – точният брой, за който е заплатено с този ваучер е отпечатан на лицето му.

– Лица под 12 г. не могат да участват, като за непълнолетни над тази възраст се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– Резервация може да направите минимум три дни преди желаната дата, през функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Резервациите са зависими от натовареността на базата, затова не изчаквайте до последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.

– Преди изпълнение ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер подарък “Виртуална реалност” към промоция от 01.12.2016г. до 03.12.2016г.

Този ваучер е безплатен и е издаден по Промоция от skyvision.bg. Ваучерът дава право на 60 минутно участие за един в играта Виртуална реалност намираща се в гр.София

ВАЖНО!!! Играта може да се играе от минимум двама и максимум четирима души.

Условия за ползване:

– Този ваучер е подарък и е поименен и не може да бъде ползван от лице, различно от лицето, чието име е изписано на лицето му.

– Върху ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще Ви бъде поискан преди изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва в делнични дни до 17:00 ч.

– Ползва се отборно от минимум двама души.

– Лица под 12 г. не могат да участват.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител за подписване на декларация за съгласие.

– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни преди желаната дата, по начина указан по-долу. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Резервациите са зависими от натовареността на базата, затова не изчакайте до последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.

– Преди изпълнение ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Каякинг”

Този ваучер дава право на каякинг за един или повече души, според закупения пакет (виж изписаното на лицето).

Каякинг в бързи води включва:

– Пълната екипировка за спускането (каска, неопрен, спасителна жилетка, двуместен каяк, гребло, боти за вода….)

– Обратен транспорт по трасето + застраховка за спускането.

– Квалифициран инструктор + инструктаж на място.

Каякинг в спокойни води включва:

– Екипировка – шприцка, двуместен каяк, гребло, спасителна жилетка със свирка.

– Квалифициран инструктор + инструктаж на място и около 3 часа каякинг.

Условия за ползване!

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Каякинг спускания по р. Струма се организират всеки уикенд от началото на април до средата на юни, когато условията са подходящи за такива активности.

– Каякинг в спокойни води се провежда по програма от април до октомври при събрана група от минимум 6 души на следните места: яз. Душанци, яз. Тополница, яз. Пчелина, яз. Огняново, яз. Искър. Датите можете да видите на сайта ни, в описанието на самия пакет или в резервационната ни система на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”.

– Резервация за избрана дата можете да направите минимум седмица преди желана дата,  през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова предвид краткия сезон за каякинг спускания не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– До сборния пункт се стига с личен транспорт и за собствена сметка.

– Преди спускането ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Ски или Сноуборд уроци”

Този ваучер дава право на уроци по ски или сноуборд за един, двама или трима, с продължителност 2 или 4 часа, всичко според избрания при закупуването на ваучера пакет. Точната услуга е отбелязана на лицето му.

Услугата включва:

– Необходимата екипировка – ски, обувки и щеки или сноуборд и обувки (екипировката е включена, само ако е упоменато на лицето на ваучера).

– Квалифициран ски или сноуборд инструктор.

– Урок по ски или сноуборд с продължителност 2 или 4 часа (според избрания пакет).

Забележка: Можете да закупите допълнително време на място.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява от 22-ри декември до 10-ти април всеки ден от 9:00ч. до 15:00ч. и е зависима от снежната покривка.

– Резервации се правят в делнични дни, но не по-късно от четири дни преди желаната дата по начина указан по-долу и са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Препоръчително облекло – Зимни яке и панталон или гащеризон, шапка или каска, ръкавици предназначени за зимни спортове.

– До ски училището се стига с личен транспорт и за собствена сметка.

– Услугата е зависима от метеорологичните условия, затова обадете се преди да тръгнете, за да Ви осведомим за времето и не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност.

– Преди ползването на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена от екипа.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на един месец от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Голф и СПА за възрастни”

ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този ваучер е за Пакет Голф и СПА за един или двама възрастни, според закупения пакет (виж лицето на ваучера).

Пакетът включва:

– 3 нощувки (за един или двама) в Пирин Голф Хотел & СПА със закуска.

– По 2 голф урока (по 55 мин. всеки), голф стикове и голф количка с шофьор, с възможност за превоз в комплекса.

– Баня с рози (с продукти от NATURA BISSE).

– 30 мин. процедура на лице с Витамин С и ползване на спа център.

Условия за ползване!

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Комплексът се намира в близост до Банско и може да се ползва всеки ден от 01 април до 30 ноември. Точната локация ще получите при резервация.

– Резервации се правят минимум седем дни предварително, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум седем дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Необходими са Ви: голф ръкавица (можете да закупите на място – от 15-50 лв.), желан брой голф топки – закупуват се на място (като ориентир – карта за 200 бр. – 20 лв.), подходящо голф облекло – панталони (къси или дълги), ризка/тениска с якичка, обувки с мека подметка. Не са разрешени токчета, джинси, дънки, анцузи и тенис облекло!

– За непълнолетни се изисква писменото съгласие на родител.

– Преди началото ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Детски Голф лагер”

ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този ваучер дава правото за участие на едно дете в Детски Голф лагер.

Пакетът включва:

– 6 дни голф занимания с голф инструктор, с включено оборудване.

– обяд, след обедна закуска и минерална вода по време на заниманията.

– голф турнир, коктейл и церемония за награждаване.

– изготвяне на снимка на всички участници с професионален фотограф.

– голф стикове, голф топки, видео анализ на удара, създаване на индивидуален профил и доклад.

ЗАБЕЛЕЖКА: Към пакета може да са включени още (виж изписаното на лицето на ваучера):

– Настаняване на детето в Пирин Голф Хотел & СПА за 7 нощувки + закуска и вечеря; игри и занимания за свободното време под надзор на Възпитател; транспорт хотел – голф игрище – хотел.

– Придружаващ родител настанен в двойна стая със своето дете – 7 нощувки със закускa.

Условия за ползване!

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Комплексът се намира в близост до Банско. Точна локация ще получите при резервация.

– Детски Голф лагери се правят на точно определени дати, които може да видите на сайта ни или в резервационната ни система.

– Резервации се правят минимум седем дни предварително, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум седем дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Необходими са Ви: голф ръкавица (можете да закупите на място – от 15-50 лв.), желан брой голф топки – закупуват се на място (като ориентир – карта за 200 бр. – 20 лв.), подходящо голф облекло – панталони (къси или дълги), ризка/тениска с якичка, обувки с мека подметка. Не са разрешени токчета, джинси, дънки, анцузи и тенис облекло!

– Минималната възраст на желаещите да се включат е 7 г., като се изисква писменото съгласие на родител.

– Преди началото ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията, отпечатана по-долу, или такава предоставена му от екипа.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Голф урок”

ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този ваучер дава право на голф урок за един или двама души, според закупения пакет, (виж изписаното на лицето на ваучера) в комплекс Пирин Голф & Кънтри Клуб.

Услугата включва:

– 55 минутен индивидуален урок с инструктор на Драйвинг рейндж / тренировъчна зона /, с осигурени голф стикове.

* Според закупения пакет може да са включени още:

(виж изписаното на лицето на ваучера)

– нощувка/ки с включено към тях закуска/ки, паркинг, интернет; кафе и чай в стаята; ползване на СПА зона.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от 01 април до 30 ноември, а комплексът се намира в близост до Банско.

– Резервации се правят минимум седмица преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум седем дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи  правото да ползва ваучера.

– Необходими са Ви: голф ръкавици (можете да закупите и на място – от 15-50 лв.), желан брой голф топки – закупуват се на място (като ориентир – карта за 200 бр. – 20 лв.), подходящо голф облекло – панталони (къси или дълги), ризка/тениска с якичка, обувки с мека подметка. Не са разрешени токчета, джинси, дънки, анцузи и тенис облекло!

– Минималната възраст на желаещите да се включат е 7 г., като за непълнолетни се изисква писмено съгласие на родител.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане.

– Преди началото ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Голф курс”

ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този ваучер дава право на голф курс за един или двама души, според закупения пакет (виж изписаното на лицето на ваучера) в комплекс Пирин Голф & Кънтри Клуб.

Курсът включва:

– 6 тренировки (по 55 мин.) с голф учител

– видео анализ за подобряване на техниката

– голф стикове

* Според закупения пакет може да са включени още:

(виж изписаното на лицето на ваучера)

– нощувка/ки с включено към тях закуска/ки, паркинг, интернет; кафе и чай в стаята; ползване на СПА зона.

Условия за ползване!

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от 01 април до 30 ноември, а комплексът се намира в близост до Банско.

– Резервации се правят минимум седмица преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум седем дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи  правото да ползва ваучера.

– Необходими са Ви: голф ръкавици (можете да закупите и на място – от 15-50 лв.), желан брой голф топки – закупуват се на място (като ориентир – карта за 200 бр. – 20 лв.), подходящо голф облекло – панталони (къси или дълги), ризка/тениска с якичка, обувки с мека подметка. Не са разрешени токчета, джинси, дънки, анцузи и тенис облекло!

– Минималната възраст на желаещите да се включат е 7 г., като за непълнолетни се изисква писмено съгласие на родител.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане.

– Преди началото ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера.

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Голф курс Зелена карта”

ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този ваучер дава право на Голф Курс \”Зелена карта\” за един или двама души, според закупения пакет (виж изписаното на лицето на ваучера) в комплекс Пирин Голф & Кънтри Клуб.

Услугата включва:

– 6 тренировъчни часа + 2 часа теория (55 мин всеки)

– тест на голф игрището

– голф стикове

– КОМПЛИМЕНТ – ползване на термалната зона на СПА център в Пирин Голф Хотел & СПА

* ЗАБЕЛЕЖКА: Не е задължително уроците да се провеждат в последователни дни, възможно е да се проведат за 2 уикенда например.

** Според закупения пакет може да са включени още:

(виж изписаното на лицето на ваучера)

– нощувка/ки с включено към тях закуска/ки, паркинг, интернет; кафе и чай в стаята; ползване на СПА зона.

Условия за ползване!

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от 01 април до 30 ноември, а комплексът се намира в близост до Банско.

– Резервации се правят минимум седмица преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум седем дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи  правото да ползва ваучера.

– Необходими са Ви: голф ръкавици (можете да закупите и на място – от 15-50 лв.), желан брой голф топки – закупуват се на място (като ориентир – карта за 200 бр. – 20 лв.), подходящо голф облекло – панталони (къси или дълги), ризка/тениска с якичка, обувки с мека подметка. Не са разрешени токчета, джинси, дънки, анцузи и тенис облекло!

– Минималната възраст на желаещите да се включат е 7 г., като за непълнолетни се изисква писмено съгласие на родител.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане.

– Преди началото ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Треска за злато”

ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този ваучер дава право на участие в уикенд приключение за Промиване на самородно злато на едно от следните места – Вонеща вода, Маджарово или с. Велика, по избор.

Услугата включва:

– 2 дни в търсене на злато по река с инструктор – /от 9 – 13:00 ч./.

– Квалифициран водач и инструктаж.

– Нужните пособия – леген за промиване, сито, лопата, кофа, улей и шишенце за засмукване на златинки.

– Шишенце за съхранение на златинки – остава си за Вас заедно с всички златинки, които си извадите.

– Обща шатра, маса и стол, 3 л. минерална вода, 4 кафета, 2 сандвича за всеки от участниците.

– Само ако е описано на лицето на ваучера – къмпинг оборудване – обособен лагерен огън, определено количество дърва, шатра, столове, маса, чайник, прибори за еднократна употреба, чай, захар и др. фенер и мивка – подходящо за 2-4 души.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява по програма, през уикенди на топлите месеци, в районите на Вонеща вода, Маджарово или с. Велика, при групи от минумум 4 души. Програмата можете да видите в резервационната система на сайта ни.

– Необходимо е да разполагате с: гумени ботуши – препоръчителни са, палатка, дюшек/шалте и чувал – ако ще нощувате на място, допълнителна храна и напитки.

– Транспорт не е включен.

– Ако не желаете да къмпингувате, е необходимо сами да осигурите нощувката си в района.

– Резервация може да направите минимум десет дни предварително, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент за ползване, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди изпълнението на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Зимно изкачване на връх Мусала”

ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този ваучер дава право на участие в еднодневно групово зимно изкачване на връх Мусала.

Услугата включва:

– Лицензиран планински водач под чието ръководство се провежда похода.

– Инструктаж и общ алпийски инвентар – въжета, точки за осигуряване.

– Индивидуална алпийска екипировка за тези, които нямат – седалки, пикели, котки, както и снегоходки.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява при групи от минимум двама и максимум шест души.

– Участие могат да вземат единствено пълнолетни лица в добра физическа форма и с опит.

– Услугата може да се ползва на точно определени дати, обявени на www.skyvision.bg и в резервационната система на сайта ни, бутон\”МОЯТ ВАУЧЕР\”.

– Резервация може да направите минимум седмица преди желаната дата, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум три дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент за ползване на услугата, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Необходими са Ви – зимни обувки, по възможност с твърди подметки, шапка, бъфчета – 2 бр, ръкавици – 2 чифта (тънки и дебели), непромокаемо яке и панталон, в краен случай може и скиорски, гети, щеки, раница около 40 литра, с възможност за прикрепяне към нея на инвентар, слънчеви очила, може и ски маска, вода поне 1,5 л. и храна като за ден.

– Всеки участник трябва да има сключена планинска застраховка за деня на провеждане. Може да се направи във всеки застрахователен клон и струва около 2 лв.

– Лифтът се ползва само в едната посока и се заплаща на място от всеки участник. Цена на лифта в едната посока: около 20 лв./ участник.

– Ако пътувате от далеч е добре да се обадите преди тръгване, за да се информирате за времето.

– Преди началото ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията, отпечатана по-долу.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Поход със снегоходки – Витоша”

ИНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този ваучер дава право на участие в еднодневен поход със снегоходки в района на Витоша.

Услугата включва:

– Лицензиран планински водач под чието ръководство се провежда похода.

– Инструктаж и снегоходки.

– Трансфер от хижа Алеко до кв. Драгалевци.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява при групи от минимум петима и максимум осем души.

– Участие могат да вземат единствено пълнолетни лица в добра физическа форма.

– Услугата може да се ползва на точно определени дати, обявени на www.skyvision.bg и в резервационната система на сайта ни, бутон\”МОЯТ ВАУЧЕР\”.

– Резервация може да направите минимум седмица преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум три дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент за ползване на услугата, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Необходими са Ви – ветроупорно и водоустойчиво яке и панталон (може и ски екип), щеки, шапка, два чифта ръкавици. При липса на щеки екипът ще набави. Носете си храна и вода по лична преценка.

– Всеки участник трябва да има сключена планинска застраховка за деня на провеждане. Може да се направи във всеки застрахователен клон и струва около 2 лв.

– Ако пътувате от далеч е добре да се обадите преди тръгване, за да се информирате за времето.

– Преди началото ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Риболовен отдих”

Инструкции и условия за ползване

Този ваучер дава право на риболовен отдих с нощувка за един рибар в риболовна база в близост до гр. Севлиево и включва:

– Брой* нощувки в бунгало + съответния брой риболовни дни

(*Брой, според закупения пакет – виж на лицето на ваучера)

– Осигурени – барбекю, телевизор, хладилник, баня, тоалетна, безплатен интернет, охраняем паркинг.

ВАЖНО:

*Този пакет може да се ползва в дните от неделя до четвъртък.

* Всеки рибар може да ползва до две въдици.

* Разрешен е нощен риболов. При желание на рибарите на разположение е и лодка.

* За деца под 7 г. нощувката е безплатна.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Риболовната база работи от март до ноември.

– Резервация може да направите минимум седмица предварително, през функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Настаняване след 13:00 ч., освобождаване до 11:00 ч.

– Не се разрешава – изхвърляне на отпадъци във водата и по брега, рязане на клони, дървета и др. растения, насилствено и неконтролируемо вадене на риба, прихващане на рибата със сухи ръце, прихващане на рибата откъм очите и хрилете и откачване на куката със забранени средства (клещи и сл.), неизползване на дюшек за трофейни екземпляри, влизане във водата.

– Дюшекът и кепът винаги да са мокри, хванатата риба след снимане ВЕДНАГА се връща във водата.

– Охраната има право по всяко време да извършва контрол на риболовците с цел спазване на правилата.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Участие в групов урок по пивоварство”

Tози ваучер дава правото на участие в групов урок по пивоварство и включва:

– Урок по пивоварство, с продължителност 2 часа, проведен от майстор пивовар от Англия (осигурен е преводач). Урокът включва теория, практика, като всеки взима участие в приготвянето на бира – от стерилизацията, до бутилирането. Урокът завършва с дегустация на направената бира и сравняването ѝ с такава, която вече е отлежала няколко седмици.

– Необходимите за приготвянето материали.

– Бонус – всеки участник получава подарък – 20 лв. отстъпка от цената на началното оборудване, при желание да закупи такова. (115 лв. е неговата цена)

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява в гр. Стара Загора, целогодишно, всеки ден от седмицата при групи от минимум четирима души.

– За групи от 10 души е възможно да се направи на място, осигурено от клиента, като се доплатят транспортни разходи.

– Резервация за участие може да се направи не по-късно от три дни предварително, през функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да анулирате вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, губите правото да ползвате ваучера.

– Участието на непълнолетни не е разрешено.

– Екипът има право да отмени мероприятието за друга дата, в случай на непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Бирено парти за до 10 души”

Tози ваучер дава правото на провеждане на Бирено парти за до 10 души и включва:

– Урок по пивоварство, с продължителност 2 часа, проведен от майстор пивовар от Англия (осигурен е преводач). Урокът включва теория и практика, като всеки взима участие в приготвянето на бира – от стерилизацията, до бутилирането. Урокът завършва с дегустация на направената бира и сравняването ѝ с такава, която вече е отлежала няколко седмици.

– Необходимите за приготвянето материали.

– Бонус – всеки участник получава подарък – 20 лв. отстъпка от цената на началното оборудване, при желание да закупи такова. (115 лв. е неговата цена)

* Биреното парти се прави на дата и място по Ваш избор (при възможност и в зависимост от натовареността на екипа), като групата си е изцяло Ваша и може да включва до 10 души. Според мястото на провеждане се доплащат транспортните разходи на екипа.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява целогодишно, всеки ден от седмицата.

– Резервация за участие може да се направи не по-късно от седмица предварително, през функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да анулирате вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, губите правото да ползвате ваучера.

– Участието на непълнолетни не е разрешено.

– Екипът има право да отмени мероприятието за друга дата, в случай на непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Бюти терапия за тяло, лице и коса”

Този ваучер дава правото на 60 минутна терапия за тяло, лице и коса за един и включва:

– Масаж на цялото тяло за премахване на умората и напрежението в мускулите.

– Масаж на скалпа за по-дълга и здрава коса – стимулира кръвообръщението и растежа на косата. Може да се извърши по избор с масло или без.

– Масаж на лице – спомага за бързото абсорбиране на маслата, които регенерират кожата, увеличава притока на кислород в клетките, увеличава еластичността и се бори за запазване на свежестта и младостта на кожата на лицето.

* Масажът на лице и скалп се изпълнява по желание. Уточнете това на място. В случай, че желаете да се изпълни, моля, елате без грим, както и без лак за коса, фиби и други сложни приспособления за коса, освен щипка или шнола за коса.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Резервация може да направите минимум три дни преди желаната дата, през функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Индивидуален Йога урок”

Този ваучер дава право на Индивидуален Йога урок, 8 практики в група или 12 практики в група за един или двама (всичко според закупения пакет) с професионален инструктор в гр. София.

* Ползвателят на ваучера ще може да избере сам от следните най-предпочитани практики:

йога за начинаещи, айро фит, класическа йога, кундалини йога, контактна йога, Гимнастика за млад и здрав гръбнак и стави, Тай Чи и Ци Гун, Йога Латес, Прана Виняса Флоу йога, Хатха йога и Ащанга йога.

Услугата включва:според закупения пакет) Индивидуален урок с продължителност 90 минути.ли 8 групови практики, с продължителност по 90 минути всяка, в рамките на месечна карта, като има възможност при желание, да ползвате различни практики, всеки път.ли 12 групови практики, с продължителност по 90 минути всяка, в рамките на месечна карта, като има възможност при желание, да ползвате различни практики, всеки път.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Практики има всеки ден от седмицата, целогодишно по график.

– Необходимо е удобно спортно облекло.

– Резервация можете да направите не по-късно от три дни предварително, през функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Пейнтбол игра за до 10 участника”

Този ваучер дава право на пейнтбол игра за до 10 души на открито или закрито (по избор) в рамките на гр.София.

Услугата включва:

– пълна екипировка – дрехи, протектори, пейнтбол маски за 10 участника.

– 1000 бр. пейнтбол топчета.

– инструктаж по безопасност от квалифициран инструктор.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва всеки ден от седмицата, целогодишно.

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва услугата.

– Преди изпълнение на услугата, всеки участник трябва да подпише декларация, като отпечатаната по-долу.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Пълна промяна”

Този ваучер дава правото на Индивидуална консултация с имидж консултант в рамките на един или два последователни дни (в зависимост от закупения пакет).

Според закупения пакет услугата може да включва едно, повече от едно или всички от изброените по-долу: цветови анализ, грим курс – дневна и вечерна визия преглед на гардероб, определяне на стил пазаруване в МОЛ или на място по избор на клиента изграждане на нов гардероб със старите и новите дрехи, линия на тялото и дрехата или как да превърнем дефектите в ефекти БОНУС: фото-сесия, за финал. По-подробно описание на различните етапи може да се види в описанието на пакета на skyvision.bg

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява в гр. София. Възможно е изпълнение извън гр. София с предварително запитване и доплащане на доп. разходи.

– Резервация може да направите минимум два дни преди желаната дата, през функция \”РЕЗЕРВАЦИЯ\”, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Speed boat екстремен тур”

Този ваучер дава право на 10 км. обиколка/разходка със супер бърза лодка в района на Слънчев бряг.

Услугата включва:

– Предварителен инструктаж.

– Квалифициран водач-инструктор, лодка, гориво.

– 10 км. обиколка/разходка с бърза моторна лодка.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява всеки ден от 15 май до 30-ти септември в района на Сл.Бряг.

– Резервации се правят минимум три дни преди желаната дата, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди изпълнението на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Участие в джет сафари”

Този ваучер дава право на участие в групово едночасово джет сафари в района на Слънчев бряг или к-г Смокия (по избор).

Услугата включва:

– Необходимата екипировка – джет (зареден с необходимото гориво), спасителна жилетка и каска.

– Предварителен инструктаж за управление на джет + инструктор-водач.

– 60 минутна обиколка с джет (управляван от Вас) в група и по маршрут определен от водач.

* Ваучерът е за един или повече души (според закупения пакет) и може да се ползва единствено при събрана група от минимум 3-ма души.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата може да се ползва единствено от пълнолетни лица, при група от минимум 3-ма души.

– Изпълнява се всеки ден от 1-ви юни до 15-ти септември, но е зависима от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Резервация може да направите минимум три дни преди желаната дата, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да анулирате вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Важно е да не се употребяват алкохол и/или други упойващи вещества 24 часа преди управлението на джет.

– Преди ползването на услугата участниците трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена от екипа.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Управление на джетпак”

Този ваучер дава право на управление на джетпак за един човек в района на София – язовир до с. Кътина или яз. Искър /по избор/.

Услугата включва:

– Инструктор управляващ подаващия тяга джет, необходимата екипировка, каска, ръкавици и спасителна шок жилетка.

– Предварителен инструктаж за управление на джетпак.

– Управление на джетпак с продължителност 15 мин.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява всеки ден от 01 юни до 15-ти септември на язовир до с. Кътина и веднъж месечно от юни до септември на яз. Искър (при мин. 10 записани) и не може да се ползва от непълнолетни лица.

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Услугата може да се ползва от всеки клинично здрав човек с телесно тегло до 100 кг.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди ползване на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа изпълняващ услугата.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Полет с жирокоптер”

Този ваучер дава право на полет с жирокоптер за един, с продължителност 20 или 30 мин. (според закупения пакет).

Услугата включва:

– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.

– Инструкции на място преди полета.

– Мотивационен полет с жирокоптер.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Полетите се изпълняват в района на София през почти всеки уикенд, от началото на април до края на ноември, а през летния период, всеки ден от Приморско.

– Резервации се правят минимум три дни преди желаната дата, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

–  Можете да откажете вече направена резервация минимум 24 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на полетите е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди полета ползвателят на услугата трябва да подпише декларацията напечатана по-долу.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– Минималната възраст на желаещите да ползват услугата е 12 години, а ограничението за тегло на пасажер е 110кг.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Полет над Рилски езера”

Този ваучер дава право на мотивационен полет с четириместен самолет с прелитане над Рилски езера.

Услугата включва:

– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот-инструтор.

– Инструкции на място преди и по време на полета.

– Полет за до двама пасажери с продължителност около 60 мин.

Забележка! В полета може да има един или двама пасажери, с максимално тегло на задна седалка до 110 кг., а максималното общо тегло на пасажерите (предна + задна седалки) е 200 кг.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Полетите се изпълняват целогодишно почти всеки уикенд, като се излита от летище в района на София.

– Резервации се правят минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Полетите са зависими от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди полета ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията отпечатана по-долу.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– Минималната възраст е 12 години.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Гмуркане с акваланг на Никити, Гърция”

Този ваучер дава право на гмуркане с акваланг във водолазен център в Никити (Гърция).

Услугата включва:

– Пълното оборудване необходимо за гмуркането.

– Квалифициран водолазен инструктор, който ще ви придружава през цялото време.

– Подробен инструктаж, екипиране, влизане във водата и няколко минутно адаптиране към дишането с водолазен регулатор, подводна разходка с придружител-инструктор.

– Видео заснемане.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Подводните разходки се правят от 15-ти май до 30-ти септември от дайвинг център в Никити, Гърция и са зависими от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност. Точни координати ще получите, когато направите резервация.

– Резервация може да направите минимум седмица преди желаната дата, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, губите правото да ползвате ваучера.

– Да се гмурка с акваланг може всеки клинично здрав човек. Долната възрастова граница е 10 години, а горна такава няма.

– Преди гмуркането ползвателят на ваучера трябва да подпише медицинско уведомление предоствено му от екипа, а също и декларацията напечатана по-долу.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– Важно е да не се употребяват алкохол и/или други упойващи вещества 24 часа преди гмуркането.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния ваучер.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Водолазен курс”

Този ваучер дава право на Сертифициран водолазен курс SDI Open Water Scuba Diver.

Услугата включва:

– 20 учебни часа – теория + практика.

– Необходимия за курса учебник, мултимедийна техника за преподаване на теорията.

– Цялата необходима екипировка за провеждането на курса и всички необходими упражнения в открити води (от бряг и от лодка) – минимум 80 минути под вода на тренировъчна дълбочина между 6 и 18м.

– Квалифицирани инструктори за провеждане на учебните занятия.

– Осигурен транспорт от водолазния ни център до местата за провеждане на упражненията в открити води.

– Курсът се провежда в района на Созопол и е с продължителност от 4 до 7 дни, в зависимост от заетостта на курсистите.

– Успешно завършилите курса получават международен сертификат, признат в цял свят и валидиран директно от централата на TDI SDI, намираща се във Флорида, САЩ.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Водолазни курсове се правят от 1-ви юни до 31-ви и са зависими от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане.

– Резервация може да направите минимум седмица преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Да се гмурка с акваланг може всеки клинично здрав човек. Препоръчително е преди курса да се направи профилактичен преглед при личен лекар, тъй като не е допустимо участието на лица с нарушение в слуховия апарат (спукано тъпанче и други), възпаления и запушване на синуси. Преди започването на курса се попълват медицинска декларация и форма за освобождаване от отговорност.

– За издаването на сертификата е нужно курсистите да представят на електронен носител своя снимка във формат за лични документи.

– Преди началото на курса ползвателят на ваучера трябва да подпише медицинско уведомление предоствено му от екипа, а също и декларацията напечатана по-долу.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– Важно е да не се употребяват алкохол и/или други упойващи вещества 24 часа преди гмуркането.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Участие в приключенска програма Изгубени в дивото”

Този ваучер дава право на участие в приключенска програма Изгубени в дивото по модул избран при закупуване на ваучера и отразен на лицето му.

Услугата включва:

– Професионален планински водач – инструктор по оцеляване или спалеолог (спрямо програмата)

– Ползване на основна бивачна екипировка – спален чувал и шалте (ако програмата го изисква)

– Нужната алпийска екипировка (ако програмата го изисква).

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Участие могат да вземат единствено пълнолетни лица в добра физическа форма.

– Услугата може да се ползва на точно определени дати, обявени на www.skyvision.bg

– Резервация може да направите минимум месец предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 10 дни преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Преди началото ползвателят на ваучера трябва да подпише договор с организатора.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск за участниците.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Офроуд с АТВ в района на София”

Този ваучер дава право на офроуд с АТВ в района на София.

Услугата включва:

– Заредено с необходимото гориво АТВ и каска.

– Водач и инструктаж.

– Офроуд с АТВ Can-am 400 с продължителност 1 час.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услуги към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява целогодишно, всеки ден от седмицата в района на София, но не и при много дебела снежна покривка.

– Шофьорска книжка не се изисква.

– Резервация може да направите в делничен ден, минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди изпълнението на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– Може да се ползва от лица над 12 г. възраст, като непълнолетни могат единствено да се возят и за тях се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Участие в групово издигане с балон”

Този ваучер дава право на участие в групово издигане с топловъздушен балон в района на София.

Услугата включва:

– Необходимата екипировка и опитен екип, който ще се погрижи за изпълнението.

– Инструкции на място.

– Издигане с продължителност около 10 мин. Престоят на височина 100-тина метра е около 5-6 минути, а останалото време е за изкачване и слизане.

– Подарък видео заснемане.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Групови издигания с топловъздушен балон се правят целогодишно, всеки ден от седмицата при минимум шест записани участника.

– Изпълнението на услугата е силно зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Резервациите са зависими от натовареността на екипа и се правят поне три дни преди желаната дата, чрез функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото си за използване на ваучера!

– Преди полета пасажерите трябва да подпишат декларацията напечатана по-долу или такава предоставена им от екипа.

– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “Участие в курс Умел Шофьор”

Този ваучер дава право на участие в еднодневен курс УМЕЛ ШОФЬОР в гр. Твърдица.

Услугата включва:

– Квалифициран инструктор.

– Еднодневен курс включващ теоретична и практическа част, тестове свързани с гранични ситуации със специални симулатори.

Условия за ползване:

– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

– Услугата се изпълнява целогодишно в базата на МСА в гр. Твърдица на фиксирани дати, които можете да видите в резервационната ни система.

– Курсът започва около 09:00 ч. и приключва в 17:00 ч., с едночасова обедна почивка.

– Резервация може да направите минимум три дни предварително, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон \”МОЯТ ВАУЧЕР\”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата.

– Можете да откажете вече направена резервация минимум 48 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.

– Изпълнението на услугата е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.

– Преди изпълнението на услугата ползвателят на ваучера трябва да подпише декларацията напечатана по-долу или такава предоставена му от екипа.

– Минималната възраст на участниците е 18 г.

– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.

– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.

– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка при условията описани на сайта.

– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

—————————————————————————————-

Условия за ползване на услуга по ваучер за “CAVALON + ВИДЕО”  на промоционална цена от 150лв., част от Коледна кампания 2019 със срок 01.12.2019 – 01.01.2020г.

Този ваучер дава право на мотивационен полет с жирокоптер Cavalon за един от летище Приморско (само през лятото)  с продължителност 20мин.

Услугата включва:
– Необходимата летателна екипировка и опитен пилот, който ще управлява.
– Инструкции на място преди полета.
– Мотивационен полет с жирокоптер + видеозаснемане

Условия за ползване:
– Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като ще трябва да го представите при изпълнението на услугата. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.
– Полетите се изпълняват от юни до септември всеки ден от летище Приморско
– Резервации се правят минимум три дни преди желаната дата, през функция РЕЗЕРВАЦИЯ, на бутон “МОЯТ ВАУЧЕР”, който ще намерите в меню лентата, най-отгоре на сайта ни. Резервациите са зависими от натовареността на базата. ВАЖНО: Потвърждение с детайли за направена резервация се изпраща по имейл, посочен от Вас по време на резервацията. Моля, въвеждайте Ваш актуален имейл и в случай че след приключване на резервацията не получите такъв, се свържете с Контактния ни център възможно най-бързо.
–  Можете да откажете вече направена резервация минимум 24 часа преди събитието. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи правото да ползва ваучера.
– Изпълнението на полетите е зависимо от метеорологичните условия, затова не чакайте последния момент, за да не пропуснете срока на валидност поради отлагане заради неподходящи метеорологични условия.
– Преди полета ползвателят на услугата трябва да подпише декларацията напечатана по-долу.
– С оглед на безопасност екипът има право да прекрати изпълнението, ако прецени, че условията са неподходящи и има риск.
– Минималната възраст на желаещите да ползват услугата е 12 години, а ограничението за тегло на пасажер е 110кг.
– За непълнолетни лица се изисква присъствието на родител и подписване на декларация за съгласие.
– SkyVision има право да добавя, премахва или заменя услуги включени в подаръчния пакет.
– Ползвателят, както и услугата към ваучера могат да бъдат заменени или ваучерът да бъде изцяло върнат в рамките на 30 дни от датата на поръчка през бутон “МОЯТ ВАУЧЕР” при условията описани на сайта.
– Общите условия за ползване поместени на сайта www.skyvision.bg са приети при закупуване на подаръчния пакет и следва да се спазват от притежателя на ваучера!

 

Последна промяна: 01.12.2019 г.